• Пресцентър
  РЕШЕНИЕ ОТ ИЗВЪНРЕДНО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
  26.03.2020
    РЕШЕНИЕ ОТ ИЗВЪНРЕДНО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ, СВЪРЗАНО С ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС взе решение за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното положение в страната
  18.03.2020
  18 март 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., и на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт взе решение, с което се... Още »
 • Пресцентър
  Съобщение до кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури
  16.03.2020
  16 март 2020 година Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България уведомяваме кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, че с решения на Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет от 16 март 2020 г. е отложено... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция на COVID-19 за съдилищата на територията на РБългария за периода от 16.03 до 13.04 2020 г.
  16.03.2020
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.. Текстът на актуалните мерки е както следва: 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стела Стоянова Илиева – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра
  18.03.2020
  18 март 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стела Стоянова Илиева – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра. Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав:... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в по-горен ранг шестима съдии
  16.03.2020
  16 март 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен повиши повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивиана Димчева Йорданова - Наумова - съдия в Софийския районен съд, Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийския районен съд, Стоян Тодоров Михов - съдия в Софийския районен съд, Петър Христов Маргаритов - административен ръководител - председател на Районен съд – Смолян и Ивайло Асенов... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи провеждането на конкурси в органите на съдебната власт и процедурите за избор на административни ръководители
  16.03.2020
  16 март 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи обнародването в Държавен вестник решението на Съдийска колегия на ВСС по протокол № 07/25.02.2020 г., изм. и доп. С решение по протокол № 08/10.03.2020 г., за обявяване на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, до изтичане срока на обявеното извънредно положение. Отложи провеждането на конкурс за младши... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС освободи трима съдии, поради навършване на 65-годишна възраст и отличи двама от тях с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“
  16.03.2020
  16 март 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд – Ямбол и Нина Методиева Докторова съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Петя Петкова в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд
  16.03.2020
  16 март 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд, считано от 01.04.2020 г и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, в  длъжност „съдия“ в Софийски... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 8 съдии за изпълняващи функциите „административен ръководител – председател“ на няколко съда, поради изтичащ мандат на административните ръководители
  16.03.2020
  16 март 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., Георги Любенов Йорданов – административен ръководител - председател на Районен съд – Нова Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител –... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд