• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  25.09.2020
  25.09.2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 29.09.2020г. (вторник) и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 30.09.2020г. (сряда) предстои да одобрят, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класиранията.... Още »
 • Пресцентър
  В ПАМЕТ НА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ – ЧЛЕН НА ВСС В ПЕРИОДА 2003 - 2007 г.
  25.09.2020
        На 24 септември 2020 г. ни напусна проф. Александър Воденичаров – дългогодишен преподавател по Административно право, Административен процес, Общинско право и Местно самоуправление. Професор Воденичаров е декан на Правно-историческия факултет и председател на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“  (ЮЗУ)... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  24.09.2020
  Във връзка с насрочените за 28.09.2020 г., 29.09.2020 г. и 30.09.2020 г. устни изпити по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се уведомяват допуснатите кандидати, че през цялото време на провеждане на устните изпити ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки... Още »
 • Пресцентър
  40 съдилища ще продължат да работят с Единната информационна система на съдилищата
  21.09.2020
  21 септември 2020 година Общо 40 съдилища продължават да работят с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/16.09.2020 г., в указания срок – 17.09.2020 г., с писма до ВСС административните ръководители на 23 съдилища са изразили желание да продължат въвеждането на нови дела в системата. Всички образувани дела в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага промени в Правилника за администрацията на съдилищата
  29.09.2020
  29 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да приеме, на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на съдилищата. Промяната е инициирана от председателя на Върховния административен съд, тъй като в действащия Правилник липсва необходимата правна... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС атестира четири съдии, повиши на място в по-горен ранг осем съдии и даде статут на несменяемост на един магистрат
  29.09.2020
  29 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение по периодичното атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, и отложи разглеждането за следващо заседание. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие анализ на определяните оценки по общите критерии за атестиране
  29.09.2020
  29 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие анализ на определяните оценки по общите критерии за атестиране „Умение за оптимална организация на работата“ и „Експедитивност и дисциплинираност“ във връзка с нейно решение по протокол № 17/02.06.2020 г. В изпълнение на посоченото решение е извършена проверка на 396 Единни формуляри за... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие становище, че съдиите от ВАС и ВКС могат да участват в състав на помощна атестационна комисия
  29.09.2020
  29 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие становище, че не са налице пречки съдиите от Върховния административен съд и Върховния касационен съд, които не са атестирани, както и тези, атестирани по реда на Закона за съдебната власт (отм. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.) с „положителна“ оценка от атестирането, да участват в състав на помощна атестационна... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС реши, че не са налице пречки Женя Димитрова да изпълнява функциите като член на КАК и да правораздава като командирован съдия в Апелативен съд – София
  29.09.2020
  29 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че не са налице пречки Женя Димитрова да изпълнява функциите като член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Колегията и да правораздава като командирован съдия в Апелативен съд – София. С решение на Колегията по протокол № 32/08.10.2019 г. Женя Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи резервен член на конкурсната комисия по конкурс за повишаване в длъжност "съдия" в окръжните съдилища – наказателна колегия
  29.09.2020
  29 септември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Пламен Синков. Чрез жребий, на освободеното от нея място, Съдийската колегия определи за  резервен член  на конкурсната... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд