• Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет повторно предложи на президента на Република България да издаде указ за назначаването на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България
  14.11.2019
  14 ноември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет след проведено явно електронно гласуване и при получения резултат 20 гласа „за“ и 4 гласа „против“, на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 30, ал. 2, т. 6, във вр. с 173, ал. 13 от Закона за съдебната власт, повторно предложи на президента на Република България да издаде указ за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС ще проведе заседание във връзка с Указ № 253/07.11.2019 г. на Президента на Република България и повторно гласуване за кандидата за главен прокурор на Република България, което ще се излъчва по БНТ и онлайн чрез интернет сайта на ВСС
  14.11.2019
  14 ноември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание във връзка с Указ № 253/07.11.2019 г. на Президента на Република България и повторно гласуване за кандидата за главен прокурор на Република България. Заседанието ще започне в 10.00 ч. и ще се излъчва директно по БНТ и онлайн-чрез интернет сайта на ВСС. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за трансформиране на една щатна длъжност „младши експерт“ в длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „Бюджет, стопански дейности и управление на почивните бази“
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „младши експерт“ в 1 щ. бр. за длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „Бюджет, стопански дейности и управление на почивните бази“. Трансформацията е с оглед уеднаквяване статута на служители със... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатури за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST)
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Албена Гонкова-Стефанова – следовател в НСлС и Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия атестира трима прокурори, повиши в по-горен ранг петима и освободи от длъжност двама прокурори поради подадена оставка
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Галин Петров Гавраилов – заместник на административния ръководител-заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив; Мирослав Христев Христев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС преназначи 64-ма магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във връзка с втория етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури.
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ 64-ма магистрати - административни ръководители, заместници на административните ръководители и прокурорите от районните прокуратури, които ще бъдат закрити и преобразувани в териториални отделения от 01.01.2020 г. Магистратите са... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий конкурсната комисия по обявения с решение по протокол № 27/11.09.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, както и на магистрати от апелативните прокуратури, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 7 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Софийска районна прокуратура и районните прокуратури в Оряхово и Свиленград
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград и Софийска районна прокуратура.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе от ИВСС
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/20.05.2019 г. на главния инспектор. Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“    Христо Николов Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Другият кандидат Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново получи два гласа в своя подкрепа. Прокурор... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд