• Пресцентър
  Управлението на съдебната администрация обсъдиха председателят на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС и съдебен администратор от САЩ
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Опит и добри практики в мениджмънта на съдебната администрация обсъдиха на среща във Висшия съдебен съвет Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия и председателят на комисия „Съдебна администрация“ към СК, Кристофър Райън – съдебен администратор на щат Колорадо - Съединени американски щати, и Красимир Мазгалов – член на УС на Съюза... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС насрочи две извънредни заседания за изслушване на кандидатите в процедури за избор на административни ръководители на пет съдилища
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет насрочи извънредни заседания на 7 и 14 декември 2018 г. за изслушване на допуснатите кандидати в пет процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. На 07.12.2018 г. Колегията ще проведе събеседване с допуснатия кандидат – Веселин Димитров Хаджиев – съдия в Окръжен съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатури за участие в процедура на ЕК за подбор на командировани национални експерти в OLAF
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри две кандидатури за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Вакантната позиция е за OLAF-В-5:Дирекция В – Разследвания II, отдел В.5 – „Земеделие и структурни фондове III“. За участие в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС повиши в ранг седем магистрати
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Йордан Росенов Русев – съдия в Административен съд – Пловдив, Атанас Николов Николов – съдия в Софийския районен съд, Константин Николов Попов – съдия в Софийския районен съд, Йорданка... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС допълни двама членове на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Теодора Енчева Димитрова за редовен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, на мястото на Татяна Генова Митова. Решението е във връзка с получено заявление за отвод на член на конкурсната комисия, обявена с решение на Съдийската... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.,  определи поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва:  Мина Топузова - редовен член, представител на комисията по... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия по конкурс за повишаване длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година                                    Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 36, ал.3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., определи поименния състав на конкурсната комисия по... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия определи състава на конкурсната комисия по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година На основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Съдийската колегия определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища -  гражданска колегия, както следва: Анелия Маркова - редовен член , представител на Комисията по атестирането и... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС одобри поименни списъци на хабилитирани преподаватели за определяне на членове на конкурсни комисии
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на хабилитираните преподаватели по гражданско и търговско, както и по наказателно право, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища -  гражданска, търговска и наказателна колегии, обявени с решение на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето по молбата на Стоян Германов и Благой Потеров за първоначално назначаване в апелативен съд – наказателна колегия
  13.11.2018
  13 ноември 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение молба на Стоян Германов и Благой Потеров – участници в конкурс за първоначално назначаване в апелативен съд – наказателна колегия, в която се настоява Колегията да вземе ново решение по резултатите от конкурсната процедура. СК отложи разглеждането на молбата до приключване на административно... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд