• Пресцентър
  В ПАМЕТ НА РУМЕН АНДРЕЕВ – бивш член на Висшия съдебен съвет, бивш заместник-министър в МВР, бивш заместник-директор на Националната следствена служба
  13.08.2018
      Почина Румен Андреев - член на Висшия съдебен съвет в периода 2003 – 2007 г., бивш заместник-министър в МВР, бивш заместник-директор на Националната следствена служба. Професионалният му път на магистрат като следовател и заместник-директор на Националната следствена служба и член на Висшия съдебен съвет, бе посветен на каузата на българското правосъдие и на следствието,... Още »
 • Пресцентър
  В ПАМЕТ НА ИВАН НЕДЕВ – дългогодишен съдия във Върховния касационен съд
  13.08.2018
    Почина Иван Недев – дългогодишен съдия в Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Професионалният му път на магистрат преминава през всички нива на съдебната система – съдия в Районен съд – Дупница, съдия, заместник-председател и председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия във Върховния касационен съд и председател на Първо наказателно отделение.... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  10.08.2018
  10 август 2018 година Уведомяваме ви, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25/24.07.2018 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 22/25.07.2018 г. за приемане на окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС проведе извънредно атестиране на четирима съдии
  31.07.2018
  31 юли 2018 година Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Венета Стоянова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, Мариана Мавродиева Мавродиева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, Филип Владимиров Владимиров и Емилия Георгиева Донкова – Найчева – съдии в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не взе решение по предложение за продължаване с до шест месеца срока на назначението на Мария Емилова Антова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил
  31.07.2018
  31 юли 2018 година Съдийската колегия на ВСС с 4 гласа „за“ и 4 гласа „против“ не взе решение по направените от Комисията по атестирането и конкурсите предложения СК да отмени решението си по протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9. 13 за назначаване на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи решение за повторно определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница
  31.07.2018
  31 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., да се определи Ели Георгиева Скоклева – съдия в Районен съд – Дупница, за изпълняващ... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи Виктор Богданов Георгиев за изпълняващ функциите „председател“ на Окръжен съд – Перник
  31.07.2018
  31 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на СК по протокол № 45/07.11.2017 г., Виктор Богданов Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Перник, за изпълняващ... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложение за определяне на изпълняващ функциите председател на Районен съд – Дряново
  31.07.2018
  31 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа подкрепа и един „против“ отложи разглеждането на предложение на Комисията по атестирането и конкурсите за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново. Предложението е направено във връзка с изтичащия на 02.08.2018 г.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност Таня Атанасова Радуловска – съдия в Софийския районен съд
  31.07.2018
  31 юли 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Таня Атанасова Радуловска от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от 01.09.2018 г. Тя е задължена да приключи в този срок възложените ѝ за разглеждане дела. Решението е във връзка с подадена от Таня Радуловска молба за... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийския районен съд
  31.07.2018
  31 юли 2018 година По предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийския районен съд. Решението е взето единодушно с 9 гласа... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", е прието, че е налице обоснована необходимост за откриване на процедура по чл.194, ал.1от ЗСВ по отношение на Софийски градски съд/Гражданско отделение и Търговско отделение/, и по отношение на Специализирания наказателен съд, поради което дава възможност в срок до 15 юли 2018г.,вкл., да се подадат заявления до Комисията на адреса на ВСС или на електронен адрес: ksknss@vss.justice.bg
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд