• Пресцентър
  Висшият съдебен съвет поздравява представителите на съдебната власт, на юридическата общност и съдебните служители по повод 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебните служители!
  16.04.2021
  Уважаеми конституционни съдии, уважаеми магистрати и съдебни служители, и представители на юридическата общност, Скъпи колеги, От името на Висшия съдебен съвет Ви поздравявам с професионалния Ви празник и Ви пожелавам крепко здраве, кураж, сила и непоколебимост в отстояване върховенството на закона и демократичните ценности, които по силата на своя професионален и житейски избор сме... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  09.04.2021
  09 април 2021 година От 12.04.2021 г. (понеделник) започва приемът на документи по конкурса за първоначално назначаване и заемане на 25 (двадесет и пет ) длъжности „прокурор” в районните прокуратури , обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 11/31.03.2021 г. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в „Държавен... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА
  16.04.2021
  От 19.04.2021 г. (понеделник) започва приемът на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 12/13.04.2021 г. конкурси, съответно : - конкурс  за повишаване в длъжност и заемане на 23 (двадесет и три) длъжности „съдия“ в административните съдилища и - конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 (тридесет и една) длъжности... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет попълни състава на Комисията по професионална етика
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Стефан Петров – изборен член на Висшия съдебен съвет от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за член на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с оглед попълване на състава й, съгласно изискването на чл. 37, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност трима магистрати
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи от заеманата длъжност Мая Маслева – прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от 01.05.2021 г., Нистор Нисторов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 07.05.2021 г. и Васил... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение писмо от Европейския главен прокурор, относно неприключилата процедура за избора на европейски делегирани прокурори от Република България
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Евгени Стоянов - заместник-министър на правосъдието, ведно с открита грама от Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз и писмо от Лаура Кьовеши - Европейски главен прокурор, относно избора на европейски делегирани прокурори от България. С решение на Европейската... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Любомир Георгиев – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград, Албена Разсолкова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Борислава Барболова на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Своге
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт Борислава Барболова – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Своге, на заеманата преди назначаването й за административен ръководител на органа, длъжност... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на събеседване за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 02 юни 2021 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати Гергана Колева - изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Кърджали и Петър Петров - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, за избор на административен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Румен Сираков за административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково за втори мандат
  14.04.2021
  14 април 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Хасково, в който участват атестираните кандидати Мария Кирилова – заместник на административния ръководител –... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд