• Пресцентър
  Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела проведе Годишното си събрание
  23.02.2018
  23 февруари 2018 година Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) проведе годишно събрание на членовете си. Във форума участваха членовете на НСМГТД Валентина Бошнякова-Събинска, съдия в Окръжен съд - Смолян и национално лице за контакт – търговски дела; Богдана Желявска, съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт – граждански дела;... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие консолидирания годишен финансов отчет за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2017 г.
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет прие консолидирания годишен финансов отчет за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2017 г. Отчетът, на основание чл. 366, ал. 3 от ЗСВ ще бъде предоставен на Министерски съвет и Министерство на финансите за внасяне в Народното събрание, заедно с отчета на изпълнение на държавния бюджет. Още »
 • Пресцентър
  ВСС участва в проект на ЕК за осигуряване на възможност на държавите членки на ЕС да обменят Европейски заповеди за разследване и свързаните електронни доказателства
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членовете на прокурорската колегия Даниела Машева и Гергана Мутафова за участие във встъпителна среща по проект „Electronic Xchanges of e-Evidens with e-Codex“ по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия, която ще се проведе в периода 06-09.03.2018 г. в гр. Флоренция, Италия. Проектът ще бъде... Още »
 • Пресцентър
  Решения на Пленума на ВСС във връзка с управление собствеността на съдебната власт
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет, на основание чл. 15, ал. 4 от Закона за държавната собственост и чл. 8, ал. 1 във вр. с чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост да отправи искане до Комисията за разпределяне и използване на административните сгради за беззвъзмездно предоставяне за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС утвърди Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2017 г. в органите на съдебната власт
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на ВСС утвърди Въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2017 г. в органите на съдебната власт, който ще бъде изпратен до органите на съдебната власт за попълване и представяне в срок до 20.03.2018 г. На основание чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Висшият съдебен съвет представя на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС промени Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, съобразно Постановление на Министерския съвет № 316 от 20.12.2017 г.
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, съобразно Постановление на Министерския съвет № 316 от 20.12.2017 г., с което е определен нов размер на минималната работна заплата в страната, считано от 01.01.2018 г. Промените касаят техническите длъжности,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри направените разходи за командировки на членовете на ВСС и административните ръководители на НИП, ИВСС, ВКС, ВАС и ПРБ
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на ВСС одобри направените разходи за командировки на членовете на ВСС, директора на НИП, главния инспектор на ИВСС, председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор на Република България за IV-то тримесечие на 2017 г. Изплатените командировъчни пари за отчетния период са общо в размер на 2 285, 48 лева. Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие резултатите от извършения одитен ангажимент на Районен съд – Павликени и одобри изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд – Павликени и одобри изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация. Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС утвърди бюджетите за дейността на учебните и почивни бази на ВКС, ВАС и ПРБ за 2018 г. и извърши корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт
  22.02.2018
  22 февруари 2018 г. Пленумът на ВСС утвърди бюджетите за дейността на учебните и почивни бази на ВКС, ВАС и ПРБ за 2018 г. в рамките на общите им бюджети и извърши вътрешно компенсирани промени по бюджета на ВАС, с цел прецизираната му корекция. По искане на административни ръководители бяха увеличени бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за... Още »
 • Пресцентър
  Списъкът на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности за „прокурор“ в районна прокуратура е публикуван на интернет сайта на ВСС
  21.02.2018
  21 февруари 2018 година Общо 295 кандидати са допуснати до участие в конкурса за първоначално назначаване на 15 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури. Трима кандидати не са допуснати до участие поради липса на удостоверителни документи за изискуемия 3-годишен юридически стаж за длъжността, за която кандидатстват. Списъкът на допуснатите и недопуснати... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд