• Пресцентър
  Позиция на Прокурорската колегия на ВСС по Доклада на ЕК до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
  14.11.2018
  14 ноември 2018 година С Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 13.11.2018 г. се дава позитивна оценка на постигнатите резултати по препоръките, свързани с отстояване на независимостта на съдебната власт и продължаване на съдебната реформа. Като положителна практика са посочени действията на колегиите на ВСС за обявяване... Още »
 • Пресцентър
  Конституирани са конкурсните комисии в процедурите за повишаване във ВКП, ВАП и НСлС
  14.11.2018
  14 ноември 2018 година Конкурсните комисии по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурси за повишаване и заемане на 3 длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, 5 длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, както 5 длъжности „следовател“ в Националната... Още »
 • Пресцентър
  Управлението на съдебната администрация обсъдиха председателят на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС и съдебен администратор от САЩ
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Опит и добри практики в мениджмънта на съдебната администрация обсъдиха на среща във Висшия съдебен съвет Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия и председателят на комисия „Съдебна администрация“ към СК, Кристофър Райън – съдебен администратор на щат Колорадо - Съединени американски щати, и Красимир Мазгалов – член на УС на Съюза... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС насрочи две извънредни заседания за изслушване на кандидатите в процедури за избор на административни ръководители на пет съдилища
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет насрочи извънредни заседания на 7 и 14 декември 2018 г. за изслушване на допуснатите кандидати в пет процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. На 07.12.2018 г. Колегията ще проведе събеседване с допуснатия кандидат – Веселин Димитров Хаджиев – съдия в Окръжен съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатури за участие в процедура на ЕК за подбор на командировани национални експерти в OLAF
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри две кандидатури за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Вакантната позиция е за OLAF-В-5:Дирекция В – Разследвания II, отдел В.5 – „Земеделие и структурни фондове III“. За участие в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС повиши в ранг седем магистрати
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Йордан Росенов Русев – съдия в Административен съд – Пловдив, Атанас Николов Николов – съдия в Софийския районен съд, Константин Николов Попов – съдия в Софийския районен съд, Йорданка... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС допълни двама членове на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Теодора Енчева Димитрова за редовен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, на мястото на Татяна Генова Митова. Решението е във връзка с получено заявление за отвод на член на конкурсната комисия, обявена с решение на Съдийската... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.,  определи поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва:  Мина Топузова - редовен член, представител на комисията по... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия по конкурс за повишаване длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година                                    Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 36, ал.3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., определи поименния състав на конкурсната комисия по... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия определи състава на конкурсната комисия по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година На основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Съдийската колегия определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища -  гражданска колегия, както следва: Анелия Маркова - редовен член , представител на Комисията по атестирането и... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд