• Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС продължи обсъждането на разработените четири модела за реформа на съдебната карта на съдилищата
  20.10.2020
  20 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет продължи дискусията по четирите модела за реформа на съдебната карта на съдилищата, разработени в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ – поддейности 1.5, 1.6 и 1.7 от обхвата на проект „Създаване на модел за... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС предлага да се разкрие по една длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище и в Районен съд – Стара Загора
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 една длъжност съдия в Районен съд – Търговище и една длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. Предложения за това са... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС допълни окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 186, ал. 9, изречение второ от Закона за съдебната власт, измени и допълни решението си по протокол № 33/06.10.2020 г., т. 11, с което е приет окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии, като замени Кристина Митева със следващия класиран кандидат, заявил желание за назначаване в Окръжен съд... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС преназначи младши съдия с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Районен съд - Русе
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Кристиан Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението. На съдия Гюрчев е възложено да довърши започнатите с негово участие... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС преназначи Виолета Николова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Виолета Николова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението. Колегията възложи на преназначения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи Росица Калугерова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България освободи Николинка Бузова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански. На основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи дата за провеждане на процедура за избор на председател на Районен съд – Асеновград
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата – 10.11.2020 г., за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград. За участие в нея е допусната Мария Караджова – изпълняващ функциите „административен ръководител –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС допълни Правилата за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт. При новата редакция чл. 3 добива следната редакция: „В Централния публичен регистър се въвеждат данните от декларациите на всички лица – съдии и членове на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, с която е обърнато внимание на съдия Ваня Богоева
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД - 13-459/07.08.2020 година, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Ваня Драганова Богоева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Заповедта ще бъде приложена, на основание чл. 327, ал. 3 ЗСВ, към кадровото дело на съдията. Решението е... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Чепеларе
  20.10.2020
  20 октомври 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „за“ и 9 гласа „против“ не избра Вихра Къдринска, за административен ръководител – председател на Районен съд – Чепеларе. Към момента тя е прокурор в Районна прокуратура – Смолян.  Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГИСТРАТИТЕ ОТ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
С решение по пр. № 28/12.10.2020 г. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет УДЪЛЖИ срока на предварителното проучване относно необходимостта за провеждане на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за всички районни съдилища
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд