• Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед на и.ф. административния ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-04-67/14.05.2021 г. на изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Виктор Доцев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен и я прилага към кадровото дело на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи представители за участие в среща за обмен на мнения относно цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Тодор Събчев – директор Дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика" към Администрацията на Висшия съдебен съвет, за участие в среща за неформален обмен на мнения относно предстоящата инициатива на Европейската комисия за цифровизация на трансграничното съдебно сътрудничество, както и в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в ранг и атестира няколко магистрати
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт, повиши Димитрия Дърмонска - прокурор в Специализираната прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението. Колегията, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, проведе... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Кърджали
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали – свободна длъжност. Предложения за назначаване се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от Република България и избра чрез жребий състав на комисия по допустимост на кандидати
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за подбор на шест европейски делегирани прокурори от Република България. В 30-дневен срок от публикуване на обявлението на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет, кандидатите могат да подадат в деловодството на Висшия съдебен съвет, лично или чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Иван Иванов за административен ръководител на Районна прокуратура - Пирдоп
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пирдоп, в който участва атестираният кандидат –  Иван Николов Иванов – прокурор в Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Албена Кузманова за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик
  16.06.2021
  16 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, в който участва атестираният кандидат – Албена Йорданова Кузманова - заместник на административния... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия, представители на Министерството на правосъдието, Съвета за партньорство и Висшия адвокатски съвет обсъдиха Модел 4 за реформа на съдебната карта на съдилищата
  15.06.2021
  15 юни 2021 година   Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на своето заседание обсъди доклада по Модел № 4 за реорганизация на съдилищата с представители на Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието и Съвета за партньорство към съвета. Становища и въпроси от страна на Съвета за партньорство поставиха Анелия Янева – съдия в Софийски градски съд, Емил... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  14.06.2021
    Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или чрез лицензиран пощенски оператор, в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и главният прокурор на Европейската прокуратура – г-жа Лаура Кьовеши проведоха среща в сградата на Висшия съдебен съвет
  11.06.2021
  11 юни 2021 година Днес, 11.06.2021 г., Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и г-жа Лаура Кьовеши – европейски главен прокурор проведоха работна среща в сградата на Висшия съдебен съвет. На нея присъстваха главния прокурор на Република България - г-н Иван Гешев и всички членове на Колегията, а г-жа Кьовеши бе придружена от г-жа Теодора Георгиева - българският представител в... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд