• Пресцентър
  Съобщение до участниците в конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия и в Окръжен съд-Враца-наказателна колегия
  12.02.2020
  Уведомяват се всички участници в конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия и в Окръжен съд-Враца-наказателна колегия , че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 3/04.02.2020 г. за определяне на датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по всеки конкурс, са обнародвани в ДВ, бр. 12/11.02.2020... Още »
 • Пресцентър
  Позиция на Прокурорската колегия на ВСС Във връзка с поредица от публикации, репортажи, коментари и интервюта в печатни и електронни медии, целящи дискредитиране независимостта и уронване престижа на съдебната власт и в частност на ПРБ
  05.02.2020
  5 февруари 2020 година Във връзка с поредица от публикации, репортажи, коментари и интервюта в печатни и електронни медии, целящи дискредитиране независимостта и уронване престижа на съдебната власт и в частност на Прокуратурата на Република България, и в съответствие с Механизма за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) (одобрен с Решение на ПК на ВСС №... Още »
 • Пресцентър
  Съобщение до кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи
  04.02.2020
  4 февруари 2020 година Решенията на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са обнародвани в брой 10/04.02.2020 г. на „Държавен вестник“. Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, в сградата на Националния... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане дисциплинарно наказание на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за налагане дисциплинарно наказание на Андон Георгиев Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избра чрез жребий – Даниела Марчева, Боряна Димитрова и Атанаска Дишева –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от длъжност Анелия Божидарова Рашева
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Анелия Божидарова Рашева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Видин, считано от датата на вземане на решението, поради влязла в сила на 05.02.2020 г. присъда на Софийския градски съд по н.о.х.д. №4962/2016 г. Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи участниците в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Красимир Шекерджиев и Севдалин Мавров - членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен за участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, която ще се проведе на 28.02.2020 г., от 10,00 ч. в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в по-горен ранг четирима съдии
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ двама съдии с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ - Гергана Велчова Кирова - съдия в Софийския районен съд и Жанет Марчева Христова – съдия в Районен съд – Шумен, и повиши двама съдии с ранг „съдия в ОС“, на място в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично и извънредно атестиране на петима съдии
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на четирима съдии и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" на Галя Иванова Митева - съдия в Районен... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи броя на конкурсните комисии, одобри членове и поименния състав на конкурсните комисии в конкурса за младши съдии
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи , на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г., две конкурсни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1 /21.01.2020 г. /обн. ДВ бр.10/04.02.2020 г./ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи трима магистрати от заеманата длъжност „съдия“, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
  18.02.2020
  18 февруари 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от 29.02.2020 г.; Румян Христов Жеков от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, считано от 23.02.2020 г. и Димана Николова Йосифова от... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд