• Пресцентър
  Пленумът на ВСС предложи на президента на Република България да освободи Сотир Цацаров от длъжността „главен прокурор на Република България“
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ установи основание за предсрочно освобождаване на Сотир Стефанов Цацаров от длъжността главен прокурор на Република България – подаване на оставка по чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, както и предлага на президента на Република България неговото освобождаване.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът упълномощи представляващия ВСС във връзка със сключване на договори, касаещи органи на съдебната власт
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде прекратен договора за наем между ВСС и „УниКредит Булбанк“ АД за ползване на част от сграда за нуждите на Районен съд – Девин и съответно да бъде сключен нов договор, с цел намаляване на наемната цена, във връзка с извършване на текущ авариен ремонт за сметка на бюджета на ВСС. Пленумът... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение справка за утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт за основни ремонти на ДМА към 30.11.2019 г.
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2019 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Дупница, Районен съд – Пещера,... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет ще участва в проект на Италианския висш съдебен съвет по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на ЕС
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри участието на ВСС в изпълнението на съвместен проект на Висшия съдебен съвет на Италия по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на Европейския съюз и извършването на подбор на дългосрочни експерти, и упълномощи представляващия ВСС да подпише необходимите документи за включване в проекта. Програмата за сектор... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да сключи договор извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „АМАТАС“ ЕАД договор за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 20 000 лв. без ДДС, съгласно получената оферта.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи свои представители в работната група за изготвяне на законодателни промени в ГПК, АПК и НПК във връзка с регламентирането на идеоконферентни връзки в досъдебното и съдебно производство, вкл. и при трансгранично сътрудничество
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Евгени Диков и Севдалин Мавров за участие в състава на работна група за изготвяне на законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, с цел регламентация на видеоконферентни връзки и тяхното... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 6/2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и др. във връзка със заповедното производство
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство и направи предложение за допълнение в чл. 3 на Наредбата, като се предвиди възможност... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС актуализира инвестиционната програма по параграф „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за 2019 година
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по § „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталови разходи и трансфери през 2019 г.“ от 03.12.2019 г. Общият размер на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС безвъзмездно предостави леки автомобили на Министерство на правосъдието, МВР и съдилища, поради отпаднала необходимост
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление по един служебен автомобил, с отпаднала необходимост от Военен съд – Пловдив на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Пловдив, от Окръжен съд – Пловдив на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители
  12.12.2019
  12 декември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 300/28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите за 2019 г., като намали приходите по бюджета на съдебната власт с 6 800 000 лв. и увеличи със същата сума бюджетните взаимоотношения. За... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд