• Пресцентър
  Становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, професионални организации, висши училища и научни организации във връзка с кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор на Република България
  19.09.2019
  19 септември 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва: Становище от... Още »
 • Пресцентър
  В информационния ден по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ бяха представени резултати и предстоящи дейности
  19.09.2019
  През месец декември започва пилотното внедряване на Единната информационна система на съдилищата. 19 септември 2019 година Над 50 участници – членове на ВСС, административни ръководители на съдилища и прокуратури, магистрати, съдебни служители и гости се включиха в проведения днес информационен ден по проект № BG05SFOP001-3.001-0001-C01 „ Създаване на модел за оптимизация... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет е домакин на съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети
  19.09.2019
  19 септември 2019 година Висшият съдебен съвет на Република България е домакин на съвместната среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети. В събитието, което се провежда на 19 и 20 септември в Sofia Hotel Balkan, участват около 60 представители на съдебните системи на 23 европейски държави – членове и наблюдатели на ЕМСС. Форумът ще бъде открит от Боян... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС трансформира 1 щ. бр. за длъжност „призовкар“ в 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Разград
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, даде съгласие за трансформиране на 1 свободна щ. бр. за длъжност „призовкар“ в 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“  в Районна прокуратура – Разград. Съгласно длъжностното разписание в прокуратурата са утвърдени 9 щатни бройки за... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира 12 прокурори и 3-ма следователи, и освободи от длъжност един прокурор, поради подадена оставка
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Екатерина Цанкова Микова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Александър Георгиев Павлов – прокурор в Софийска градска прокуратура; полк. Данаил Георгиев Дименов и майор Галин Николаев Андонов – военни следователи във... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1000 лв. Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1000 лв., за постигнати високи... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС назначи Лили Илиева Петрова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Лили Илиева Петрова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Конкурсът за първоначално назначаване и заемане на 7 свободни длъжности „следовател“ в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС повиши в длъжност „следовател“ в НСлС първите петима от класираните кандидати в конкурса, обявен с решение на колегията по протокол № 06/21.02.2018 г.
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193 от ЗСВ, на длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност  класираните кандидати, както следва: - Ясен Тодоров Тодоров – следовател в Следствения отдел в СГП; - Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор в СГП;... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи Валентин Вълков – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч за изпълняващ функциите административен ръководител
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Валентин Стоянов Вълков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч за изпълняващ функциите „административен ръководител“, считано от 30.09.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в АП – Бургас, ОП – Стара Загора, ОП – Враца, районните прокуратури в Русе, Харманли, Оряхово и Свиленград и определи дата за събеседване с кандидата за районен прокурор
  18.09.2019
  18 септември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в седем прокуратури, в които длъжността административен ръководител е свободна или предстои да се оваканти. До края на 2019 г. изтича първият мандат на настоящите административни ръководители на... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд