Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и на съд. служители в СпНС и в АСпНС за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и на съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ (Правилата).

След обсъждане на проекта на Правилата в заседание на съдийската колегия, проведено на 12.11.2019 г., бе отправено искане за автентично тълкуване от Народното събрание на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ и бе сформирана нова работна, която в двуседмичен срок да предложи правила. Работната група е в състав Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, членовете на ВСС – Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков, Красимира Костова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, Любка Вакарелска – съдебен администратор в Апелативния специализиран наказателен съд; Пламен Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд, Светла Георгиева – съдебен администратор в Специализирания наказателен съд и двама представители от ВКС, наказателна колегия, посочени от председателя на ВКС. Съгласно писмо от председателя на ВКС, наказателната колегия не се ангажира с излъчване на участник.

Приетите правилата уреждат както показателите така и реда за определяне на индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители. Предвидено е, че при изготвяне на оценките, административните ръководители на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд могат да се подпомагат от комисии, без да се създава задължение за формиране на такива. Допълнена е разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от Правилата, според която, процедурата по оценяване започва със заповед на административния ръководител на съответния съд, с която се определя оценявания период и се възлага на помощните комисии изготвянето на индивидуалните оценки. В изр. второ, се посочва, че въз основа на предложение, изготвено от помощната комисия, административният ръководител определя индивидуалната оценка и размера на допълнителното възнаграждение. В чл. 4, ал. 8 е допълнено, че при изготвяне на оценката на административния ръководител на АСНС, председателят на ВКС или оправомощен от него заместник може да се подпомага от помощна комисия.

Прецизирани са показателите, които се съобразяват при определяне на индивидуалната оценка на съдиите, като изрично са включени процесуален ред за разглеждане на делата от общ характер, както и брой допълнителни страни, свидетели и вещи лица.

С оглед изразеното становище от членове на съдийската колегия за определяне на критерии за резултатност от дейността на магистрата, показателят „качество на правораздавателната дейност“ е доразвит в разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Правилата, съгласно която същия обхваща влезлите в сила съдебни актове, при съобразяване броя необжалвани от подлежащите на обжалване; обжалваните потвърдени или изменени актове и отменени – изцяло или частично, и основанията за това.

Допълнена е разпоредбата на чл. 10 от Правилата, като е посочено, че изплащането на допълнителните възнаграждения се извършва ежегодно, след индивидуална оценка на резултатите от дейността, с бюджетни средства по параграф 01-00 „заплати“ и след изплащане на всички финансови задължения на съответния орган на съдебната власт към съответния период.

Работната група е приела, че с оглед недопускане на неравно третиране на магистратите и съдебните служители извън специализираните съдилища, следва да се отправи препоръка за изменение в чл. 4 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, като се предвиди, че общия размер на сумите, изплащани за постигнати резултати трябва да е съответен на посоченото в чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ и не може да надвишава повече от шест основни месечни заплати.

В правилата не са направени изменения в допълнителните и заключителни разпоредби, доколкото в тях се посочва основанието и редът за приемането им, включително е че средствата за допълнителни възнаграждения, както и социалните, здравните осигуровки и задължителното пенсионно осигуряване, се начисляват и изплащат в рамките на одобрения за конкретната година бюджет на съответния орган на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд