Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Вход за контакти с Висшия съдебен съвет
Тема
Парола
Вход

АКТИВНИ ТЕМИ

-Приоритети на съдебната власт в Република България в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС. Постижения и дефицити

- Считате ли, че с промените в ЗСВ от 2016 г. и с приемането на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, се постигна подобряване на организацията и реда за провеждане на конкурсите в органите на съдебната власт? Ако не, направете предложения за промяна в тази насока.

- Считате ли, че с промените в ЗСВ от 2016 г. и с приемането на Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, се постигна подобряване на начина по атестиране? Ако не, направете предложения за промяна в тази насока.

-Какво е мнението Ви за реформата на съдебната карта и какви конкретни предложения имате в тази насока?

-Значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна в териториалната структура на районните прокуратури

-Доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система

-Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища.

- Считате ли, че планът на приходите по бюджета на съдебната власт, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, е завишен?

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд