• Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи събеседването в конкурса за избор на председател на Районен съд – Велики Преслав
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав. Колегията реши да бъде насрочена дата за изслушването им след получаване на актуална информация за здравословното състояние на един от тях. Отлагането се... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС продължава обсъждането на кадрови проблеми в Районен съд - Ихтиман
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет покани председателя на Окръжен съд – София да изрази становище по отношение на кадровата обезпеченост на Районен съд – Ихтиман. Срещата е инициирана във връзка с подадено от Росица Маринова Йорданова заявление за освобождаването ѝ от длъжността „административен ръководител – председател“ на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложения за оптимизиране на щатните длъжности в Апелативния специализиран наказателен съд и Софийския градски съд
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение за оптимизиране на щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд и на Софийския градски съд с една щатна длъжност „съдия“. Те се отлагат до представяне във ВСС на отчета на Апелативния специализиран наказателен съд за разгледаните и свършените през 2018 г. дела.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС атестира трима съдии и повиши в ранг седем магистрати
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Божана Цветкова Манасиева – съдия в Районен съд – Петрич, на Майя Йончева Йончева – съдия в Районен съд – Русе, и на Мира Симеонова Мирчева – съдия в Районен съд – Пазарджик, като прие комплексна оценка... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на информация за резултати от извършени проверки във ВКС
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на делата в Наказателна колегия на Върховния касационен съд и тематична проверка „Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи ... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, потвърждаващо, че ВСС е приел и оповестил публично Правила за дисциплинарна дейност
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 14769/29.11.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 6723/2018 г., с което оставя в сила Решение № 1650/13.03.2018 г., постановено по административно дело № 10999/2017 г. по описа на Административен съд – София-град. ВАС намира за правилно решението,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да включи Специализирания наказателен съд към органите, предоставящи данни към вътрешния регистър на наказателни производства, образувани срещу магистрати
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към 30.10.2018 г. Тя съдържа данни за 7 досъдебни производства, водени срещу 5 съдии. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Пленумът на ВСС да актуализира поддържания вътрешен регистър на наказателните производства, водени срещу магистрати, като... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС присъедини две дисциплинарни дела срещу Таня Плахойчева
  15.01.2019
  15 януари 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 34/2018 г. към дисциплинарно дело № 34/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийския районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт, за разглеждане в едно общо... Още »
 • Пресцентър
  Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България
  10.01.2019
  10 януари 2019 година В срок до 17:00 ч. на 1 февруари 2019 г. кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора лично, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка при зачитане на пощенското клеймо на датата на получаване, заедно с изискуемите документи в деловодството на Министерство... Още »
 • Пресцентър
  На 14, 15 и 16 януари ще се проведе устния изпит в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №14/08.05.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.)
  10.01.2019
  10 януари 2019 година На 14, 15 и 16 януари ще се проведе устния изпит в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №14/08.05.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.). На конкурс са обявени 6 длъжности „съдия“ – две в Районен съд – Лом и по една в районните съдилища в... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд