• Пресцентър
  Пленумът на ВСС съкрати щатната численост на НИП, с 2 свободни щ. бр. за съдебни служители във връзка с увеличаване щатната численост на Специализирания наказателен съд
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ, съкрати щатната численост на Националния институт на правосъдието с 2 свободни щ. бр. за съдебни служители във връзка с решение на Съдийската колегия от 15.05.2018 г. за увеличаване щатната численост на Специализирания наказателен съд. Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители в екипа на работната група към Министерство на правосъдието за транспониране на Директива /ЕС/ 2017/541, Директива /ЕС/ 2016/800, за Директива /ЕС/ 2016/1919
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Машева, Георги Кузманов и Красимир Шекерджиев за свои представители в екипа на работната група към Министерство на правосъдието за транспониране на Директива /ЕС/ 2017/541, Директива /ЕС/ 2016/800, за Директива /ЕС/ 2016/1919. Работната група е ангажирана с изработване на проекти на изменения и допълнения на НК, ЗИД НПК, а... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изслуша главния прокурор на Република България и председателят на ВКС и прие докладите за 2017 г. за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи, както и на съдилищата
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от ЗСВ изслуша главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров и прие доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата, и на разследващите органи през 2017 г. На заседанието днес Пленумът на ВСС, на посоченото основание,  изслуша и председателя на ВКС – Лозан... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС възложи стопанисването на сградата, в която се помещават Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на председателя на Военния съд до изготвяне на съвместно предложение за разпределение на ползването
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на ВСС възложи стопанисването на сградата, в която се помещават Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на председателя на Военния съд. Възложено бе на двамата административни ръководители, в срок до 10.06.2018 г. да изготвят съвместно предложение за разпределение на помещенията между Военния съд и Военно-окръжната прокуратура. При... Още »
 • Пресцентър
  Представляващият ВСС бе упълномощен да предприе действия за предоставяне на безвъзмездно за управление на ВСС на недвижими имоти – публична държавна собственост в гр. Търговище и частна общинска собственост в гр. Ямбол
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС на част от недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Търговище, с цел  изграждане на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца. В писмото от... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметна палата в законовоустановените срокове. В доклада е посочено, че изградената система за финансово управление и... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръки от плановете за действие на Районен съд - Ботевград и Районен съд - Балчик във връзка с извършени одитни ангажименти за даване на увереност
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките т. 1.4 от плана за действие на Районен съд - Ботевград и на т. 1 от плана за действие на Районен съд - Балчик. Плана за действие на Районен съд – Ботевград е приет с решение на Пленума по протокол № 17/01.06.2017 г. Последните действия по плана са изпълнени с превеждане по транзитната сметка на ВСС суми за... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания на административни ръководители
  17.05.2018
  17 май 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. Утвърдена бе корекция по бюджета на учебна и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. във връзка с подмяна на дефектирали съоръжения. Пленумът извърши и корекции на бюджета... Още »
 • Пресцентър
  Започна прием на документи по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 14/08.05.2017 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на шест свободни длъжности „съдия” в районните съдилища.
  16.05.2018
  От 16.05.2018 г. /сряда/ започва прием на документи по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 14/08.05.2017 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 6 /шест/ свободни длъжности „съдия” в районните съдилища. В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 40/15.05.2018 г./ до 29.05.2018 г. включително,... Още »
 • Пресцентър
  Решения на Съдийската колегия на ВСС във връзка с участие в международни и национални срещи на представители на НСММСНДРБ
  15.05.2018
  15 май 2018 година Съдийската колегия на ВСС командирова Мариета Неделчева – съдия, заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд