• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  22.05.2020
    От 26.05.2020 г. /вторник/ започва приемът на документи по КОНКУРСА за първоначално назначаване и заемане на 7 /седем/ свободни длъжности „съдия” в районните съдилища , обявен с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 7/25.02.2020 г. и пр. № 8/10.03.2020 г. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в „Държавен вестник“ (бр.... Още »
 • Пресцентър
  В памет на съдия Веселин Димитров от Районен съд - Дулово
  29.05.2020
  На 57 години внезапно ни напусна съдия Веселин Димитров от Районен съд - Дулово. Той има над 23 години стаж в съдебната система. Професионалният му път започва като съдия-изпълнител в Районен съд - Дулово през 1998 г. и продължава в Районен съд - Силистра като районен съдия до 1999 г. От 1999 г. до 2004 г. заема длъжността председател на Районен съд - Дулово, след което е районен съдия в... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изслуша председателите на върховните съдилища, главния прокурор, главния инспектор на ИВСС, и прие годишните доклади на органите на съдебната власт
  28.05.2020
  28 май 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от ЗСВ изслуша председателя на Върховния административен съд – Георги Чолаков, председателя на Върховния касационен съд – Лозан Панов, главния инспектор на ИВСС - Теодора Точкова и главния прокурор на Република България - Иван Гешев, и прие годишните доклади на органите на съдебната власт,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет направи кадрови промени в администрацията на Специализираната прокуратура
  27.05.2020
  27 май 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.30, ал.5, т.8 от ЗСВ разкри 10 щатни бройки в Специализираната прокуратура за длъжностите – „прокурорски помощник“ /3 щатни бройки/, „системен администратор“ /1 щатна бройка/, „завеждащ служба“ /1 щатна бройка/, „съдебен деловодител“ /3 щатни бройки/,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание на Радина Абдулова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура
  27.05.2020
  27 май 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „Забележка“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, във вр. чл.5.5, чл. 5.6, чл. 5.7, чл. 5.8 от Кодекса за етичното поведение на българските магистрати. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Дичо Атанасов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора за втори мандат
  27.05.2020
  27 май 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе събеседване с кандидата в процедурата за избор за назначаване на длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора – Дичо Атанасов Атанасов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС не подкрепи кандидатурата на Десислав Начков в процедурата за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца
  27.05.2020
  27 май 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца и с 3 гласа „За“ и 7 гласа „Против“, не подкрепи кандидатурата на Десислав Първанов Начков – изпълняващ функциите... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази становище по проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот
  22.05.2020
  21 май 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник. Със Становището Пленума на ВСС, на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да сключи договор за възлагане на обществена поръчка
  22.05.2020
  21 май 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“. Решението е във връзка с предходни решения на Пленума от 09 и 23.04.2020 г., с които... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение обръщение от членове на Висшия съдебен съвет – VII състав
  22.05.2020
  21 май 2020 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обръщение на 11 от членовете на Висшия съдебен съвет – VII състав. Г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС прочете техния призив до г-н Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, с който настояват г-н Панов да подаде оставка, като заявяват, че като участници в избора му напълно са... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - ДОПЪЛНЕНИ ОТ СК НА ВСС НА 19.05.2020г.
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Банковата сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители
Банковата сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд