Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на районните съдилища, като съкрати по една длъжност „съдия“ в съдилища в Царево и Момчилград и разкрие две длъжности в Районен съд – Бургас

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, да съкрати по една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево и в Районен съд – Момчилград, и съответно да разкрие две щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението. Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 05.12.2019 г.,за разглеждане и произнасяне. Предложението на съдийската колегия е обосновано с необходимостта от устройване на младшите съдии с изтичащ срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ през м. юли 2020 г. и назначаването им на длъжност „съдия“ в районните съдилища. Двама младши съдии от Окръжен съд – Бургас предстои да бъдат назначени на длъжност „съдия“ в районен съд, като разкриването на две длъжности в Районен съд – Бургас ще обезпечи тази възможност. Разяснено бе, че районните съдилища в Царево и Момчилград са с натовареност под средната за страната, като свободните длъжности са незаети от дълго време, както и че е налице ново обстоятелство – молба от председателя на Районен съд – Бургас за освобождаване от заеманата длъжност и преназначаването му на длъжност съдия. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд