• Пресцентър
  Измерването на натовареността на съдиите обсъдиха членове на ВСС и представители на съдебната власт на Руската федерация
  24.04.2019
  24 април 2019 година На среща във Висшия съдебен съвет с представители на Съдебния департамент и съдебната власт на Руската федерация, водени от Александър Паршин – заместник-генерален директор на Съдебния департамент към Върховния съд на Руската федерация, бе представена Системата за измерване на натовареността на съдиите в действащия към този момент неин вариант. Посещението е... Още »
 • Пресцентър
  Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България проведе годишната си среща за 2018 година
  24.04.2019
  24 април 2019 година В годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСМСНД) участваха: Мариета Неделчева – заместник-административен ръководител на Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт за НСММСНД; членовете - Андроника Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд – Петрич; Георги Иванов - съдия в Районен... Още »
 • Пресцентър
  205 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на сайта на ВСС
  24.04.2019
  24 април 2019 година 205 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 28 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, който ще се проведе в периода 15 – 18 май 2019 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС назначи Ели Скоклева на длъжност „заместник-председател“ на Районен съд – Дупница
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт освободи Людмила Василева Стойнова-Панайотова, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница. На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията я преназначи на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи свой представител за среща с президента на „Фондация за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона“
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева – член на СК на ВСС, за участие в среща с Виктор Шахтер - президент на „Фондация за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона“ и придружаващия го екип, която да се проведе на 8 май 2019 от 14 часа. Целта на срещата е осигуряване на приемственост, устойчивост и... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие нови Приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдиите
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие нови Приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 31 от протокол № 12/02.04.2019 г., във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с решение на СК по същия... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС преструктурира осем щатни бройки за съдебни служители в районните съдилища
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри по една щатна бройка за длъжността „съдебен помощник“ в Районен съд – Нова Загора  , Районен съд – Перник и Районен съд – Ботевград, считано от датата на вземане на решението. Новата щатна бройка за Районен съд – Нова Загора, е осигурена от съкратената с решение на СК по протокол... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на ВСС определи Петя Колева-Рушанова и Радка Дражева-Първанова – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, за участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. Форумът ще се проведе на 24.04.2019 г. в сградата на ВСС. В него ще участват новоизбраните... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС атестира осем съдии и повиши в ранг четири магистрати
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Ивайло Емилов Иванов – административен ръководител – председател на Административен съд – Перник, на Красен Георгиев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като прие комплексна оценка от... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС върна на КАК предложение за поощряване на двама съдии
  23.04.2019
  23 април 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет върна на Комисията по атестирането и конкурсите предложение за поощряване на Генчо Колев Атанасов и Златко Димитров Мазников – съдии в Районен съд – Стара Загора, с парична награда в размер на 1000 лв. Отличията са предложени от административния ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора,... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд