• Пресцентър
  Уточнение във връзка с обявен конкурс в районните прокуратури
  25.02.2021
  25 февруари 2021 година   Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уточнява във връзка със зачестилите запитвания, че с нейно решение по протокол № 7 от 24 февруари 2021 г., е определен броят на свободните длъжности в районните прокуратури, които следва да се заемат чрез конкурси, както следва: - 9 (девет) длъжности „прокурор“ за преместване в длъжност; - 23... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за преместване и заемане на свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 91 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в градовете Благоевград – 6, Видин – 3, Враца – 6, Монтана – 5, Перник – 1, Самоков – 3, Ботевград – 1, Пирдоп – 1, Костинброд – 1, Своге – 1, Софийска районна прокуратура – 5,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени свое решение
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени свое решение на по Протокол № 6/17.02.2021 г., т. 10.1, отнасящо се по предложение за оптимизиране на щатната численост на Окръжна прокуратура – Кюстендил и назначаване на заместник на административния ръководител, като текстът „1 щатна длъжност заместник на административния ръководител –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира извънредно двама прокурори
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура - Габрово, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра“ и на Катя Колева – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, с приета комплексна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за кадрови промени в администрацията на Прокуратурата на Република България
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „главен специалист-служител по сигурността на информацията“ в една щатна бройка за длъжност „служител по сигурността на информацията“ в Окръжна прокуратура – Русе, както и за трансформиране на една щатна бройка за длъжност... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Христо Христов за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Етрополе
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от Закона за съдебната власт, определи Христо Христов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Етрополе, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване в процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Колегията по протокол № 26/08.07.2020 г., протокол № 29/29.07.2020 г. и протокол № 3/16.09.2020 г., както следва: За Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложено дисциплинарно наказание и прие за сведение решение на ВАС
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със Заповед № РД – 04 – 53 от 21.01.2021 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Николов – следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. Колегията прие за сведение решение №1350 от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик
  24.02.2021
  24 февруари 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, в който участваха атестираните кандидати Васил Малинов Малинов – изпълняващ функциите... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата
  23.02.2021
  23 февруари 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, в сила от 01.01.2021 г., като включи в него нова длъжност „юрисконсулт“, приложима само за Върховен административен съд и Върховен касационен съд. Предложението за нов Класификатор на длъжностите в... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд