• Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС атестира 19 съдии и повиши петима на място в ранг
  25.09.2018
  25 септември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт изслуша Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, във връзка с подадено от нея възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията уважи възражението на съдия Йосифова и на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ ѝ проведе... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Александър Еленков Елeнков – съдия във Върховния административен съд
  25.09.2018
  2 5 септември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето си по приложението на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 09.02.2017 г.
  25.09.2018
  25 септември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди предложение за отмяна на § 6 от Преходните  разпоредби на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, по отношение на конкурсите, приключили по досегашния ред. С 10 гласа „за“ и 3 гласа „против“... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС възложи на КСКНСС да изготви проект за промяна на съдебните райони на Софийски градски съд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Перник и Районен съд – Самоков
  25.09.2018
  25 септември 2018 година   Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 13 гласа „за“ взе решение да възложи на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да изготви проект за промяна на съдебните райони на Софийския градски съд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Перник и Районен съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС откри процедура за избор на членове и национално лице за контакт на Националните съдебни мрежи за сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела в Република България
  25.09.2018
  25 септември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. Колегията одобри обявите... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС спря три производства за повишаване на магистрати на основание чл. 193, ал. 6
  25.09.2018
  25 септември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови три спрени до произнасяне на Конституционния съд производства за повишаване на магистрати на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд и в Окръжен съд – София, гражданска колегия. Те са възобновени на основание чл. 55, ал. 1 от... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС освободи Петя Колева – Рушанова от длъжността „заместник на административния ръководител“ на АСНС и я преназначи като „съдия“
  25.09.2018
  25 септември 2018 година  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Петя Николаева Колева-Рушанова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи Спас Стефанов за изпълняващ функциите „председател“ на Районен съд – Тутракан, като освободи от длъжност „административен ръководител“ и „съдия“ Владимир Легарски
  25.09.2018
  25 септември 2018 година На основание чл. 304, във връзка с чл. 303, ал. 2, б. „а“ от ЗСВ Колегията поощри Владимир Николаев Легарски – административен ръководител – председател на Районен съд – Тутракан, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Серафимка Мадолева – съдия в Административен съд - Благоевград
  25.09.2018
  25 септември 2018 година Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ от ЗСВ поощри Серафимка Тодорова Мадолева – съдия в Административен съд – Благоевград, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС поощри Светла Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево
  25.09.2018
  25 септември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т.2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Светла Тотева Дойчева с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Предложение за... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд