• Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Декларация, във връзка с внесени в 45-ото Народното събрание проект на ЗИД на ЗСВ и проект на ЗИД на НПК, и Декларацията на Прокурорската колегия на ВСС от 29.04.2021 г.
  13.05.2021
  13 май 2021 година Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов взе участие и председателства заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, което се проведе дистанционно чрез видеоконферентна връзка. На място в заседателната зала на Висшия съдебен съвет заедно с министъра на правосъдието присъстваха представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, Главният прокурор на Република... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
  07.05.2021
  От 10.05.2021 г.  (понеделник) започва приемът на документи по обявения с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 14/27.04.2021 г.  конкурс  за премесване  и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“  в Апелативен специализиран наказателен съд. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в „Държавен вестник“ (бр. 37 от 07 май... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
  13.05.2021
  13 май 2021 година   Пленумът на ВСС прие годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Докладът ще бъде включен в годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на ВСС за 2020 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, който  ще бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС разкри 1 длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област
  13.05.2021
  13 май 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 длъжност „съдия“ в Административен съд – София област. Разкритата щатна длъжност е във връзка с решение на Съдийската колегия от 11.05.2021 г., с което на основание чл.  195, ал. 4 от ЗСВ, Десислава Ахладова – министър на правосъдието в оставка е възстановена... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и формиране на възнагражденията на съдебните служители в Република България“ и упълномощи неговия ръководител да предприеме необходимите действия по изпълнениет
  13.05.2021
  13 май 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Калина Чапкънова – член на ВСС и ръководител на проект „Подобряване на процедурите по атестация и формиране на възнагражденията на съдебните служители в Република България“ да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнението на проекта, включително да подписва всички документи, заповеди и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за изпълнение на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление"
  13.05.2021
  13 май 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за изпълнение на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ за периода от 29.05.2020 г. до 30.04.2021 г. Договорът с Управляващия орган по ОПДУ е подписан на 29.05.2020 г. Целта на проекта е повишаване на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС взе решения за организиране и провеждане на обществени поръчки за изготвяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съдебни сгради, и за ремонт на част от сградата на Районен съд - Асеновград
  13.05.2021
  13 май 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе две обществени поръчки, както следва: Чрез „събиране на оферти“, с предмет „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал. 1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС
  13.05.2021
  13 май 2021 година   Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 01.04.2021 г. С него се увеличават възнагражденията за рангове на съдебните служители, които не са актуализирани от 2005 г. След актуализацията... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие информация за разходите за командировки на членове на ВСС, председателите на върховните съдилища, главния прокурор на Република България, главния инспектор на ИВСС и директора на НИП за I-во тримесечие на 2021г.
  13.05.2021
  13 май 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки на членовете на ВСС за I-во тримесечие на 2020 г. в размер на 381,42 лв. и прие за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд, на главния прокурор на Република България, на главния инспектор на Инспектората към ВСС и на директора на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие решение за периодично отчитане изпълнението на дейностите и за усвояването на средствата по проектите, по които ВСС е бенефициент
  13.05.2021
  13 май 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, да предоставят на всеки три месеца доклади за изпълнение на дейностите по ръководените от тях проекти (до 15-то число на следващия месец), на Пленума на ВСС. В същия срок Комисия „Бюджет и финанси“ ще предоставя отчет за усвояването на средствата по проектите.... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд