• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА
  23.11.2021
  Уведомяваме Ви, че Комисията по атестирането и конкурсите внесе в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.11.2021 г., предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. Във връзка с горното и в изпълнение на изискванията на чл. 186а, ал. 3, изр. 2-ро от Закона за съдебната власт, в 7 – дневен срок следва да подадете... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази становище по конституционно дело № 20/2021 г. образувано по искане на главния прокурор на Република България
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Висшия съдебен съвет изрази становище по конституционно дело № 5/2021 г. образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Доклад за изпълнението на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад за изпълнението към 22.11.2021 г. на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Той е представен от Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и ръководител на проекта. През месец... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи свой представител в работна група към Министерство на правосъдието, във връзка с несъстоятелността и транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Стефан Гроздев за участие в междуведомствена работна група със задача въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаване на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС увеличи максималните размери на разходите за нощувка при командироване в страната
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи нови максимални размери на разходите за нощувка при командироване в страната на съдии, прокурори,  следователи и служители от органите на съдебната власт. Считано от датата на вземане на решението, те се увеличават до 150 лв. за гр. София и населените места с национално значение; до 106 лв. в областните градове и до 94... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение одитен доклад „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписвания регистри“ за периода 2017 г. - 2019 г.
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение окончателен одитен доклад за извършен одит „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписвания регистри“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г. Докладът е предоставен от председателя на Сметната палата, на основание чл. 49, ал. 3 от... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет ще проведе обществени поръчки за колокация на компютърно оборудване за ЕИСС и ЕПЕП, независим одит на ЕИСС и изграждане на инсталация за отопление, климатизация и вентилация в сградата на Районен съд - Елена
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе три обществени поръчки, като го упълномощи да сключи договори с определените  изпълнители или да прекрати процедурите, както и с право  по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет инициира създаване на цялостна ИТ стратегия за цифрова трансформация на дейността на органите на съдената власт
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи с „Лийд Вижън“ ЕООД договор за изпълнение на услуга с предмет: „Изготвяне на проект „Създаване на цялостна ИТ стратегия за цифрова трансформация на дейността на органите на съдената власт“ на стойност 23 900 лв. без ДДС. Целта на Стратегията е осигуряване на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие доклад от членове на ВСС за участие в Извънредното общо събрание на ЕМСС в Литва
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Драгомир Кояджиков и Стефан Петров относно участие в Извънредното общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в периода 28-29 октомври 2021 г., в гр. Вилнюс, Литва. Те бяха командировани за участие във форума с решение на ПВСС по протокол № 18/07.10.2021 г. В доклада е представена... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС няма да публикува в Портала за отворени данни по ЗДОИ до предприемане на законодателни изменения в ЗДОИ и свързаните с него подзаконови нормативни актове
  25.11.2021
  25 ноември 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад от директора на дирекция „Правна“, съдържащ анализ въз основа на нормативните изисквания кои набори от данни за съдебната власт (по органи) следва да се публикуват в машиночетим формат по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в Портала за отворени данни (Портала). Докладът ще бъде изпратен... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд
Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд
Още »
Доклад на "Ърнст и Янг" - България по проект “Продължаваща реформа в заповедното производсво ”
Доклад на "Ърнст и Янг" - България по проект “Продължаваща реформа в заповедното производсво ”
Още »
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
До 22 ноември 2021 година, включително се удължава срокът, в който кандидатите за членове на обновения състав на Съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие
До 22 ноември 2021 година, включително се удължава срокът, в който кандидатите за членове на обновения състав на Съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността от 16.09.2021 г.
Договор № ВСС-13165/16.09.2021 г. между Висш съдебен съвет и „Животозастрахователен институт” АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността - предходен
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд