• Пресцентър
  В периода от 20 септември до 1 октомври 2021 г. Висшият съдебен съвет ще проведе онлайн анкета за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
  20.09.2021
  20 септември 2021 година В изпълнение на проект № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“ по Административен договор № BG05SFOP001-3.007-0001-C01/16.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, на 25.08.2021 г. е подписан... Още »
 • Пресцентър
  Актуални въпроси на електронното правосъдие и функционирането на ЕПЕП обсъдиха членове на Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия
  20.09.2021
  20 септември 2021 година По инициатива на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” (КПКИТ) към Пленума на Висшия съдебен съвет на 17.09.2021 г. членове на Висшия съдебен съвет проведоха среща с представители на Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия по актуални въпроси на електронното правосъдие и перспективите за развитие. В работния форум... Още »
 • Пресцентър
  Обръщение от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд и кандидат за член на ВСС от съдийската квота
  17.09.2021
  На 16 септември 2021 г. във Висшия съдебен съвет е депозирано обръщение от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд и кандидат за член на ВСС от съдийската квота. Съдия Михайлова отправя молба към съдиите въпросите, предложенията, проблемите и исканията към нея, свързани с работата на Съдийската колегия да бъдат изпращани писмено до Висшия съдебен съвет. Тя заявява... Още »
 • Пресцентър
  Декларация на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
  14.09.2021
  по повод препоръка на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  09.09.2021
  9 септември 2021 година Уведомяваме ви, че със Заповед № РД-11-48/20.08.2021 г. директорът на Националния институт на правосъдието определи курсът на задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ на кандидатите за младши прокурори и младши следователи, випуск 2021-2022 г., да се проведе в периода от 04 октомври 2021 г. до 03 юли 2022 г. , включително. Съгласно... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи Дарина Байданова – съдия в Районен съд - Кърджали, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Ардино
  21.09.2021
  21 септември 2021 година Съдийската колегия на ВСС освободи Валентин Петров – съдия в Районен съд – Ардино от изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ардино, считано от датата на вземане на решението. Колегията определи, поради настъпили нови обстоятелства на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2-ро от ЗСВ, в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС възложи на ИВСС да извърши проверка в 36 съдилища, във връзка с определянето на допълнителни трудови възнаграждения по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ
  21.09.2021
  21 септември 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от ЗСВ, да извърши проверка за периода от 01.01. до 31.12.2020 г. в срок до 15.11.2021 г. в 36 изключително и високо натоварени съдилища, във връзка с определяне и изплащане на  допълнителни трудови възнаграждения на съдии по реда на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не взе решение по предложението за отправяне на искане по Инструмента за техническа подкрепа към главна дирекция „Реформи“ в Европейската комисия
  21.09.2021
  21 септември 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 6 гласа „За“ и 6 гласа „Против“ не взе решение по предложението на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да се отправи предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет за потвърждаване решението на Комисията за отправяне на искане за получаване на техническа подкрепа... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС премести, по реда на чл, 194, ал. 2 от ЗСВ, чрез размяна, двама магистрати от Районен съд - Бургас и от Софийски районен съд
  21.09.2021
  21 септември 2021 година   Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.194, ал. 2 от ЗСВ премести Красен Вълев – съдия в Районен съд – Бургас на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ и Десислава Йорданова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ на длъжност „съдия“ в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС уважи възражението на Десислава Зисова – съдия в СРС, срещу комплексната ѝ оценка за периодично атестиране и прекрати процедура по атестиране на председателя на Районен съд – Благоевград
  21.09.2021
  21 септември 2021 година   Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи възражението на Десислава Зисова – съдия в Софийски районен съд срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на съдия Зисова и прие, на основание чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността от 16.09.2021 г.
Договор № ВСС-13165/16.09.2021 г. между Висш съдебен съвет и „Животозастрахователен институт” АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността - предходен
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд