• Пресцентър
  Общото събрание на прокурорите ще проведе избор за член на Висшия съдебен съвет
  25.09.2020
  Общото събрание на прокурорите ще продължи утре - 26 септември 2020 г. (събота), с провеждане на избор на член на Висшия съдебен съвет, в съответствие с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Правилата). Кандидатурата на Евгени Иванов – прокурор от Военно-апелативна прокуратура, е... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  25.09.2020
  25.09.2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 29.09.2020г. (вторник) и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 30.09.2020г. (сряда) предстои да одобрят, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класиранията.... Още »
 • Пресцентър
  В ПАМЕТ НА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ – ЧЛЕН НА ВСС В ПЕРИОДА 2003 - 2007 г.
  25.09.2020
        На 24 септември 2020 г. ни напусна проф. Александър Воденичаров – дългогодишен преподавател по Административно право, Административен процес, Общинско право и Местно самоуправление. Професор Воденичаров е декан на Правно-историческия факултет и председател на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“  (ЮЗУ)... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  24.09.2020
  Във връзка с насрочените за 28.09.2020 г., 29.09.2020 г. и 30.09.2020 г. устни изпити по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се уведомяват допуснатите кандидати, че през цялото време на провеждане на устните изпити ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки... Още »
 • Пресцентър
  40 съдилища ще продължат да работят с Единната информационна система на съдилищата
  21.09.2020
  21 септември 2020 година Общо 40 съдилища продължават да работят с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/16.09.2020 г., в указания срок – 17.09.2020 г., с писма до ВСС административните ръководители на 23 съдилища са изразили желание да продължат въвеждането на нови дела в системата. Всички образувани дела в... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие доклад за вторичен одит на информационната сигурност на ЦССРД
  25.09.2020
  24 септември 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад на „Аматас“ ЕАД по договор № ВСС-8898/31.08.2020 г. за вторичен одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД). С него изпълнителят удостоверява, че са отстранени всички първоначално установени външни и вътрешни уязвимости на ЦССРД. Одитът е... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи Калина Чапкънова и Севдалин Мавров за участие в междуведомствена работна група за изменение на нормативната уредба, имаща отношение към протоколната дейност на ВСС
  25.09.2020
  24 септември 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Калина Чапкънова и Севдалин Мавров за участие в състава на междуведомствената работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба, имаща отношение към протоколната дейност на ВСС, на мястото на Даниела Машева. Съставът на междуведомствената работна група е определен... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение решения на комисия „Бюджет и финанси за времето, през което ПВСС не е заседавал
  25.09.2020
  24 септември 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите решения от проведените пет заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 05.08.2020 г., 19.08.2020 г., 02.09.2020 г., 03.09.2020 г. и 10.09.2020 г. Решенията са отразени съответно в протоколи № 2, № 27, № 28, № 29 и № 30 на КБФ, които са публикувани на сайта на ВСС/Постоянни комисии КБФ/Протоколи, и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС предлага допълнение на Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
  25.09.2020
  24 септември 2020 година Пленумът на ВСС измени свое решение по д. т. 41. 3 от протокол № 17/09.07.2020 г., като предлага на министъра на правосъдието в Наредба № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (обн. ДВ, бр. 15 от 21.02.2020 г.) да бъде... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за имот в гр. Варна, предоставен за изграждане на сграда за органите на съдебната власт
  25.09.2020
  24 септември 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при Администрацията на ВСС във връзка с предоставяне на имот в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Христо Смирненски“ – частна държавна собственост, за изграждане на сграда за нуждите на органите на съдебната... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд