• Пресцентър
  14.06.2019
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие манифест на Европейската мрежа на съдебните съвети от Братислава за мандата на Европейската комисия и Европейския парламент 2019-2024 г.
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие манифест на Европейската мрежа на съдебните съвети от Братислава за мандата на Европейската комисия и Европейския парламент 2019-2024 г., приет на Общото събрание на ЕМСС, проведено на 5-7 юни 2019 г. в Словакия.   Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС замени на командирован член на ВСС във връзка с проучване опита на Португалия в реформата на съдебната карта
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Вероника Имова – представител на Съдийската колегия и координатор „Участие на представители на съдилищата при разработване на ЕИСС“ от екипа за управление на проекта за участие в работно посещение в Лисабон, Португалска република, във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС съгласува проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 163 от 21 март 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление на Република България (2014-2020)
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 163 от 21 март 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление на Република България(2014-2020). Предложеният проект предвижда актуализация на Стратегията във връзка с настъпили технологични и нормативни промени в периода от началото на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклади от проведени международни срещи с участието на членове на ВСС и съдебни служители
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители, които ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС. Доклади са представени, както следва:  от членовете на ВСС Даниела Машева, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова във връзка с участие в обучение на тема... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише договори във връзка с предоставяне на имоти за нуждите на органи на съдебната власт в градовете Средец, Плевен и Червен бряг
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договор, както и нов договор за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имот – частна общинска собственост за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Средец. Представляващият ВСС бе упълномощен да поднови договори за безвъзмездно... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт и дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г.
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт и дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г. Общият размер на годишната задача за 2019 г. е в размер на 17 321 279 лв. Включени са нови разходи за изпълнение на аксесорни договори /упражняване на строителен... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г.
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, като в допълнителните и заключителни разпоредби създаде нов параграф със следния текст: „§ 6 Условията и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, както и такива,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Прокуратурата на Република България за осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна сграда на територията на НСлС. В четиринадесет дневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства ВСС следва да бъде уведомен за точния размер на усвоените... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението от Съдийската колегия за оптимизиране щатната численост на съдилищата
  13.06.2019
  13 юни 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на  предложение от Съдийската колегия за оптимизиране щатната численост на съдилищата. Отлагането бе предложено от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който се аргументира с писмо от председателя на Военно-апелативния съд и предстоящо представяне на становища от началника на отбраната на Република България,... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд