• Пресцентър
  Обявени са резултатите от класирането на кандидатите в конкурсите за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура
  19.07.2019
  19 юли 2019 година Конкурсните комисии за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура предадоха на Прокурорската колегия резултатите от класирането на кандидатите в двете конкурсни процедури. Същите са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“, „Конкурсни... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на главния прокурор за свикване на общи събрания на прокурорите от ВАП и ВКП, както и на следователите от НСлС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на главния прокурор за свикване на общи събрания на прокурорите от Върховна административна прокуратура на 23.07.2019 г., на прокурорите от Върховна касационна прокуратура на 24.07.2019 г., както и на следователите от Националната следствена служба на 25.07.2019 г. във връзка с изтичането на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС ще изслуша Красимир Кирилов във връзка с молбата му за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен ще уведоми Красимир Любомиров Кирилов за възможността да бъде изслушан на заседанието на Прокурорската колегия на 25.07.2019 г. от 11.00 ч. Колегията ще изиска от Специализираната прокуратура предоставяне на постановление от 24.04.2019 г. по досъдебно производство № 65/2018 г., пр. пр. 842/2017 г. по описа на Специализираната... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да разкрие 1 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли чрез съкращаване на 1 щ. дл. „прокурор“ Районна прокуратура – Кърджали
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, да съкрати 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали и съответно да разкрие 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС командирова за още една година постоянните преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори и младши следователи за учебната 2019/2020 година
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от директора на Националния институт на правосъдието командирова, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по протокол № 113/08.07.2019 г., като постоянни преподаватели по наказателно право и процес Десислава Любомирова Петрова... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС освободи от длъжност двама прокурори, поради навършване на 65-годишна възраст и повиши на място в по-горен ранг четирима
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност „прокурор“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст,  както следва:          - Павлин Борисов Богданов - прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от 24.07.2019 г. и... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи заместник-окръжния прокурор Златко Тодоров за и. ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Златко Велков Тодоров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, считано от 24.07.2019 г. до встъпване... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да разкрие 1 щ. дл. „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ втори мандат
  18.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да разкрие 1 щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г. Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 22.07.2019 г. Оптимизирането на щатната... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС реши през м. септември 2019 г. да бъде обявен конкурс за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури
  11.07.2019
  18 юли 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши конкурс за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури да се обяви на първото заседание на колегията през м. септември 2019 г., след анализ на актуалната информация за наличните свободни длъжности. Към настоящия момент в окръжните прокуратури има 31 свободни длъжности... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд