• Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и главният прокурор на Европейската прокуратура – г-жа Лаура Кьовеши проведоха среща в сградата на Висшия съдебен съвет
  11.06.2021
  11 юни 2021 година Днес, 11.06.2021 г., Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и г-жа Лаура Кьовеши – европейски главен прокурор проведоха работна среща в сградата на Висшия съдебен съвет. На нея присъстваха главния прокурор на Република България - г-н Иван Гешев и всички членове на Колегията, а г-жа Кьовеши бе придружена от г-жа Теодора Георгиева - българският представител в... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
  08.06.2021
  08 юни 2021 година   Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за повишаване и заемане на 5 (пет) длъжности „следовател” в Национална следствена служба   е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 48 от 08.06.2021 г. В срок от 09.06.2021 г. до 22.06.2021 г., включително , кандидатите подават писмено заявление (по образец) за... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ
  07.06.2021
    Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или по пощата, в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт* на хартиен носител. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие доклад с обща и детайлна информация за изпълнението и напредъка към 31.05.2021 г. на дейностите по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, по ОПДУ
  10.06.2021
  10 юни 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад с обща и детайлна информация за изпълнението и напредъка към 31.05.2021 г. на дейностите по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС от Оперативна програма „Добро... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази становище за противоконституционност на наложения от 45-то Народно събрание мораториум върху дейността на държавните органи по избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности
  10.06.2021
  10 юни 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет с 18 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ прие становище по конституционно дело № 8/2021 г. на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на Решението на 45-то Народно събрание от 22 април 2021 г. в частта по т. 1, б.“е“, с което се налага мораториум върху дейността на държавните органи по... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС взе решение за обезпечаване дейността на европейските делегирани прокурори от България. Министърът на правосъдието покани членовете на Съдийската колегия за участие в дискусия по модела за реформа на съдебната карта на съдилищата
  10.06.2021
  10 юни 2020 година Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов присъства в началото на заседанието на Пленума на ВСС, като при откриването му обяви, че по негова инициатива на 14 юни 2021 г. в зала „Тържествена“ на Съдебната палата в гр. София ще се проведе обществена дискусия по предложения модел за реорганизация на съдебната карта на съдилищата. Министър Стоилов отправи... Още »
 • Пресцентър
  ВСС ще проведе обществена поръчка за застраховка „Злополука“ на работещите в съдебната власт, както и процедура за доставка на ел. енергия за обектите, предоставени за управление на Съвета
  10.06.2021
  10 юни 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  - застраховка „Злополука“ на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица: магистрати, младши съдии, прокурори и следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС разкри две щатни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в Сливница и Габрово с цел устройване на младши прокурори с изтичащ двугодишен срок на назначение по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ
  11.06.2021
  10 юни 2021 година   Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура – Сливница с една длъжност „младши прокурор“ и на Районна прокуратура – Плевен с една свободна длъжност „прокурор“, считано от 02.07.2021 г. От същата дата се разкриват по една щатна длъжност... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на няколко районни прокуратури
  09.06.2021
  9 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Сливница с една длъжност „младши прокурор“ и да разкрие една щатна длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 02.07.2021 г. Предлага се още да се... Още »
 • Пресцентър
  ПК на ВСС прие за сведение писмо от Европейската комисия по повод Декларация от 29 април 2021 г., свързана със законодателните предложения за закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури
  09.06.2021
  9 юни 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Уилям Слийт – директор Дирекция „граждани, здравеопазване, миграция и сигурност“ към Генералния секретариат на Европейската комисия, с което благодари за изпратената Декларация от 29 април 2021 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В писмото се споменава, че Комисията... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд