Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие принципно становище заповедните производства да останат в съдебната система

ОБОБЩЕНИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ДОКЛАДА ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ И ОБХВАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕФОРМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО  ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА КОНСУЛТАНТСКАТА КОМПАНИЯ „ЪРНСТ ЕНД ЯНГ БЪЛГАРИЯ“ -ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО  ДОГОВОР SRSS/SC2019/012, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, КЪМ СЛУЖБА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

26 ноември 2019 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщените предложения от постъпили становища от районните съдилища във връзка с евентуална промяна на подведомствеността на заповедните производства и по Доклада относно целите и обхвата на предложенията за реформи в заповедното производство. Членовете на колегията приеха принципно становище, че заповедните производства трябва да останат в съдебната система. 

Съдийската колегия ще изпрати становищата от районните съдилища на консултантската компания „Ърнст енд Янг България“, за сведение. Указано бе на проектния екип да внесе за обсъждане в съдийската колегия техническото задание на проекта за реформа в заповедното производство.

В изпълнение на решение на съдийската колегия по протокол № 37/12.11.2019 г. на районните съдилища бяха изпратени Докладите, изготвени в рамките на проект „Заповедно производство“, в изпълнение на Договор SRSS/SC2019/012, Обособена позиция 1, към Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, както и Аналитичен доклад, идентифициращ факторите, водещи до увеличаване на продължителността на делата и преписките, и Анализ на измененията в процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките, разработени в рамките на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., с молба да изразят аргументирани становища и предложения относно подведомствеността на заповедните производства, както и по останалите въпроси и предложения, направени в Доклада относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България, които да изпратят на Съдийската колегия на ВСС в срок до 21.11.2019 г. В посочения срок са постъпили 46 становища от районни съдилища, от Асоциация на съдиите по вписванията и Асоциацията на държавните съдебни изпълнители. Те са обобщени съобразно относимостта им към въпросите да подведомствеността  на заповедните производства, централизирано случайно разпределение на заповедните производства, предложенията за дигитализация на заповедното производство, както и предложенията за изменение и допълнение на ГПК, с цел намаляване продължителността на делата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд