• Пресцентър
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
  12.12.2018
  На 17.12.2018 г. от 10.00 ч. в зала Триадица 2 на Гранд хотел София ще се проведе заключителната пресконференция по проект “Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” Още »
 • Пресцентър
  В срок до 27 декември 2018 година кандидатите за постоянни членове на Съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Магистратите нечленуващи в организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, както и представителите на организациите, които защитават професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи, регистрирани по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ и имат членски състав не по-малко от 5 на сто от съответния брой магистрати могат да подават заявления за участие като постоянни членове... Още »
 • Пресцентър
  Приключиха публичните обсъждания на предложенията за изменения и допълнения на процесуалните закони, с цел преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките и оптимизиране на процесите по правораздаване
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Днес в гр. Банско завърши третото и последно двудневно публично обсъждане на предложения за изменения и допълнения на процесуалното законодателство с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките. Предложените за обсъждане изменения и допълнения са разработени в резултат от изпълнението на проект на Висшия съдебен съвет... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС назначи Милка Панчева Петкова-Милчева за заместник-председател на Върховния административен съд
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт единодушно назначи Милка Панчева Петкова-Милева – съдия във Върховния административен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС назначи двама младши съдии на длъжност „съдия“ в районни съдилища
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица. На същото основание Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС преназначи Полина Богданова-Кучева на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Полина Христова Богданова-Кучева – административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от 28.12.2018 г. Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС изиска заповед на председателя на Апелативен съд – София, по повод поставени въпроси относно командироване на магистрат
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изиска Заповед № К-1227 от 16.11.2018 г. на председателя на Апелативен съд – София, за командироване на магистрат. Решението е във връзка със заявление на 10 съдии в Апелативен съд – София, по повод акта на административния ръководител. Те настояват Колегията да направи проверка по Заповедта и в случай, че се... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати на ИВСС по компетентност искане за становище на съдии при Апелативния специализиран наказателен съд по повод проверка на ВКС по разглеждани дела
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение и изпрати на основание чл. 54, ал. 1, т. 8 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ, на Инспектората към Висшия съдебен съвет искане за становище на съдии при Апелативен специализиран наказателен съд, по повод извършена проверка, възложена от председателя на ВКС. Колегията иска ИВСС... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи решението по предложение за актуализиране на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение за изменение и допълнение на чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, в частта относно броя на членовете ѝ и специализацията по материя. Предложението ще бъде обсъдено от Колегията след... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Асен Тотев Радев за административен ръководител на Районен съд – Бургас
  14.12.2018
  14 декември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Асен Тотев Радев за административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас. Другият кандидат Дарина Кирчева Йорданова – съдия в Районен съд – Бургас, писмено заяви отказ от участие в конкурса по лични и семейни причини. Асен Радев има над 9... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд