• Пресцентър
  ВСС ще бъде партньор на Министерство на правосъдието в проекти по ОПДУ по мерките от Пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно
  01.12.2016
  1 декември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, по предложение на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, изрази съгласие и определи принципа на участието си при изпълнение на проекти по мерките от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерките... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие критерии за определяне на контактни точки за органите на съдебната власт при изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри
  01.12.2016
  1 декември 2016 година Пленумът на ВСС прие критерии за определяне на контактни точки за органите на съдебната власт при изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ по ОПДУ с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висшия... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за запознаване информацията за изпълнението на препоръките във връзка с изготвянето на 10-годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка
  01.12.2016
  1 декември 2016 година   Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване информацията за изпълнението на препоръките във връзка с изготвянето на 10-годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Информацията е изготвена в отговор на писмо от Министерство на правосъдието, с което е поискана информация за изпълнението на конкретни препоръки, включени в докладите на ЕК по... Още »
 • Пресцентър
  Системата за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от магистратите гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление.
  01.12.2016
  1 декември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет реши, че внедрената система за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, разработена в изпълнение на § 33 от ПЗР на ЗИД ЗСВ ДВ, бр. 50 от 03.07.2012 г., като модул от Електронния портал на съдебната власт, осъществен по проект на ВСС по ОПАК,... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет определи позицията си във връзка с предложението за отнемане статута на наблюдател на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в Европейската мрежа на съдебните съвети
  01.12.2016
  1 декември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде мандат на Незабравка Стоева - член на ВСС, за гласуване позицията на Съвета относно статута на Висшия съдебен съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по време на предстоящото на 8 декември 2016 г. извънредно Общо събрание на ЕМСС в гр. Хага. Всяка организация – член... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.
  01.12.2016
  1 декември 2016 година   Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г. Общо постъпилите приходи във ВСС през посочения период са 312.160 млн. лв., от които 70.20% са от субсидия, 26.20% от съдилищата и 2.85% от НАП. Приходите бележат спад от 3.13% в сравнение с м. октомври 2015 г., като неизпълнението на приходите за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
  01.12.2016
   1 декември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 година, с приложена финансова обосновка. Проектът на постановлението ще бъде изпратен на министъра на финансите. Проектът на Постановление на Министерския... Още »
 • Пресцентър
  Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка
  30.11.2016
  30 ноември 2016 година   Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 30 ноември 2016 г. – 2 декември 2016 г. В работната среща участваха представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и членовете: Румен Боев – председател на КАК към... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Димитър Николов Захариев на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен
  30.11.2016
  30 ноември 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Димитър Николов Захариев на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен. С решение на ВСС по протокол №42/23.07.2015 г. Димитър Николов Захариев, временно е отстранен от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ. Със ЗИД... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура Кюстендил, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка”
  30.11.2016
  30 ноември 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура Кюстендил, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка” за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т.4 от ЗСВ. Дисциплинарно дело № 14/2016 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на... Още »
Конкурс
Лого за съдилищата в Република България
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд