• Пресцентър
  Пленумът на ВСС намери за недопустимо да се произнася относно ползването на аудиозапис от заседания на комисии към колегиите и към Пленума на ВСС като доказателствено средство в дисциплинарни производства
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ и 10 гласа „против“ прие за недопустимо да се произнася по въпроса, дали аудиозапис от заседания на постоянни и временни комисии към колегиите или към Пленума на ВСС може да бъде доказателствено средство в дисциплинарните производства по реда на Глава 16 от Закона за съдебната власт. Пленумът посочи,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи свои представители в работна група за изменение и допълнение на ЗСВ
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи шестима свои представители за участие в работна група за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Това са Даниела Машева, Вероника Имова, Даниела Марчева, Калина Чапкънова и Пламен Найденов – членове на ВСС, и Бонка Дечева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да сключи договор за наем за помещения на Военно-следствен участък - Плевен
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише договор за наем на три помещения в гр. Плевен, собственост на храм „Св. Никола“ – Плевен. Те ще бъдат ползвани за нуждите на Военно-следствен участък – Плевен. Сградата, в която се помещават в момента магистратите и служителите на Военно-следствен участък – Плевен, е... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри проект за Споразумение за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри текста на проекта за Споразумение за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители. Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумението. Целта на Споразумението е да се повиши събираемостта на публичните държавни вземания в полза на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръки за даване на увереност във Върховен административен съд
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и одобри изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност във Върховния административен съд. Одитният ангажимент е извършен на основание утвърдения с решение на ВСС по протокол № 1 от 18.01.2018 г. годишен план на  дирекция „Вътрешен... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на органи на съдебната власт с цел ремонти, преустройства и други дейности
  21.06.2018
  21 юни 2018 година  Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на Административен съд – Сливен за 2018 г. с 11 919 лв., на Административен съд – Габрово с 6 290 лв. и на Районен съд – Раднево с 3768 лв., с което им осигури финансиране за извършване на аварийни текущи ремонти. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС за втора година финансира дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт с 21 600 лв. за съдилища и прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ с цел осигуряване на средства за награден фонд на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г.
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г. е 36,98% при среден пункт на изпълнение 33,3%. Общо постъпилите приходи във ВСС са 174,467 млн. лв., от които 74,51% от субсидия,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС разкри длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора с една свободна длъжност „прокурор“. На същото основание в прокуратурата е разкрита една длъжност „младши прокурор“, считано от датата на вземане на решенията. Те осигуряват цялостно... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС разкри щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Несебър, Районен съд – Сандански и Военно-апелативния съд
  21.06.2018
  21 юни 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Несебър и Районен съд – Сандански, считано от датата на вземане на решенията. Решението за Районен съд – Несебър е свързано с високата натовареност на съда, най-висока по щат от районните... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд