• Пресцентър
  Европейската мрежа на съдебните съвети бе представена от член на Съдийската колегия в Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение
  18.06.2018
  18 юни 2018 година В периода 14-15 юни 2018 г. г-жа Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия участва в Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение“ (ЕМСО), което се проведе в гр. Варна. Госпожа Дишева бе определена за... Още »
 • Пресцентър
  Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ обяви процедура за преместване на магистрати в СРС по чл. 194 от ЗСВ
  15.06.2018
  15 юни 2018 година   Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ изрази становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността „съдия“ в Софийския районен съд. Комисията е уведомила писмено административните ръководители на всички районни... Още »
 • Пресцентър
  Публикувано е класирането на участниците в конкурса за младши следовател в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Класирането на кандидатите в конкурса за младши следовател в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури е публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел  „Конкурсни процедури“ - „Конкурс за  младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „Младши следователи“ ,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС командирова свои представители за заседание на Работна група „Е-право (е-правосъдие)“ в Белгия
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова свои представители в заседание на Работна група „Е-право (е-правосъдие)“ в периода 25 – 27 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия. Участие в него ще вземат Калина Чапкънова и Гергана Мутафова – членове на ВСС, както и Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив и Валери Михайлов –... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС отправи запитване до КОНПИ за уточняване на задълженията на съдебните служители за деклариране по ЗПКОНПИ
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет отправя запитване до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по два въпроса: Следва ли служителите в администрацията на съдебната власт, назначени до 22.01.2018 г. включително, да подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и декларация за имущество и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС не подкрепи партньорство по проектно предложение със Съдебната администрация на Латвия
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет не изрази подкрепа за участие на ВСС като партньор на Съдебната администрация на Латвия при кандидатстване с проектно предложение с наименование „Развитие на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси“ по програма JUST-ICOO-AG-2018 на Европейската комисия. Съветът взе предвид необходимостта от сериозно собствено... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС реши да бъдат изменени Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисия „Управление на собствеността“ да изготви и внесе за разглеждане в срок до 15.07.2018 г. предложения за изменения и допълнения в Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС, като вземе предвид и предложените други решения. Решението е... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт изслуша председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и прие за сведение доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г. Докладът се внася на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ в Народното събрание. В него са... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Силвия Илиева за главен секретар на ВСС
  14.06.2018
  14 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет избра с 22 гласа „за“ Силвия Рашева Илиева за главен секретар на ВСС. Другият кандидат Александър Богданов Николов получи 1 глас подкрепа. Един от членовете на ВСС гласува с „против“. Изборът бе проведен съгласно Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС. Преди обсъждане на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори и оптимизира щатната щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора
  13.06.2018
  13 юни 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Михаела Димитрова Тихова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“. Колегията прие комплексна оценка „Много добра“ на Галя... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд