• Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС предложи на Пленума на Съвета да избере г-жа Мария Кузманова за член на УС на НИП
  27.09.2016
  27 септември 2016 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да избере за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието Мария Кузманова, член на Съдийската колегия. Членовете на Съдийската колегия предложиха за свои представители Мария Кузманова и Камен Иванов. При проведеното гласуване Мария Кузманова получи 7 гласа... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС преназначи на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ четирима съдии в Софийския районен съд
  27.09.2016
  27 септември 2016 година Съдийската колегия преназначи четирима съдии в Софийския районен съд, считано от 01.10.2016 г., във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г., с което беше открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. В откритата процедура заявления с изложени професионални и лични мотиви за преместване са подали Стою... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прекрати производството по дисциплинарно дело № 26/2014 г. по описа на ВСС, поради освобождаване на Евелин Ангелов Драганов от длъжността „съдия”
  27.09.2016
  27 септември 2016 година Съдийската колегия на ВСС прекрати производството по дисциплинарно дело № 26/2014 г. по описа на ВСС, поради освобождаване на Евелин Ангелов Драганов от длъжността „съдия”. Производството е образувано по предложение на осмина членове на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Евелин Ангелов Драганов (към момента на внасяне на предложението заемащ... Още »
 • Пресцентър
  Представители на Съдийската и Прокурорската колегии към ВСС се срещнаха с експерти на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка
  27.09.2016
  26 септември 2016 година Представители на Съдийската и Прокурорската колегии към ВСС се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 26-30 септември 2016 г. Проведени бяха отделни работни срещи с членовете на двете колегии към ВСС, на които бяха представени предприетите действия по изпълнение на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г.
  21.09.2016
  21 септември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г. Тя показва, че общо постъпилите приходи са в размер на 250,512 млн. лв., като 70,76% от тях са субсидия, 26,09% са осигурени от дейността на съдилищата и само 2,76% от Националната агенция за приходите. Планът на разходите за 8-те месеца е 355,392 ... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази положително становище по предложението за допълнение на Законопроекта за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
  21.09.2016
  21 септември 2016 година Пленумът на ВСС изрази положително становище по предложението за допълнение на Законопроекта за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Предвидените в Законопроекта изменения засягат съществени финансови правоотношения, свързани с бюджетите на съдебната власт и на Министерството на правосъдието по отношение приходите и разходите от... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС ще обсъди на 05.10.2016 г. Проект за за планираните през 2016 г. и 2017 г. мерки за промени в съдебната карта, с конкретни срокове и дейности.
  21.09.2016
  21 септември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на постоянните комисии към Пленума на ВСС и неговите колегии - „Бюджет и финанси“, „Управление на собствеността“, „Професионална квалификация и информационни технологии“, комисиите по атестирането и конкурсите, „Съдебна администрация“ и „Съдебна карта, натовареност и... Още »
 • Пресцентър
  Незабравка Стоева е представителят на Прокурорската колегия на ВСС в Управителния съвет на НИП
  21.09.2016
  21 септември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Незабравка Стоева за представител на Прокурорската колегия в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Съдийската колегия не предложи представител, след като на проведеното на 20.09.2016 г. заседание, предложените кандидати в трите процедури за избор получиха равен брой гласове „за”.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие Анализ по изпълнение на решение на ВСС относно спазване на принципа на случайното разпределение на преписки в прокуратурите в Република България
  21.09.2016
  21 септември 2016 г. По предложение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ по изпълнение на решение на ВСС относно спазване на принципа на случайното разпределение на преписки в прокуратурите в Република България за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г.   /Анализ по изпълнение на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи натовареността на магистратите - членове на КАК
  21.09.2016
  21 септември 2016 г. По предложение на главния прокурор Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 50 процента натовареност при изпълнението на преките трудови задължения на действащите прокурори от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и следователи от Националната следствена служба, избрани за членове на Комисията по атестиране и конкурси... Още »
Конкурс
Лого за съдилищата в Република България
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Онлайн
Гледай »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд