• Пресцентър
  Съдийската колегия внася в Пленума на ВСС проект Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2017 г. – 30.04.2017 г. Колегията предлага Пленумът на ВСС да приеме Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи предложение за продължаване на срока на назначаване на Мария Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи по предложение за отмяна на решение на Колегията по протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9.13. за назначаване на основание на чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС спря административно производство за повишаване на съдии от СРС в СГС и Софийския окръжен съд
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря административното производство на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт за повишаване на Екатерина Тодорова Стоева – съдия в Софийския районен съд, и Галя Горанова Вълкова – Съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС приключи конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приключи конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи решенията си за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново и Окръжен съд - Перник
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия не взе решение да внесе на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ в Пленума на ВСС предложение за разкриване на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Районен съд – Дряново, считано от датата на  вземане на решението. Колегията отложи за обсъждане в заседанието ѝ на 24.07.2018 г. предложение на основание чл.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС взе мерки, свързани с еднаквото приложение на чл. 329, ал. 3, т. 8 от ЗСВ във всички общи съдилища
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да бъде създаден регистър на интернет сайта на ВСС, на който административните ръководители да публикуват незабавно след издаването им всички заповеди, които определят броенето на сроковете по чл. 61, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 329, ал. 3, т. 8 от Закона за съдебната власт.. Решението е... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложение за откриване на процедура за преназначаване на съдии в Софийския районен съд
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за разглеждане в заседанието ѝ на 24.07.2018 г. предложение за откриване на процедура за преназначаване на  съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, от районните съдилища и за броя длъжности. Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не взе решение по предложението да одобри кандидатури за командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение по предложение да одобри кандидатурите, за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за позиция JUST-А-3 в Европейската комисия. Настоящата процедура е за вакантна позиция в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), на ЕК -... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС реши в състава на Комисията по атестирането и конкурсите да се избират 13 съдии
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни решението си по протокол № 10/28.06.2016 г., т. 18.3, потвърдено с решение по протокол № 28/04.07.2017 г., т. 16.1. С решението се „определя численият състав на членовете на Комисията по атестиране и конкурси към СК, избрани от действащите към момента на избора съдии, на 13, от които 11 магистрати –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия внася в Пленума на ВСС предложения за изменения и допълнения на НПК, НК, ЗАНН и АПК относно реформа във военното правораздаване
  17.07.2018
  17 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение направените предложения за изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Административно-процесуалния кодекс относно реформа във военното правораздаване. Колегията внася предложенията в заседание на Пленума на ВСС. Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд