Национална телефонна линия за деца
116 111
държавна агенция за закрила на детето
(+359) 933 90 50
Български червен кръст
(+359) 963 24 44
Здравейте, приятели ,
в този сайт ще научите какво е съдебнатa власт и как работи тя!
 • Закон за съдебната власт
  • Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно.

  • Гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на съдебната власт.

  • Съдиите, прокурорите и следователите са политически неутрални. 

  • Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

 • Закон за съдебната власт
  • Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. 

  • Съдебното производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно, а по административни – двуинстанционно.

  • Производствата пред органите на съдебната власт се водят на български език.

 • Висш съдебен съвет (ВСС) – статут
  • Постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. 
  • Определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи.
Какво е да си свидетел?
1

СВИДЕТЕЛ е този, който е видял, чул или научил нещо важно, за случая, заради който се образува и разглежда делото. Всеки свидетел има права и задължения като участник в делото. Той трябва първо да разкаже за случката, а след това и да отговаря на въпроси за това на съдията, прокурора и защитника (адвокат). Детето може да е свидетел ако е навършило 10 години, освен ако съда не прецени друго. Свидетелите помагат на съдията да реши спора най-правилно и най-справедливо. Когато съдът прецени и има възможност за това, детето може да се разпита и чрез видеоконференция.

Случаите, когато съда разговаря с деца, за да разбере какво са видели, да установи какво мислят по даден въпрос и какво искат да се случи с тях се наричат „изслушване”. Изслушването може да стане в съдебната зала или извън нея. Ако в съда има синя стая (специална детска стая), съдията ще те покани там, за да се чувстваш спокойно и свободно. Тази стая много прилича на стаята за игра, която познаваш от детската градина, или която имаш вкъщи. В нея има удобни места за сядане, малка масичка със столчета, играчки, моливи за рисуване, дори и нещо за пиене и хапване. Ако смяташ, че ще ти е по-лесно да нарисуваш отговора, вместо да говориш, няма проблем да го направиш. Опитът на други свидетели показва, че плюшените играчки вършат работа. Когато човек се притеснява, често се чуди какво да прави с ръцете си. С малко мече, което да гушнеш, или с количка, с която да играеш лесно се успокояваш и можеш да разкажеш всичко. В съда е позволено да занесеш и своята любима играчка, стига да не е огромна и да не издава силни звукове и светлини през цялото време. Не забравяй, че дори да се записва това, което казваш, то ще се използва единствено от съда и ти ще бъдеш предварително предупреден. Записът няма да бъде излъчван по телевизията, да се покаже в детската ти градина или в училището, в което учиш, нито ще бъде видян от някой друг, на когото съдът не е разрешил. Ако все пак някой има разрешение да види записът, това няма да са хора, които могат да ти навредят.

ОСНОВНИ ПРАВА НА ДЕТЕТО ПРИ УЧАСТИЕ В СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА НА ООН

 

СПАЗВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ДЕТЕТО.
При  участието на дете в съдебните дела трябва да се съобразят неговите възгледи и мнения, да бъде зачетено неговото достойнство, и неговата свобода, да бъде третирано равностойно като възрастните, както и да се отчетат неговото психическо и физическо състояние, законите и неговите обществени и икономически интереси.

ПРАВО ДА БЪДЕ ИЗСЛУШАНО
Всяко дете има право да бъде изслушано лично при воденето на съдебни процедури отнасящи се до него по негово желание или по преценка на съда. Това изслушване трябва да бъде съобразено с възрастта на детето и неговата психическа и физическа зрялост, като се зачитат възгледите и  мнение на детето по всички въпроси, които са важни за него.

ПРАВО  НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ
Всяко дете има право да търси и поучава информация преди неговото изслушване, която да му помогне да формира мнение, както и да бъде информирано за последиците от неговите желания, от поддържането на негово мнение, както и за всяко решение на съда и прокурора, което се отнася до него. Детето има право да бъде консултирано за неговите права по подходящ начин от специалисти(психолози, педагози, социални работници), съобразно неговата възраст и психическа зрялост, като му се предостави възможност да ги упражни. Всяко дете има право и свободно да изразява мнението си.

ПРАВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И БЕЗПЛАТНА АДВОКАТСКА ПОМОЩ
Детето има право на безплатна правна (адвокатска) помощ и представителство при участие в съдебните дела като пострадал или извършител на нарушение и престъпление. Детето има това право и когато личните му интереси са противоречиви с интересите на неговите родители.

ПРАВО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ 
При участие на дете в съдебното дело не трябва да се разгласява никаква информация извън делото за имената на детето, за неговото описание, за неговия адрес, здравословно състояние, телефон, за неговото семейство, дом, кореспонденция и за това, което детето е разказало пред съда. Детето има право да не бъде заснемано и фотографирано по време на делото.

ПРАВО НА ЗАЧИТАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО НА ДЕТЕТО
Отношението към всяко дете по време на делото трябва да бъде с внимание, чувствителност, справедливост и уважение, като то не може да бъде подлагано на мъчение или нечовешко и унизително отношение или наказване.

ПРАВО НА БЪРЗО И СПРАВЕДЛИВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО 
Всяко дело с участие на дете трябва да се разглежда справедливо и без забавяне. Изслушването и разпитването на детето трябва да бъде по възможност еднократно и в подходяща обстановка при щадящи условия за психиката му.

ПРАВО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБИ 
Съдът е длъжен да защити детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреби, отвличания, търговия с деца, малтретиране или експлоатация, както и при липса на грижи или небрежно отношение към деца от страна на техните родители, настойница или хората, на чиито грижи и отговорност децата са поверени.

ПРАВА НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНИЯ
Деца с умствени или физически увреждания имат същите права като останалите, като се подкрепят и подпомагат и с условия, които не засягат достойнството им, поощтряват самостоятелността им и улесняват упражняването на правата им в обществото.

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
Всяко дете има еднакви права с другите деца независимо от неговия пол, раса, цвят на кожата или етнически произход, възраст, език, религия, политически или други мнения, национален или социален произход, социално положение на родителите, връзка с малцинство, собственост, раждане, сексуална ориентация, родова идентичност или друг статус.

висш съдебен съвет
Висш съдебен съвет (ВСС) – състав

 

Състои се от 25 члена

 

Членове по право – председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор.

 

22 изборни членове – юристи с високи професионални и нравствени качества и най-малко 15 години юридически стаж, избрани от професионална и парламентарна квота.

Заседания на ВСС

 

Провеждат се най-малко веднъж седмично

 

Ръководят се от министъра на правосъдието, но той няма право да гласува при взимането на решения

 

Заседанията са публични

КАКВО НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ВСС ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ?

 

ВСС не може да разглежда конкретни дела.

 

ВСС не може да отменя или изменя съдебни решения. Единственият, предвиден от закона ред за това, е обжалването пред по-горестоящ по степен съд.

В КОИ СЛУЧАИ ВСС ВЗИМА РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ?

 

Когато са свързани с нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

 

Когато в тях има данни за корупционни явления в органите на съдебната власт.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО (НИП)

 

НИП е публична институция за обучение на кадрите в съдебната система и функционира от 1 януари 2004 г.

 

Подобрява ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители.

 

Събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функциите на Европейски документационен център.

 

Петима от членовете му се излъчват от ВСС и двама от Министерството на правосъдието.

 

Председател на УС по право е председателят на ВКС.

 

НИП се управлява от директор, който се избира от УС с мнозинство от 2/3 от членовете му за срок от пет години.

Висш съдебен съвет (ВСС) – статут

 

Постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост.

 

Определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността ѝ, без да засяга независимостта на нейните органи.

ДЕЙНОСТ НА ВСС

 

Предлага бюджет на съдебната власт.

 

Организира конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности.

 

Назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите.

 

Предлага на Президента за назначаване и освобождаване председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор.

 

Определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите.

 

Извършва атестиране на магистратите и административните ръководители.

 

Налага дисциплинарни наказания на магистратите, след провеждане на дисциплинарни производства.

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВСС (ИВСС)

 

Инспекторатът е конституционно установен и самостоятелен орган.

Основната му функция е да проверява дейността на органите на съдебната власт без да засяга тяхната независимост.

 

Състои се от главен инспектор и 10 инспектори, които се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители.

 

При осъществяване на функциите си главният инспектор и инспекторите са независими и се подчиняват само на закона.

 

ИВСС действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица, или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.

 

ИВСС отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи и до компетентните органи на съдебната власт.

 

ИВСС предоставя публично информация за дейността си.

 • Права на детето

  ВСИЧКИ ДЕЦА ИМАТ РАВНИ ПРАВА И

   

  ПРАВО НА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

  ...

  ПРАВО НА ИМЕ И НАЦИОНАЛНОСТ

  ...

  ПРАВО НА СЕМЕЙСТВО

  ...

  ПРАВО НА СВОБОДА НА СЪВЕСТТА, МИСЪЛТА (МИСЛИТЕ, РАЗУМА) И РЕЛИГИЯТА

  ...

  ПРАВО НА МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА

  ...

  ПРАВО НА СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ

  ...

  ПРАВО НА ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

  ...

  ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ

 • Права на детето

  Право на защита от всички форми на насилие и експлоатация

  ...

  Право на равни права на деца със специални образователни потребности

  ...

  Право за здраве и здравни услуги (здравеопазване)

  ...

  Право на игра, почивка, културна и творческа дейност

  ...

  Право на защита от употреба на психотропни вещества

  ...

  Право на защита от сексуална експлоатация

  ...

  Право на защита от трафик

  ...

  Право на защита във време на война и военни конфликти  

Детската версия на сайта е реализирана със съдействието на съдия Екатерина Николова,
председател на Районен съд – Благоевград.

112
Единен номер за спешни повиквания
0800 18 676
Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие жени, юноши и деца
(+ 359) 2 933 90 50
Държавна агенция за закрила на детето
116 111
Национална телефонна линия за деца
02 981 76 86
Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие
(02) 963 24 44
Български червен кръст – Телефон на доверието