• Пресцентър
  Представители на Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Facebook общността на българските адвокати обсъдиха проблеми и мерки в областта на електронното правосъдие
  20.03.2019
  20 март 2019 година Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев и членове на Съдийската и Прокурорската колегии се срещнаха с г-жа Стефка Въжарова – главен секретар на Висшия адвокатски съвет, г-н Ивайло Данов – председател на Софийска адвокатска колеги, представителите на Facebook общността на българските адвокати (ФОБА) г-жа Искра Кишкова, г-н Велислав Величков,... Още »
 • Пресцентър
  Трима кандидати се явиха на писмения изпит в конкурса за „прокурор“ в Специализираната прокуратура
  20.03.2019
  Днес, 20.03.2019 г. в сградата на Националния институт на правосъдието, зала № 32 се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 30/21.11.2018 г.  конкурс за първоначално назначаване и заемане на една свободна длъжност  „прокурор“ в Специализираната прокуратура. На писмения изпит се явиха тримата кандидати... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с кандидатите в процедурите за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – София и Районна прокуратура – Смолян
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Събеседването с кандидата за административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново ще се проведе на 10.04.2019 г., а събеседването с кандидатите за... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие Механизъм (процедура) за публична реакция в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Механизъм (процедура) за публична реакция в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи. Документът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС и във вътрешно информационната система на Прокуратурата на Република България. Механизмът предвижда при установяване на случай на засягане... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира осем прокурори и следователи и повиши на място в по-горен ранг петима прокурори
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Диана Георгиева Динкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на решението. Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС освободи Илиан Илианов Георгиев от заеманата длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура – София
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Илиан Илианов Георгиев (временно отстранен от длъжност с решение на ВСС по протокол № 3/24.01.2013 г., на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ) от длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия определи обема на информацията за кандидатите за младши магистрати и за първоначално назначаване в ОСВ, която ще се публикува на интернет сайта на ВСС
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че по отношение на конкурсите за младшите прокурори, младшите следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, информацията, която  в изпълнение на ЗСВ и Наредба № 1/09.02.2017 г. следва да бъде публикувана на интернет страницата на ВСС да съдържа входящ номер на заявлението за участие в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурс за повишаване и заемане на 13 свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 189, ал. 1 от ЗСВ и чл. 190 от ЗСВ 13  свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури. С решение от днес, Прокурорската колегия, на основание чл. 180 от ЗСВ, обяви конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ  за повишаване и заемане на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи поименния състав на конкурсните комисии за младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в НИП и определи датите за конституирането им
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните прокуратури, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в Националния... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи Наталия Николова-Бончева за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – София
  20.03.2019
  20 март 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Наталия Димитрова Николова-Бончева – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 25.03.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд