• Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС. Съгласно решението тя се обнародва в Държавен вестник. Основната цел на предлаганите промени е по-широко представителство на магистратите, които... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие и одобри документи по проект за създаване на стандарт за условия на труд в органите на съдебната власт
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на ВСС прие и одобри документи по две дейности по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условия на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, който се реализира с финансиране по Оперативна програма... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС реши да се направи одит на централизираната система за случайно разпределение на делата
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да се отмени решението на ВСС по протокол № 61 от 17.12.2014 г., относно възлагане изработването на софтуерна програма за случайно разпределение на делата. То бе мотивирано от обстоятелството, че всички съдилища в Република България работят от 2015 г. с Централизирана система за случайно разпределение на делата, приета като... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение доклади от проведени международни срещи с участие на членове на Съвета и съдебни служители в АВСС
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в международна в среща по Проект на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Форум за дигитално правосъдие, проведена в периода 28-29 март 2019 г. в Лисабон, Португалия. На нея са представени презентации за приложението и практическото използване на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194г от Закона за съдебната власт, прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Съгласно решението на Пленума тя се обнародва в Държавен вестник. С решението се измененя разпоредбата на чл. 5, ал.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол във ВСС
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол във ВСС и Приложения № 1-11. С тях се отменят Вътрешните правила за предварителен контрол, приети с решение на ВСС по протокол № 33/02.08.2012 г. Правилата се приемат във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише договори за управлението на имоти за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Тервел
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумения за прекратяване на срочни договори, и да сключи нови договори, с които управлението върху два имота за нуждите на Районен съд – Тервел и на Териториалното отделение - Тервел към Районна прокуратура – Добрич, се предоставя безвъзмездно и безсрочно.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС даде съгласие да се платят местни данъци и такси за три имота на съдебната власт
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани от Висшия съдебен съвет в община Видин и в Столична община – Красно село, както и вноска от общото задължение за административна сграда в гр. София по бул. „Витоша“. Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ към 31.03.2019 г.
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 31.03.2019 г. Тя се предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ в качеството му на бенефициент към 31.03.2019 г. за приобщаване към докладите за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС възложи на представляващия Съвета да сключи договор за извършване на СМР на апартамент в гр. София
  18.04.2019
  18 април 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „БИЛДНЕР“ ЕООД за извършване на строително-монтажни работи на апартамент в гр. София. Решението се отнася за един от двата апартамента – държавна собственост, предоставени преди месеци от Областния управител на София за управление на ВСС. Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд