Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

АНАЛИЗ НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2010 Г. – 31.12.2010 Г.

Настоящият анализ представлява обобщена информация за образуваните дисциплинарни дела срещу магистрати и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. Комисията по дисциплинарни производства към ВСС е разгледала и се е произнесла общо по 192 /сто деветдесет и две/ дисциплинарни преписки, образувани срещу магистрати.

1. През отчетния период са образувани общо 39 /тридесет и девет/ дисциплинарни производства.

- срещу съдия в Районен съд. Предложено наказание – “намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 % за срок от шест месеца”. Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу съдия в Районен съд. Предложено наказание – "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 на сто за срок от 6 месеца". Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу съдия в Районен съд. Предложено наказание – „понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната власт за срок от една до три години". Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу прокурор в Районна прокуратура. Предложено наказание – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 25% за срок от една година". Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу съдия в Районен съд. Предложено наказание – "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 - 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложено наказание - "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 - 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на ОП. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу съдия в Окръжен съд.Предложено наказание - "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 - 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу съдия във Военен съд. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу административен ръководител на Окръжна прокуратура. Предложението е направено от Главния прокурор на РБ.
- срещу прокурор в Районна прокуратура. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу съдия във ВАС. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу съдия във ВАС. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу съдия във ВАС. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу административен ръководител на Апелативен съд. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу младши съдия в ОС. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу прокурор в Районна прокуратура. Предложено наказание - "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 - 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу съдия в Районен съд. Предложено наказание - "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 - 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу административен ръководител на Районен съд. Предложено наказание – „забележка”. Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу прокурор в Районна прокуратура. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложено наказание – „понижаване в ранг”. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на РП. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура. Предложението е направено от Инспектората към ВСС.
- срещу прокурор в РП. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу прокурор в Районна прокуратура. Предложено наказание – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура. Предложението е направено от 5 - ма членове на ВСС.
- срещу съдия в Районен съд. На основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ е изменено наложеното дисциплинарно наказание „забележка” и е образувано дисциплинарно производство по общия ред.
- срещу административен ръководител – председател в районен съд. Предложението е направено от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
- срещу съдия в Административен съд. Предложението е направено от административен ръководител.
- срещу съдия в Административен съд. Предложението е направено от административен ръководител.
- срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Предложението е направено от административен ръководител.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложението е направено от петима членове на ВСС.
- срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Предложено наказание – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до две години". Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу прокурор в Апелативна прокуратура. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу следовател във Военно - окръжна прокуратура. Предложено наказание – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”. Предложението е направено от административния ръководител.
- срещу съдия в Окръжен съд. Предложено наказание – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца”. Предложението е направено от Инспектората към ВСС.

2. Основания за налагане на дисциплинарни наказания съобразно внесените във ВСС предложения

Според вносителите, посочените магистрати са извършили нарушения, свързани с неизпълнение и/или забавяне изпълнението на служебните задължения и действия, противоречащи на професионалната етика и/или уронване престижа на съдебната власт.

3. Приключени дисциплинарни производства по чл. 316 от ЗСВ през отчетния период.

През отчетния период са приключени общо 49 /четиридесет и девет/ дисциплинарни производства, образувани и през предходни периоди, като ВСС се е произнесъл по тях както следва:
- наложено наказание „забележка” - 1 /едно/ дисциплинарно производство;
- наложено наказание „порицание” - 1 /едно/ дисциплинарно производство;
- наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение” – 16 /шестнадесет/ дисциплинарни производства;
- наложено наказание „понижаване в ранг” - 11 /единадесет/ дисциплинарни производства;
- наложено наказание „освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административен ръководител” – 7 /седем/ дисциплинарни производства;
- наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” – 6 /шест/ дисциплинарни производства;
- отхвърлени предложения за налагане на дисциплинарно наказание - 6 /шест/ дисциплинарни производства;
- отхвърлени предложения за налагане на дисциплинарно наказание и изпратени преписки на административните ръководители за налагане на наказания по чл. 308, ал. 1 ЗСВ - 2 /две/ дисциплинарни производства;
- прекратени дисциплинарни производства - 2 /две/ дисциплинарни производства, едното от които изпратено на административния ръководител - за налагане на наказания по чл. 308, ал. 1 ЗСВ.

Пресметнати по наложени наказания дисциплинарните дела излизат с три броя повече, поради върнати три броя дела от Върховния административен съд за ново произнасяне от Висш съдебен съвет /след подадени жалби от магистрати срещу решения за налагане на дисциплинарни наказания/.

Приключените с решения дисциплинарни производства са:
- д.д. № 60/2009 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг за срок от една година", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.1, т.2 и т.5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 3/19.01.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 62/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Отхвърля предложението на административния ръководител - председател на Районен съд за налагане на дисциплинарно наказание "намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 на сто за срок от 6 месеца" на основание чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. Преписката по делото е изпратена на административния ръководител по компетентност, за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 308, ал. 1, т. 1 или т. 2 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 2/14.01.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 47/2009 г. срещу следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура. Отхвърля предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и 5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 2/14.01.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 66/2009 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг „прокурор в ОП” за срок от две години", за допуснатите нарушения по чл. 307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 5/04.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 48/2009 г. срещу следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура. Отхвърля предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение с 25 на сто за срок от една година" за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и 5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 5/04.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 74/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг “съдия в ОС” за срок от три години", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т.5.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 5/04.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 77/2009 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг “съдия в ОС” за срок от две години", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т.5.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 5/04.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 57/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение с 25 на сто за срок от две години", като са допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.3, т.1 и 2 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 5/04.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 65/2009 г. срещу заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като „заместник-административен ръководител" на Окръжна прокуратура”, за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т. 5.6. от КЕПБМ и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 6/11.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 70/2009 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг за срок от две години", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т. 5.6. от КЕПБМ и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 6/11.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 75/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ - „понижаване в ранг за срок от две години" за допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и 4 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 6/11.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 72/2009 г. срещу съдия в Апелативен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ - „понижаване в ранг за срок от две години" за допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и 4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т. 5.6. от КЕПБМ и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 6/11.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 67/2009 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг за срок от две години", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 7/18.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 73/2009 г. срещу съдия в Апелативен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ - “понижаване в ранг в същия орган на съдебната власт, за срок от две години и шест месеца” за допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и 4 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 7/18.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 80/2009 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ - „дисциплинарно освобождаване от длъжност", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 8/25.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 59/2009 г. срещу следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ - „дисциплинарно освобождаване от длъжност", за допуснатите нарушения по чл.307, ал.3, т.4 от ЗСВ, като виновно е нарушен п.п. І,ІІ, VІІІ и Х от Моралния кодекс на следователя и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт Решението е взето по протокол № 8/25.02.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 81/2009 г. срещу прокурор в Апелативна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ - „дисциплинарно освобождаване от длъжност", за допуснатите нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 9/04.03.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 78/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4, предл. 1 от ЗСВ - „понижаване в ранг за срок от две години", за допуснатите нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т.5.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 9/04.03.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 79/2009 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като „заместник-административен ръководител" на Окръжен съд, за допуснатите нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, като виновно е нарушена т. 5.6. от КЕПБМ и с поведението е накърнен престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 11/18.03.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 83/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 /шест/ месеца" за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и 5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 13/01.04.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 76 /2009 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ - „понижаване в ранг от “прокурор в апелативна прокуратура” в “прокурор в окръжна прокуратура” в същия орган на съдебната власт за срок от три години" за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и 5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 17/29.04.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 68/2009 г. срещу прокурор в Апелативна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура” за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и 5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 17/29.04.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 69/2009 г. срещу прокурор в Апелативна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност” за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ /стар/, като виновно е нарушил т.5.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението си е накърнил престижа на съдебната власт. Решението е взето по протокол № 18/13.05.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 8/2010 г. срещу заместник на административен ръководител в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „порицание". Решението е взето по протокол № 19/20.05.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 6/2010 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 /шест/ месеца" за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 /стар/ от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 22/08.06.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 46/2009 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност” за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ /стар/, „системно неспазване сроковете, предвидени в процесуалните закони" и „действия или бездействие, което неоправдано забавя производството". Решението е взето по протокол № 23/17.06.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 13/2010 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. ОТХВЪРЛЯ предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ „забележка". Решението е взето по протокол № 23/17.06.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 7/2010 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 /шест/ месеца" за извършени нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 23/17.06.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 82/2009 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност”. Решението е взето по протокол № 25/01.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 14/2010 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ "намаляване на основното трудово възнаграждение с 15 % за срок от една година". Решението е взето по протокол № 25/01.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 1/2010 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 10/десет/ на сто за срок от шест месеца за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ/ред.ДВ, бр. 64/2007г./, като системно виновно не е спазвал сроковете, предвидени в процесуалните закони и неоправдано е забавил съдебното разглеждане на четири наказателни дела. Решението е взето по протокол № 27/09.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 2/2010 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност”. Решението е взето по протокол № 27/09.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 10/2010 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 10/десет/ на сто за срок от шест месеца за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ , изразяващо се в системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. Решението е взето по протокол № 27/09.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 12/2010 г. срещу съдия във Военен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност” за накърняване престижа на съдебната власт – дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 5 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 27/09.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 3/2010 г. срещу съдия в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 10/десет/ на сто за срок от шест месеца. Решението е взето по протокол № 29/22.07.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 40/2009 г. срещу съдия в Районен съд. Дисциплинарното дело е прекратено и преписката е изпратена на административния ръководител по компетентност, за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 308, ал. 1, т. 1 или т. 2 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 32/09.09.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 23/2008 г. срещу съдия в Районен съд. Преписката е върната за ново произнасяне във ВСС след решение на 5 членен състав на ВАС. С решение на ВСС по протокол № 33 от 16.09.2010 г. е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност съдия”.
- д.д. № 20/2010 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 3 от ЗСВ „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една година”, за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 33/16.09.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 22/2010 г. срещу административен ръководител - председател в Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка”. Решението е взето по протокол № 38/21.10.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 21/2010 г. срещу съдия в Районен съд. ОТХВЪРЛЯ се предложението на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание “намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до 2 години” и преписката се изпраща на административния ръководител по компетентност за преценка с оглед разпоредбата на чл. 314, ал. 1 и чл. 311 във вр. чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 41/11.11.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 26/2010 г. срещу завеждащ отдел “Следствен” в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто, за срок от една година.Решението е взето по протокол № 41/11.11.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 5/2010 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от десет месеца. Решението е взето по протокол № 44/29.11.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 11/2010 г. срещу съдия в Окръжен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ дисциплинарно наказание “дисциплинарно освобождаване от длъжност”. Решението е взето по протокол № 44/29.11.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 31/2010 г. срещу административен ръководител – председател на Районен съд. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – “порицание”. Решението е взето по протокол № 44/29.11.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 63/2009 г. срещу съдия в Окръжен съд. Отхвърля предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Решението е взето по протокол № 45/09.12.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 23/2010 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Отхвърля предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Решението е взето по протокол № 45/09.12.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 27/2009 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 15 /петнадесет/ на сто за срок от една година” за извършени нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ. Решението е взето по протокол № 45/09.12.2010 г. на ВСС.
- д.д. № 28/2010 г. срещу прокурор в Районна прокуратура. Отхвърля предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Решението е взето по протокол № 46/16.12.2010 г.
- д.д. № 34/2010 г. срещу прокурор в Окръжна прокуратура. Наложено дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 15 /петнадесет/ на сто за срок от 10 месеца”. Решението е взето по протокол № 47/20.12.2010 г.
На свое заседание на 22.07.2010 г., Висшият съдебен съвет се произнася по решение № 8215/18.06.2010 г. на Върховния административен съд – петчленен състав, постановено по адм. Дело № 2035/2010 г. – отложено от заседанието на 15 юли 2010 г.
ВСС констатира прекратено трудово правоотношение с прокурор в Районна прокуратура и прекратява дисциплинарното производство по д.д. № 42/2009 г.

4. Наложени дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗСВ от административните ръководители през отчетния период.

Разгледани са общо 32 /тридесет и две/ заповеди за налагане на наказания “забележка” и “порицание”.
От тях ВСС е потвърдил 17 /седемнадесет/ наложени наказания “забележка” и 9 /девет/ наложени наказания “порицание”. 2 /две/ заповеди за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” са обявени за нищожни, тъй като са издадени от некомпетентен орган. ВСС е преобразувал 1 /едно/ наложено наказание „забележка” в дисциплинарно производство по общия ред, изменил е 1 /една/ заповед за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” в „забележка” и е отменил 2 /две/ наложени наказания „забележка”.

5. Заповеди за обръщане на внимание по чл. 327 от ЗСВ.

През отчетния период в администрацията на ВСС са постъпили 55 /петдесет и пет/ заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на магистрати. 27 /двадесет и седем/ от заповедите са срещу съдии, а 28 /двадесет и осем/ - срещу прокурори и следователи в Окръжни следствени отдели към Окръжни прокуратури. Всички заповеди са приложени към кадровите досиета на магистратите.

6. Заличени дисциплинарни наказания.

По постъпило предложение за предсрочно заличаване на наложено дисциплинарно наказание "забележка" на заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура, на основание чл. 326, ал.3 от ЗСВ, ВСС е решил да не заличи наложеното наказание. Решението е взето по протокол № 1/19.01.2010 г. на ВСС.
Във връзка с предоставената законодателна възможност в чл. 326 от ЗСВ във Висшия съдебен съвет са постъпили 2 /две/ заповеди на административни ръководители за предсрочно заличаване на наложени дисциплинарни наказания "забележка " на следователи в Окръжни следствени отделели. Заповедите са приети за сведение от ВСС и приложени към кадровите досиета на магистратите. Решенията са взети по протокол № 16/22.04.2010 г. на ВСС.