• Пресцентър
  Пленумът на ВСС обяви предложението на членове на Прокурорската колегия за издигане кандидатурата на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България в процедура за избор на главен прокурор
  22.07.2019
  22 юли 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви предложението на членовете на Прокурорската колегия за издигане кандидатурата на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България, в процедурата за избор, обявена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г. Настоящият заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура е предложен от... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., като увеличи бюджета на ПРБ с цел изплащане на възнагражденията по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал 5 от ЗСВ и одобри писмо до министъра на финансите във връзка с посочената разпоредба
  22.07.2019
  22 юли 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. в размер на 2 млн. лв. за Прокуратурата на Република България, за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. Пленумът на ВСС увеличи бюджета на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи свои представители за участие в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2019 – 2020 г.
  22.07.2019
  22 юли 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители за участие в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2019 – 2020 г. В Проект 1 – „Независимост и отчетност & качество на правосъдието“ ще участват членовете на ВСС Боряна Димитрова и Пламена Цветанова. Проектът предвижда допълнително разработване на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
  22.07.2019
  22 юли 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. В Наредбата се създава нов § 4 от Преходните и заключителни разпоредби със следния текст: „§ 4. (1) Заявленията, подадени от организациите по чл. 5, ал. 1 в... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище и отложи произнасянето си за преназначаване на прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районна прокуратура - Харманли
  22.07.2019
  22 юли 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г., с цел обезпечаването на административния ръководител, чиито втори мандат изтича на 01.08.2019 г. Пленумът на ВСС  отложи за следващото си заседание на 25.07.2019 г.,... Още »
 • Пресцентър
  Обявени са резултатите от класирането на кандидатите в конкурсите за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура
  19.07.2019
  19 юли 2019 година Конкурсните комисии за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура предадоха на Прокурорската колегия резултатите от класирането на кандидатите в двете конкурсни процедури. Същите са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“, „Конкурсни... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на главния прокурор за свикване на общи събрания на прокурорите от ВАП и ВКП, както и на следователите от НСлС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на главния прокурор за свикване на общи събрания на прокурорите от Върховна административна прокуратура на 23.07.2019 г., на прокурорите от Върховна касационна прокуратура на 24.07.2019 г., както и на следователите от Националната следствена служба на 25.07.2019 г. във връзка с изтичането на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС ще изслуша Красимир Кирилов във връзка с молбата му за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен ще уведоми Красимир Любомиров Кирилов за възможността да бъде изслушан на заседанието на Прокурорската колегия на 25.07.2019 г. от 11.00 ч. Колегията ще изиска от Специализираната прокуратура предоставяне на постановление от 24.04.2019 г. по досъдебно производство № 65/2018 г., пр. пр. 842/2017 г. по описа на Специализираната... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да разкрие 1 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли чрез съкращаване на 1 щ. дл. „прокурор“ Районна прокуратура – Кърджали
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, да съкрати 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали и съответно да разкрие 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламен... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд