• Пресцентър
  Съобщение във връзка с насрочения за 11 юли 2020 г. писмен изпит за младши прокурори и Заповед № РД-01-3930/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването
  09.07.2020
  9 юли 2020 година Висшият съдебен съвет уведомява допуснатите кандидати в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, че насроченият за 11 юли 2020 г. (събота) писмен изпит ще се проведе при съблюдаване предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-3930/09.07.2020 г., т. 3 на министъра на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по искане на Главния прокурор за временното отстраняване от длъжност на прокурор, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати препис от искането на Главния прокурор с рег. № на ВСС-6709 от 08.07.2020 г. за временно отстраняване от длъжност на Георги Методиев Асенов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, като същият да се уведоми за възможността да бъде изслушан или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2... Още »
 • Пресцентър
  ПК на ВСС предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме и утвърди образци, съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника за провеждане на избори на членове на ВСС от прокурорите
  08.07.2020
  08 юли 2020 година   Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме план-график за провеждане на Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, да утвърди технически образец на бюлетина, както и изборни протоколи, които секционните комисии и изборната комисия, следва да изготвят при провеждане на изборите.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Нивелин Начев за участие в процедурата на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти в Украйна
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Нивелин Пенчев Начев – изпълняващ функциите „военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура за участие в процедурата на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към съветническата мисия на ЕС за реформа в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира няколко магистрати и повиши на място в по-горен ранг един
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Мая Паскалева Ковачева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Ваня Стоянова Лаковска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Валентина Константинова Огнева - следовател в Окръжен следствен отдел в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Димо Бъчваров на длъжност прокурор във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Димо Димитров Бъчваров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от длъжност следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Михаил Георгиев Рашевски от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, поради подадена оставка, считано от 13.07.2020 г. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите административен ръководител на няколко органа на съдебната власт
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, полк. Христо Гандев Тинев – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен за изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва: - Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана – свободна длъжност; - Административен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
  08.07.2020
  08 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/11.03.2020 г. и протокол № 15/29.04.2020 г.(обн. ДВ, бр.49/29.05.2020 г.), както следва: -... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - ДОПЪЛНЕНИ ОТ СК НА ВСС НА 19.05.2020г.
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Банковата сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители
Банковата сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд