• Пресцентър
  Съобщение до участниците в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури
  16.03.2018
  16  март 2018 година СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ   Уведомяват се всички участници по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, че списъците за разпределението на допуснатите до писмен изпит кандидати в... Още »
 • Пресцентър
  Започва прием на документи по обявените от Прокурорската колегия на ВСС конкурси
  02.03.2018
  От 06.03.2018 г. (вторник), започва прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 06/21.02.2018 г., КОНКУРСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ и заемане на 3 (три) длъжности „прокурор“ във ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, 5 (пет) длъжности „прокурор“ във ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА и 5 (пет)  длъжности... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да оптимизира щатната численост на прокурорите в Окръжна прокуратура - Благоевград
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС, по предложение на Прокурорската колегия, след направен анализ на данните за натовареността на магистратите в Окръжна прокуратура - Благоевград и с оглед предложението от административния ръководител за оптимизиране на щатната численост на прокурорите в Окръжна прокуратура – Благоевград, взе решение да оптимизира щатната численост на прокурорите в... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за подновяване на два от три договора с изтичащ срок, по които ВСС е страна
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС, на основание заявени потребности от подновяване на договори, по които Висшият съдебен съвет е страна, прие решение, с което да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договори с „Абати“ АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, за срок от 1 (една)... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС, по предложение на Комисия „Управление на собствеността“, прие решение с което да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с кмета на община Омуртаг, за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, а именно помещения, представляващи самостоятелен обект в сграда,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за прекратяване на договор за наем на ведомствено жилище, сключен със съдебен служител в Софийски градски съд
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС, на основание чл. 11, ал. 1 от договора за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, представляващо апартамент в гр. София, ул. „Балканджи Йово“ № 26, Вх. А, ет. 4, сключен между Министерството на правосъдието и Маргарита Борисова – съдебен призовкар в СГС, прие решение да отправи 15 (петнадесет) дневно... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС, на основание искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, взе решение да даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ на магистрати и служители от ОСВ. Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди вътрешно компенсирани промени по бюджетите на Върховния касационен съд, Апелативен съд – София и Софийски районен съд, и промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС взе решение да утвърди вътрешна компенсаторна промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както и да утвърди и корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на ВКС за 2018 г., в рамките на бюджета на съда за 2018 г. Пленумът на ВСС, по т. 8, в съответствие с чл. 37 от ПМС № 33/28.12.2017 г.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за сключване на договор за извършване на Функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на ВСС
  15.03.2018
  15 март 2018 г. Пленумът на ВСС прие решение, с което да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД за изготвяне на функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на ВСС, включително с право да го изменя или прекратява. „СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е бил изпълнител на идентична услуга, възложена от страна... Още »
 • Пресцентър
  Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България проведе своята Годишна среща за 2018 г.
  15.03.2018
  На 9 март 2018 г. Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСМСНД) проведе Годишната среща на членовете си за 2018 г. Във форума участваха членовете на НСММСНД Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт за НСММСНД, Татяна Коева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, Мариета Неделчева –... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд