Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – Представляващ ВСС.

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.37.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по молбата на Мирослав Вълков Вълков – досегашен и.ф. административен ръководител на Административен съд
гр. Ловеч за назначаване на длъжност „съдия” в Административен съд
гр. Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност на новия административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за определяне на Тихомир Колев Колев – административен ръководител на Районен съд гр. Чирпан за и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд
гр. Чирпан.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за определяне на Юлита Николова Георгиева – Трифонова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Берковица за и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд
гр. Берковица.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по молбата на Калин Трифонов Тодоров - административен ръководител на Районен съд гр. Берковица за назначаване на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Берковица, считано от 15.02.2012 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение за допълване решение на ВСС по протокол № 5/02.02.2012 г., т. 9.59.2.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за определяне броя на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение за определяне на поименните състави на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8.Молба от Добри Костадинов Стоев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и предложение на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за поощряване на Добри Костадинов Стоев с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9.Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на ВСС”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на ГД „Изпълнение на наказанията” към МП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11.Проект на решение относно Класификатор на длъжностите в администрацията, на основание чл. 341 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
12. Проект на решение относно извършване на цялостна проверка по хода на НОХД 98/2007 г. по описа на Военен съд гр. София.
Внася: Комисия по изпълнение на Мерките за организация на работата на делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Благоевград
Кандидати:
- Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд-гр.Благоевград; /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №5/02.02.2012г., т.5 – комплексна оценка от атестацията „много добра”/
- Василка Миткова Шаламанова – и.д. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Благоевград с ранг „съдия в АС”; /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №22/08.06.2010г., т.5 – комплексна оценка от атестацията „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Избира комисия по избора в състав: Петър Стоянов, Пламен Стоилов, Радка Петрова.
1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - председател на Административен съд-гр.Благоевград, в който да вземат участие кандидатите: Ваня Костадинова Вълкадинова – съдия в Административен съд-гр.Благоевград и Василка Миткова Шаламанова – и.д. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Благоевград.
1.3. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 5 /пет/ гласа "за" за Ваня Костадинова Вълкадинова, 20 /двадесет/ гласа "за" за Василка Миткова Шаламанова и 0 /нула/ недействителни бюлетини, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Василка Миткова Шаламанова, и.д. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Благоевград, на длъжността "административен ръководител – председател” на Административен съд-гр.Благоевград с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на кандидатите по проведен конкурс за заемане на длъжността "прокурор" във Върховна административна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Любенова Маскръчка - Велчева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Маринела Панкова Тотева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг "прокурор в АП" в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Никола Димитров Невенчин - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.4. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимир Чавдаров Йорданов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг "прокурор в АП" в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.5. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Генади Йорданов Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.6. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Антоанета Христова Генчева - заместник административен ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП" в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.7. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за повишаване в длъжност "прокурор" във Върховна административна прокуратура.
3. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на кандидатите по проведен конкурс за заемане на длъжността "прокурор" в Апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ОТЛАГА гласуването на кандидатите за повишаване в длъжност за заемане на длъжността "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Велико Търново.
3.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Юлиана Петкова Кацарова - Чорбаджиева - прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - София, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Боянов Стефанов - прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Паулина Иванова Недялкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - София, поради попълване на местата.
3.5. ОТЛАГА гласуването за повишаване на Свилен Георгиев Цветков - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново.
3.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Янка Стоянова Гочева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - София, поради попълване на местата.
3.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - София, поради попълване на местата.
3.8. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Кремена Илиева Стефанова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг "прокурор в АП" в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.9. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Стойков Кузманов - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг "прокурор в АП" в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Петя Петрова Кралева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Антоанета Христова Генчева - заместник административен ръководител - заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. София, поради попълване на местата.
3.12. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Антоанета Христова Генчева - заместник административен ръководител - заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Варна, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.13. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Марчев Костадинов - заместник административен ръководител - заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг "прокурор в АП" в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Стелияна Петрова Атанасова - прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. София, поради попълване на местата.
3.15. ОТЛАГА гласуването за повишаване на Цанка Богомилова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново.
3.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Станислав Дончев Андонов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата.
3.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Красимир Маринов Конов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата.
3.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Антон Найденов Стефанов - прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. София, поради попълване на местата.
3.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Деян Генчев Петров - заместник административен ръководител - заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Димитър Колев Арабаджиев - заместник административен ръководител - заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. София, поради попълване на местата.
3.21. ОТЛАГА гласуването за повишаване на Румянка Ирманова Хинчева - зам. административен ръководител - зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново.
3.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за повишаване на Йорданка Стайкова Христова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, в длъжност "прокурор" в Апелативна прокуратура - гр. Варна, поради попълване на местата.
3.23. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Евгени Иванов Иванов - заместник административен ръководител - военно-окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", в длъжност "прокурор" в Военно - апелативна прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.24. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за повишаване в длъжност "прокурор" в Апелативните прокуратури.
4. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на кандидатите по проведен конкурс за заемане на длъжността "следовател" в Национална следствена служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Бисерка Иванова Стоянова - следовател в Софийска градска прокуратура, с ранг "следовател в НСлС" в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Нелчо Андреев Неделчев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Илия Станков Илиев - съдия в Районен съд гр. Ботевград, с ранг "съдия в АС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.4. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Енчева Павлова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг "прокурор в АП", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.5. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Данчо Николов Стоилов - следовател в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг "следовател в НСлС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.6. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Валери Милков Ставрев - следовател в Софийска градска прокуратура, в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.7. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Ценов Георгиев - следовател в Окръжна прокуратура гр. Враца, в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.8. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Иво Василев Иванов - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.9. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна Ангелова Тозова - Пейчева - следовател в Софийска градска прокуратура, в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.10. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Светослав Донов Василев - следовател в Софийска градска прокуратура, в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.11. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Надежда Георгиева Стоянова - следовател в Софийска градска прокуратура, с ранг "следовател в НСлС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.12. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Албена Николова Гонкова - Стефанова - следовател в Софийска градска прокуратура, с ранг "следовател в НСлС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.13. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Ана Милчева Стоилова - следовател в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг "следовател в НСлС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.14. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Дария Кирилова Христова - следовател в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг "следовател в НСлС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.15. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселин Иванов Иванов - следовател в Софийска градска прокуратура, с ранг "следовател в НСлС", в длъжност "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.16. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за повишаване в длъжност „следовател в Национална следствена служба".
5. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на длъжността "съдия" в Районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мая Йорданова Михайлова на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Яница Събчева Събева - Ченалова на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Гергана Иванова Кратункова на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.3.1. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Гергана Иванова Кратункова на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Своге, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Христов Гальов на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.4.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Христов Гальов на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
5.4.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитър Христов Гальов на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Карлово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.5. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Манолов Георгиев на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Тутракан, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Елена Евгениева Маврова на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.6.1. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Евгениева Маврова на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пирдоп, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Василев Мирчев на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.7.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Василев Мирчев на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Своге съд, поради попълване на местата.
5.7.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Василев Мирчев на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пирдоп, поради попълване на местата.
5.7.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Василев Мирчев на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Карлово, поради попълване на местата.
5.7.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Димитър Василев Мирчев на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
5.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Мария Велизарова Златарева на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.8.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Мария Велизарова Златарева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пирдоп, поради попълване на местата.
5.8.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Мария Велизарова Златарева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Своге, поради попълване на местата.
5.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.9.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
5.9.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Своге, поради попълване на местата.
5.9.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Карлово, поради попълване на местата.
5.9.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за назначаване на Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пирдоп, поради попълване на местата.
5.9.5. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Оряхово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.9.6. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО за първоначално назначаване на длъжността "съдия" в Районните съдилища.

СЪДИЛИЩА

6. На основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен Неделчев Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Силистра на длъжност „Заместник на административния ръководител - заместник-председател” на Окръжен съд гр. Силистра, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Ангелова Ралинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Гергана Велчова Кирова – съдия в Районен съд гр. Пещера на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Вяра Дочева Русева – Иванова – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Мариана Василева Георгиева – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Методи Орлинов Лалов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Петко Красимиров Петков – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ралица Герасимова Цветкова – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Атанасова Радуловска – Маринова – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Костадинова Костадинова – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Марков Марков – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Невена Калинова Калинова - съдия в Районен съд гр. Кърджали с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Борисов Бишуров – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Елисавета Йорданова Радина – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Вера Георгиева Коева - съдия в Районен съд гр. Благоевград.
22.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Вера Георгиева Коева - съдия в Районен съд гр. Благоевград комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
23. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Живко Павлов Георгиев - съдия в Районен съд гр. Каварна.
23.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Живко Павлов Георгиев - съдия в Районен съд гр. Каварна комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
24. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Невена Иларионова Иванова – съдия в Районен съд гр. Казанлък.
24.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Невена Иларионова Иванова – съдия в Районен съд гр. Казанлък комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
25. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Николина Георгиева Янчева – съдия в Районен съд гр. Перник.
25.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Николина Георгиева Янчева – съдия в Районен съд гр. Перник комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
26. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Зорница Донкова Павлова – съдия в Районен съд гр. Търговище.
26.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Зорница Донкова Павлова – съдия в Районен съд гр. Търговище комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
27. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Виктор Динев Атанасов – и.ф. административен ръководител на Административен съд гр. Кърджали комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
27.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Виктор Динев Атанасов – и.ф. административен ръководител на Административен съд гр. Кърджали ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 175, ал. 7 вр. чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Марио Христов Бобатинов от заеманата длъжност „заместник-председател” и председател на Търговска колегия на Върховния касационен съд, както и от длъжност „съдия” във Върховния касационен съд, считано от 01.03.2012 г.
28.1. На основание чл.303, ал.1, ал.2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Марио Христов Бобатинов, заместник-председател и председател на Търговска колегия на Върховния касационен съд, с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

ПРОКУРАТУРИ

29. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Свилен Георгиев Тодоров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Силистра с ранг „прокурор в АП” на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Виктор Иванов Иванов – прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП” на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Маргарит Куртев Стоилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли с ранг „прокурор в ОП” на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Янко Тодоров Железов – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен с ранг „прокурор в ОП” на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Мариана Панчева Мачева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
33.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Мариана Панчева Мачева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
34. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Марио Здравков Влахов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
34.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Марио Здравков Влахов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
35. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Роза Делчева Царева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
35.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Роза Делчева Царева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
36. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Елена Петрова Динева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
36.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Елена Петрова Динева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
37. /ОТТЕГЛЕНА/

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

38. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.

40. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационното оборудване и поддръжка на уеб сървър” с „БГ УАН” ООД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова - представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „БГ УАН” ООД за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационното оборудване и поддръжка на уеб сървър” за срок от една година.
41. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за обслужване по трудова медицина на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова - представляващ Висшия съдебен съвет да сключи договор за обслужване по трудова медицина на Висшия съдебен съвет и неговата администрация за срок от една година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

42. ОТНОСНО: Искания на административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
2. Районен съд гр. Перник – 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ – преместване на служител от РС- Радомир в РС-Перник;
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”;
- 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”;
- 1 щ.бр. за „касиер”;
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
3. Административен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „системен администратор I-ва степен”; 1 щ.бр. за „съдебен архивар” и 1 щ.бр. за „куриер-прислужник”.
4. Администрация на Главния прокурор - 1 щ.бр. за „младши експерт” в отдел „Счетоводна дейност и методология”, дирекция „Финансово-стопански дейности”.
5. Районна прокуратура гр. Добрич – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
6. Софийски районен съд:
- 13 щ.бр. за „съдебен секретар”;
- 1 щ.бр. за „съдебен архивар”;
- 3 щ. бр. за „съдебен деловодител”;
- 10 щ.бр. за „призовкар”;
- 3 щ.бр. за „компютърен оператор с деловодни функции”;
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител-класифицирана информация”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Софийски градски съд.
42.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Перник.
42.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „системен администратор I-ва степен”; 1 /една/ щ. бр. на длъжност „съдебен архивар” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „куриер-прислужник” в Административен съд гр. Велико Търново.
42.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „младши експерт” в отдел „Счетоводна дейност и методология”, дирекция „Финансово-стопански дейности” в Администрация на Главния прокурор.
42.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Добрич.
42.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители в Софийски районен съд, както следва:
- 13 /тринадесет/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар”;
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар”;
- 3 /три/ щ. бр. на длъжност „съдебен деловодител”;
- 10 /десет/ щ.бр. на длъжност „призовкар”;
- 3 /три/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор с деловодни функции”;
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител-класифицирана информация”.
43. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Районен съд гр. Перник – 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ – преместване на служител от РС- Радомир в РС-Перник;
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”;
- 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”;
- 1 щ.бр. за „касиер”;
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
2. Районен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „служител по сигурността на информацията”
3. Районна прокуратура гр. Пазарджик – 1 щ.бр. за „съдебен администратор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ. бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ; 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител”; 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „касиер” в Районен съд гр. Перник.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
43.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. на длъжност „служител по сигурността на информацията” в Районен съд гр. Пловдив.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
43.3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. на длъжност „съдебен администратор” в Районна прокуратура гр. Пазарджик.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г. Под средната натовареност на РП-Пазарджик.
44. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Смолян за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Смолян с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г. Под средната натовареност на РС-Смолян.
45. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Айтос за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за „съдебен деловодител” в Бюро „Съдимост”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Айтос с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в Бюро „Съдимост”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
46. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Софийски военен съд за трансформиране на 1 щ.бр. от длъжност „главен специалист-счетоводител” в длъжност „главен счетоводител”, в рамките на бюджетната сметка на Софийски военен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител от длъжност „главен специалист-счетоводител” в длъжност „главен счетоводител” в Софийски военен съд, в рамките на бюджетната сметка на Софийски военен съд.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

47. ОТНОСНО: Доклад относно експертно посещение за обсъждане на програмните предложения по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и 32 „Корекционни услуги, вкл. и без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм в Страсбург, Франция, 23-24 януари 2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. Приема за сведение доклада от участието на Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет и Мартин Величков - мл. експерт - юрисконсулт, дирекция „Международна дейност” на Висшия съдебен съвет, в експертно посещение с цел обсъждане на програмните предложения по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и 32 „Корекционни услуги, вкл. и без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм в Страсбург, Франция, 23-24 януари 2012 г.
47.2. Докладът от участието на Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет и Мартин Величков - мл. експерт - юрисконсулт, дирекция „Международна дейност” на Висшия съдебен съвет, в експертно посещение с цел обсъждане на програмните предложения по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и 32 „Корекционни услуги, вкл. и без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм в Страсбург, Франция, 23-24 януари 2012 г., да се публикува на Интернет - страницата на ВСС, раздел Решения на комисия „Международно правно сътрудничество”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Молба от Мирослав Вълков Вълков, досегашен и.ф. административен ръководител-председател на Административен съд –гр.Ловеч, да бъде назначен на длъжност „съдия” в Административен съд-гр.Ловеч с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новия административен ръководител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мирослав Вълков Вълков, досегашен и.ф. административен ръководител-председател на Административен съд –гр.Ловеч, на длъжност „съдия” в Административен съд-гр.Ловеч с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новия административен ръководител.
2. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за определяне на Тихомир Колев Колев – административен ръководител на Районен съд гр. Чирпан за и.ф.административен ръководител - председател на Районен съд
гр. Чирпан

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Тихомир Колев Колев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Чирпан за изпълняващ функциите „Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Чирпан с ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 01.02.2012 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
3. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за определяне на Юлита Николова Георгиева – Трифонова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Берковица за и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд
гр. Берковица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Юлита Николова Георгиева – Трифонова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Берковица за изпълняващ функциите „Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Берковица с ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 15.02.2012 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОТНОСНО: Проект на решение по молбата на Калин Трифонов Тодоров - административен ръководител на Районен съд гр. Берковица за назначаване на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Берковица, считано от 15.02.2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Калин Трифонов Тодоров - досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Берковица с ранг „съдия в ОС” на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Берковица с ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.02.2012 г.
5. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване решение на ВСС по протокол № 5/02.02.2012 г., т. 9.59.2

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 5, т. 9.59.2, в частта за повишаване на Анета Георгиева Илинска в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Благоевград с израза: „ВЪЗЛАГА на Анета Георгиева Илинска да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела от общ и частен характер”.
6. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне броя на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурса за младши съдии и младши прокурори, както следва:
Конкурс за младши съдии – 3/три/ конкурсни комисии;
Конкурс за младши прокурори – 4/четири/ конкурсни комисии.
7.ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на поименните състави на конкурсните комисии за младши съдии и младши прокурори

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. След проведения жребий, избира състави на конкурсните комисии за младши съдии, както следва:

Състав на ПЪРВА КОМИСИЯ:

1. Галя Георгиева Велчева – съдия в ОС – гр. Пловдив – Гражданска колегия
2. Георги Гочев Георгиев – съдия в ОС – гр. Хасково – Гражданска колегия
3. Красимира Дончева Стоянова – съдия –гр. Стара Загора – Наказателна колегия
4. Милена Георгиева Панева – съдия в СГС – Наказателна колегия
5. доц. д-р Рая Илиева - ЮЗУ

Резервни членове:
/първа резерва/
- Палма Василева Тараланска – съдия в ОС – гр. Русе – Гражданска колегия
- Корнелия Димитрова Колева -зам.-председател на ОС – гр. Велико Търново – Наказателна колегия
/втора резерва/
- доц. д-р Веселина Манева – НБУ

Състав на ВТОРА КОМИСИЯ:

1. Ивелина Митева Събева – съдия в ОС – гр. Варна – Гражданска колегия
2. Дарина Ангелова Костова – съдия в ОС – гр. Бургас – Гражданска колегия
3. Галина Христова Нейчева – съдия в ОС – гр. Сливен – Наказателна колегия
4. Соня Нейкова Тодорова – зам.-председател на ОС – гр. Варна – Наказателна колегия
5. доц. д-р Валентина Попова – ЮЗУ

Резервни членове:
/първа резерва/
- Величка Петрова Белева – съдия в ОС – гр. Пловдив – Гражданска колегия
- Георги Христов Карабаджаков – съдия в ОС – гр. Ямбол – Наказателна колегия
/втора резерва/
- проф. д-р Маргарита Чинова - БСУ

Състав на ТРЕТА КОМИСИЯ:

1. Георги Тонев Драгостинов – съдия в ОС – гр. Велико Търново – Гражданска колегия
2. Галина Петрова Магардичиян – съдия в ОС – Русе – Гражданска колегия
3. Деница Красимирова Петрова - съдия в ОС – гр. Добрич – Наказателна колегия
4. Бранимир Веселинов Василев – съдия в ОС – гр. Пловдив – Наказателна колегия
5. доц.д-р Юлиана Матеева – ЮЗУ

Резервни членове:
/първа резерва/
- Даниела Илиева Писарова – съдия в ОС – гр. Варна – Гражданска колегия
- Красимир Боянов Аршинков – съдия в ОС – гр. Благоевград – Наказателна колегия
/втора резерва/
- проф.д-р Марио Бобатинов - ЮЗУ

7.2. След проведения жребий, избира състави на конкурсните комисии за младши прокурори, както следва:

Състав на ПЪРВА КОМИСИЯ:

1. Марияна Мирчева Станкова – прокурор в СГП
2. Асен Венелинов Пешански - прокурор в ОП – гр. Враца
3. Недялка Стойнова Маринова – прокурор в ОП – гр. Стара Загора
4. Емилия Ангелова Станинска – прокурор в СГП
5. проф. д-р Добринка Чанкова - ЮЗУ

Резервни членове:
1. Рая Бончева Димова – прокурор в СГП
2. проф. д-р Никола Манев – НБУ, ПУ

Състав на ВТОРА КОМИСИЯ:

1. Иво Николаев Йолов – прокурор в ОП – гр. Плевен
2. Венелин Дочев Тодоров – прокурор в ОП – гр. Русе
3. Петя Петрова Кралева – прокурор в ОП – гр. Бургас
4. Росица Милчева Георгиева – прокурор в ОП – гр. Разград
5. проф. д-р Иван Сълов – Русенски университет

Резервни членове:
1. Паун Бориславов Савов – прокурор в ОП – гр. Пазарджик
2 .доц. д-р Пламен Панайотов – СУ „Климент Охридски”

Състав на ТРЕТА КОМИСИЯ:

1. Христо Георгиев Мишов – прокурор в ОП – гр. Стара Загора
2. Антон Александров Попов – прокурор в ОП – гр. Хасково
3. Мирослав Веселинов Ангелов – прокурор в ОП – гр. София
4. Иван Симеонов Аврамов – прокурор в СГП
5. проф. д-р Маргарита Чинова – БСУ

Резервни членове:
1. Николай Найденов – прокурор в ОП – гр. Пловдив
2. доц.д-р Юлиана Матеева – ЮЗУ

Състав на ЧЕТВЪРТА КОМИСИЯ:

1. Красимира Алексиева Филипова – зам.-окръжен прокурор на ОП – гр. София
2. Бисер Стефанов Кирилов - зам.градски прокурор - СГП
3. Калина Иванова Накова - прокурор в ОП – гр. Пазарджик
4. Владислав Ангелов Влашев – зам.-окръжен прокурор на ОП – гр. Видин
5. проф. д-р Румен Владимиров – ЮЗУ, НБУ

Резервни членове:
1. Марио Георгиев Василев- прокурор в ОП – гр. Плевен
2. проф. д-р Момяна Гунева - БСУ

8. ОТНОСНО: Молба на Добри Костадинов Стоев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и предложение на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за поощряване на Добри Костадинов Стоев с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. На основание чл. 165, ал. 1 т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Добри Костадинов Стоев от заеманата длъжност „следовател” в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 16.02.2012 г.
8.2. На основание чл. 303, ал.1 във вр. ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Добри Костадинов Стоев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на ВСС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Висш съдебен съвет” по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата.
10. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на ГД „Изпълнение на наказанията” към МП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно 15 бр. прозоречни климатици и 20 бр. канцеларски столове на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, за нуждите на Затвора Пловдив.
Мотиви: Вещите посочени в преписката са на обща стойност под 10 000 лв. Органите на съдебната власт нямат необходимост от тези вещи, поради което ВСС не възразява същите да бъдат предоставени на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, за нуждите на Затвора Пловдив.
Съгласно чл. 11, ал.1 от ППЗДС предоставянето на вещи – частна държавна собственост на юридически лица се извършва със Заповед на ръководителя на ведомството.
11. ОТНОСНО: Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл.341 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОТМЕНЯ решение на Висш съдебен съвет по протокол № 43/22.12.2011 г., т. 67.
11.2. ПРИЕМА нов Класификатор на длъжностите в администрацията, на основание чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.03.2012 г.
11.3. ПРИЕМА, считано от 01.03.2012 г. досегашните размери на месечното възнаграждение за ранг на съдебните служители, както следва:
а/ I ранг – 200 лв.
б/ II ранг – 150 лв.
в/ III ранг – 100 лв.
г/ IV ранг – 75 лв.
д/ V ранг – 25 лв.
11.4. ОТМЕНЯ, считано от 01.03.2012 г., действащия към момента Класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, утвърден с решение по протокол № 8/26.02.2003 г. /изменян и допълван многократно/, ведно със забележките към него.
11.5. ПРИЕМА Указания за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, неразделна част от същия.
11.6. ОДОБРЯВА Списък на длъжностите за магистрати и съдебни служители в съдебната система, определени по Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/, 2012 година.
11.7. ОДОБРЯВА проект на писмо до Министъра на труда и социалната политика за извършване на необходимите корекции в Списъка на длъжностите в НКПД.
12. ОТНОСНО: Проект на решение относно извършване на цялостна проверка по хода на НОХД 98/2007г. по описа на Военен съд-гр.София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши цялостна проверка по хода на НОХД №98/2007г. по описа на Военен съд-гр.София – досъдебна и съдебна фаза, и проверка по хода на НОХД № С-328/2008г. по описа на СГС, с подсъдим Васил Маникатов.

/Закриване на заседанието – 11.30 ч/

Публикуван на:
16.02.2012 г.