• Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи представители в работна група към МП за изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка със създаването на Европейска прокуратура
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представители за участие в работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка с изпълнения на задълженията, които произтичат от Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. В нея са включени Даниела Машева - член на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС предостави допълнително финансиране на органи на съдебната власт
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“. Актуализацията се прави за компенсиране на установен през месец април недостиг на средства за цялата... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ като представител на Съвета в Комитета за наблюдение по ОПДУ
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет направи промени състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, като определи за негов член Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ в Администрацията на ВСС. Той е назначен на длъжността „директор“ на дирекция... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува представения проект на решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториални държавни органи на изпълнителната власт. Решението ще бъде изпратено на Министерския съвет. Концепцията е разработена в изпълнение на решение №... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи представители в работна група към МП за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи двама членове на Съвета за участници в работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи. В нея ще се включат Севдалин Мавров от Съдийската колегия и Йордан Стоев от Прокурорската колегия. Решението... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС измени Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 258б от Закона за съдебната власт прие Правила за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието. Съгласно решението Правилата се обнародват в... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС даде пълномощия на представляващия Съвета и главния прокурор във връзка с имоти на съдебната власт
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да сключи договор с „Деметра проект“ ООД, автор на инвестиционен проект за осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата – гр. Карлово“. Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие информация за усвояването на средства по ОПДУ
  18.10.2018
  18 октомври 2018 години Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвояването на средствата по седем проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.09.2018 г. Отчетените проекти са: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да подпише договори за поддръжка на услуги за Съвета
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри продължаването на договор с „БТК“ ЕАД за предоставяне на услугата „достъп до интернет“ за нов срок от една година, считано от 12.10.2018 г. С решението се възлага на представляващия ВСС да подпише допълнително споразумение с „БТК“ ЕАД. Той е упълномощен също да подпише договор за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС закри 11 третостепенни разпоредители с бюджетни средства
  18.10.2018
  18 октомври 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се закрият 11 третостепенни разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет – Прокуратурата на Република България. Считано от 01.01.2019 г. се закриват Районна прокуратура – Белоградчик, Районна прокуратура – Кула, Районна прокуратура – Дряново, Районна прокуратура... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд