• Пресцентър
  Висшият съдебен съвет ще излъчи онлайн в реално време работната среща организирана от Прокурорската колегия във връзка с продължаване процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
  22.05.2019
  22 май 2019 година На 27 май 2019 г., от 13.00 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието ще се проведе работна среща за обсъждане на предложението на Главния прокурор на Република България за продължаване процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури. Срещата е организирана в изпълнение на решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/22.05.2019 г. и ще... Още »
 • Пресцентър
  Съобщение до класираните кандидати в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища
  23.05.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 22 ноември 2019 година   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,че в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ... Още »
 • Пресцентър
  В срок до 11.06.2019 г. кандидатите за постоянни членове на съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие
  22.05.2019
  22 май 2019 година Магистратите, нечленуващи в организации по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, както и представителите на организациите, които защитават професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи, регистрирани по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ и имат членски състав не по-малко от 5 на сто от съответния брой магистрати, могат да подадат заявление за участие в Съвета за партньорство към... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС остави без уважение предложение за прекратяване на командироването на съдия Мария Станчева Димитрова в Софийски районен съд
  21.05.2019
  21 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложение на административния ръководител на Районен съд – Свищов, относно прекратяване на командироването на Мария Станчева Димитрова в Софийски районен съд. Колегията взе предвид изразеното от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК отрицателно становище по... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не откри процедура за преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища
  21.05.2019
  2 1 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не откри процедура за преназначаване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт в осем районни съдилища в страната. При проведеното предварително проучване са заявили желание за участие в нея 62 магистрати от районни съдилища.   Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС атестира 12 съдии, повиши в ранг трима и даде статут на несменяемост на двама съдии
  21.05.2019
  21 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Светла Йорданова Димитрова-Ковачева... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра членове на НСМГТДРБ
  21.05.2019
  21 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 15 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, избра девет магистрати за членове на Мрежата. Определените са Рената Георгиева Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца, Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС поиска допълване на две решения на ВАС, свързани с приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ
  21.05.2019
  21 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на администрацията на Висшия съдебен съвет да изготви и внесе искания до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 6700/07.05.2019 г. по административно дело № 6169/2017 г. и на решение № 6706/07.05.2019 г. по административно дело № 6237/2017 г.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да увеличи броя съдиите в АСНС
  21.05.2019
  21 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искане на административния ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд за увеличаване на щатната численост на съда с 1 щатна бройка за длъжността „съдия“. На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 Колегията предлага на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи Десислава Чалъкова-Минчева за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велико Търново
  21.05.2019
  21 май 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Десислава Миткова Чалъкова-Минчева – административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд