• Пресцентър
  Пленумът на ВСС ще проведе заседание във връзка с Указ № 253/07.11.2019 г. на Президента на Република България и повторно гласуване за кандидата за главен прокурор на Република България, което ще се излъчва по БНТ и онлайн чрез интернет сайта на ВСС
  14.11.2019
  14 ноември 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание във връзка с Указ № 253/07.11.2019 г. на Президента на Република България и повторно гласуване за кандидата за главен прокурор на Република България. Заседанието ще започне в 10.00 ч. и ще се излъчва директно по БНТ и онлайн-чрез интернет сайта на ВСС. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за трансформиране на една щатна длъжност „младши експерт“ в длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „Бюджет, стопански дейности и управление на почивните бази“
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „младши експерт“ в 1 щ. бр. за длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „Бюджет, стопански дейности и управление на почивните бази“. Трансформацията е с оглед уеднаквяване статута на служители със... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатури за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST)
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Албена Гонкова-Стефанова – следовател в НСлС и Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия атестира трима прокурори, повиши в по-горен ранг петима и освободи от длъжност двама прокурори поради подадена оставка
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Галин Петров Гавраилов – заместник на административния ръководител-заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив; Мирослав Христев Христев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС преназначи 64-ма магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във връзка с втория етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури.
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ 64-ма магистрати - административни ръководители, заместници на административните ръководители и прокурорите от районните прокуратури, които ще бъдат закрити и преобразувани в териториални отделения от 01.01.2020 г. Магистратите са... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий конкурсната комисия по обявения с решение по протокол № 27/11.09.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, както и на магистрати от апелативните прокуратури, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 7 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Софийска районна прокуратура и районните прокуратури в Оряхово и Свиленград
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград и Софийска районна прокуратура.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе от ИВСС
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/20.05.2019 г. на главния инспектор. Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“    Христо Николов Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Другият кандидат Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново получи два гласа в своя подкрепа. Прокурор... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия ВСС прие за сведение доклад от председателите на Районен съд – Стара Загора и Районен съд – Девин от участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“ в Унгария
  12.11.2019
  12 ноември 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Милена Костова-Колева – председател на Районен съд – Стара Загора и Илияна Ферева-Зелева – председател на Районен съд – Девин, от участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09-12.10.2019 г. в гр. Будапеща, Унгария.... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд