Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Светлозар Рачев за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Габрово

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС, считано от 01.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Настоящият административен ръководител Иван Цонков е освободен от заеманата длъжност, считано от 01.12.2019 г., поради пенсиониране.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие. Правораздаващите в съда четирима съдии заемат равни длъжности и притежават еднакъв ранг, като с най-продължителен стаж – над 12 години е Светлозар Георгиев Рачев.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд