• Пресцентър
  231 кандидати се явиха на писмения изпит за първоначално назначаване на 31 длъжности „съдия“ в 12 административни съдилища
  31.07.2021
  31 юли 2021 година Днес, в две от аудиториите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/13.04.2021 г. конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 длъжности „съдия“ в 12 административни съдилища. Десет длъжности са обявени за София-град, по три за Благоевград,... Още »
 • Пресцентър
  Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе дискусия относно специализираното правосъдие в Република България
  30.07.2021
  30 юли 2021 година Днес, 30 юли 2021 г., Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе заседание в рамките на конструктивна дискусия с основен акцент върху работата на специализираното правосъдие в Република България. Заседанието бе открито от Даниела Ангелова – представител на Асоциация на прокурорите в България и съпредседател на Съвета за партньорство. Гости бяха -... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение относно уреждането на трудовите правоотношения с прокурорите, сключили договор с Европейската прокуратура
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет указва на административните ръководители на съответните прокуратури, че правоотношенията на националните прокурори, изпълняващи функциите на европейски делегирани прокурори, следва да бъдат изменени с акт за изменение на съответната длъжност, като в частта относно изплащането на възнаграждението им, съгласно Таблица № 1 на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за трансформиране на щатни бройки за съдебни служители във ВОП - Пловдив, ОП – Добрич и Администрацията на главния прокурор
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „завеждащ служба“ в една щатна бройка за длъжност „главен специалист-административна дейност и електронна обработка на статистически данни“ в щата на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. Даде съгласие да бъдат трансформирани една... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени, атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Окръжна прокуратура – Враца, считано от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Илия Илиев – следовател в Национална следствена служба, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на мястото на Петя Попова – следовател в Национална следствена служба и определи чрез жребий на негово място Петко Петков -... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури, завършили успешно обучението си в НИП
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи на длъжност „младши прокурор“, считано от 30.08.2021 г. следните кандидати, завършили успешно обучението си в НИП, както следва: - Александра Петкова – в Софийска районна прокуратура; - Даниела Христова – в Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители за районните прокуратури в градовете Кърджали и Смолян
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 06.10.2021 г. за дата за провеждане на събеседване за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали с допуснатите кандидати Петя Чотрова - заместник на административния ръководител - заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали и Стоян Моневски - прокурор в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши следователи, съобразно заявеното им желание
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши следователи, съобразно заявеното им желание, както следва: - Денимир Гюзлиев - Следствен отдел в Софийска градска прокуратура; - Георги Пашкунов - Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – София; -... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие окончателния списък на одобрените кандидати за младши прокурори, съобразно заявеното им желание
  28.07.2021
  28 юли 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори, съобразно заявеното им желание, както следва: - Николай Стойков – Софийска районна прокуратура; - Петър Петров – Районна прокуратура – Благоевград; - Георги Георгиев –... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд