• Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие инвестиционна програма на съдебната власт за 2016 г. и утвърди декларация по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ
  16.08.2016
  16 август 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание днес, на което бяха взети решения за извършване на имуществено застраховане на сградния фонд и оборудване, чието управление, ползване и стопанисване му бе прехвърлено от Министерството на правосъдието съгласно промените на Конституцията на Република България. Пленумът прие Инвестиционна програма , която... Още »
 • Пресцентър
  Съобщение до кандидатите за младши съдии и младши прокурори
  08.08.2016
  Във връзка с публикуваните на интернет страницата на Висшия съдебен съвет окончателни списъци на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, приети с решения съответно на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. и на Прокурорската колегии на ВСС по протокол № 10/13.07.2016 г., се уведомяват кандидатите, че съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната... Още »
 • Пресцентър
  Приключи приемът на документи в конкурсите за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища
  08.08.2016
  Във връзка с обявените с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. и oбн. в ДВ, бр. 57/22.07.2016 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – трите колегии приключи приемът на заявления. В конкурса за ОС - гражданска колегия документи за участие подадоха 143 кандидати, за ОС – търговска колегия... Още »
 • Пресцентър
  Комисията за управление на собствеността към Пленума на ВСС се ангажира с решаване на неотложни проблеми, свързани със сградния фонд на съдебната власт
  03.08.2016
  На редовно заседание днес Комисията за управление на собствеността към Пленума на Висшия съдебен съвет обсъди въпроси, свързани с актуването на сградния фонд, както и в изпълнение на договорните задължения, които Съветът прие от Министерството на правосъдието, в качеството си на правоприемник по ЗИД на ЗСВ. Дискутирани бяха и се взеха решения, свързани необходимостта от неотложни и основни... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правила за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите
  28.07.2016
  Правилата за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите са приети от Пленума на ВСС по предложение на Колегиите на съдиите и прокурорите след обсъждане с органите на съдебната власт на основание чл. 29б, ал.1 от ЗСВ. Правилата са изготвени в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №25/16.06.2016 г. от Комисия „Професионална квалификация,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС разкри една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково
  28.07.2016
  По предложение на Съдийската колегия Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт взе решение да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково. Увеличението на щатните длъжности „съдия“ е необходимо с оглед нормалното функциониране на съда, който регистрира увеличение на постъплението на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС разкри пет нови щатни длъжности „съдия“ в Софийския районен съд
  28.07.2016
  По предложение на Съдийската колегия Пленумът на Висшия съдебен съвет откри процедури за преназначаване на петима магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от районни съдилища в Софийския районен съд.          На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 Пленумът на ВСС съкрати, считано от 01.10.2016 г., по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд... Още »
 • Пресцентър
  ВСС отчита 49,9% изпълнение на бюджета на съдебната власт за първото шестмесечие
  28.07.2016
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г. Тя показва, че общо постъпилите приходи са в размер на 191,066 млн. лв., като 71,85% от тях са субсидия, 24,65% са осигурени от дейността на съдилищата и само 2,97% от Националната агенция за приходите. Планът на разходите за 6-те месеца възлиза на 262,264 млн. лв., от които са... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018-2019 г.
  28.07.2016
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018-2019 г., с доклад и приложенията към него. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018-2019 г., ведно с приложенията, ще бъдат внесени в Министерство на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил
  27.07.2016
  Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав: Юлиана... Още »
Конкурс
Лого за съдилищата в Република България
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Онлайн
Гледай »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд