• Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Районен съд – Козлодуй дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Адриана Добрева
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, отмени наложеното със заповед № РД-93/22.12.2017 г. на Цветанчо Трифонов – председател на Районен съд – Козлодуй, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС възстанови Николай Стефанов Стефанов на длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Русе, поради приключило с окончателно решение наказателно производство и постановена оправдателна присъда
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 231, ал. 1, пр. 2 от ЗСВ, възстанови Николай Стефанов Стефанов на длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Русе, поради приключило срещу него с окончателно решение наказателно производство по ДП № 41/2015 г., по описа на СГП-СЗППИМ и оправдателна присъда, считано от датата на вземане на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „против“ и 2 гласа „за“  не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от председателя на Върховния... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Атанас Ганчев Вълков от длъжността „съдия“ в Административен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от 11.04.2018 г. освободи Атанас Ганчев Вълков от длъжността „съдия“ в Административен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. С решение № 309/11.04.2018 г. по касационно дело №... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС назначи Недялка Нинова – съдия в Окръжен съд – София на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Недялка Николова Нинова – съдия в Окръжен съд – София на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София. Предложението за назначаване на съдия Николова за заместник-председател на съда е подкрепено от... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС ще поиска от Оперативна програма „Добро управление“ информация за възможностите за финансиране по европейски проекти на изграждане на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се изиска от Оперативна програма „Добро управление“ информация за възможностите за финансиране със средства по европейски проекти на изграждането на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела, съгласно приетата от Съдийска колегия на ВСС с решение по протокол т. 9.2 от Протокол №... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС обсъди проблема с прекратения достъп на окръжните съдилища до електронните регистри, създадени и водени от „Информационно обслужване“ АД, по смисъла на пар. 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 24.07.1991 г.
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще изпрати писмо до „Информационно обслужване“ АД, в което да се заяви, че сключеният договор на 22.06.1999 г. между дружеството и ВСС не е прекратен и не е изменен в частта относно задължението на „ИО“ АД да осигурява на окръжните съдилища, СГС, прокуратури, ОСС достъп в реално време до базата данни на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС утвърди щатната численост на съдилищата в Република България към 31.12.2017 г. и към 01.01.2018 г.
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди щатната численост на съдилищата в Република България към 31.12.2017 г. и към 01.01.2018 г. Към 01.01.2018 г. щатната численост на магистратите, вкл. младшите съдии е 2 443, съдебните служители са 6337, съдия-изпълнителите са 214, а съдиите по вписванията са 208. Общата щатна численост на съдиите е 2013, на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прекрати една процедура по атестиране, проведе атестиране на шестима съдии и повиши на място в по-горен ранг двама съдии
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия предвид решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/14.09.2017 г., относно приложението на параграф 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ и постъпило становище прекрати процедурата по периодично атестиране на Николай Димитров Димов – съдия в Софийски градски съд. Николай Димов изпълнява длъжността „съдия“ от 1999 г. и е придобил статут на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие оценка на Галя Георгиева за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия и предложи на Пленума на ВСС да приеме крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС"
  24.04.2018
  24 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Галя Иванова Георгиева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд