КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 НОЕМВРИ
 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Вероника Имова, Лозан Панов
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.38 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
20. Проект на решение по заявления за отвод от редовни членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител-председател на Окръжен съд – Търговище
Кандидат:
- Мирослав Николов Митев – съдия в Окръжен съд – Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 35/29.10.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 5 гласа „за“ и 7 гласа „против“ НЕ НАЗНАЧАВА Мирослав Николов Митев – съдия в Окръжен съд – Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител-председател на Районен съд – Велико Търново
Кандидат:
- Младен Петров Димитров – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 35/29.10.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Младен Петров Димитров – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността "административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велико Търново, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към 31.10.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информацията за образуваните наказателни производства срещу съдии към 31.10.2019 г.
4. ОТНОСНО: Решение № 14962 от 06.11.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия, постановено по административно дело № 10626/2018 г., с което оставя в сила Решение № 29 от 03.01.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 7105/2017 г., с което се отхвърля жалбата на Никола Николов Попов, гр. София, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието по точка 3 от Протокол № 17 от 25.04.2017 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт - „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 4 ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Решение № 14962 от 06.11.2019 г. на Върховния административен съд - петчленен състав - ІІ колегия, постановено по административно дело № 10626/2018 г., с което оставя в сила Решение № 29 от 03.01.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 7105/2017 г., с което се отхвърля жалбата на Никола Николов Попов, гр. София, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието по точка 3 от Протокол № 17 от 25.04.2017 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт - „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 4 ЗСВ.
5. ОТНОСНО: Информация от Инспектората към ВСС във връзка с изпълнение на препоръките, дадени в актове за резултатите от извършени комплексни планови проверки на административни дела във ВАС на:
I-ва колегия, първо и осмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС;
I-ва колегия, трето и четвърто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС;
II-ра колегия, пето и седмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, и
II-ра колегия, второ и шесто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информация от Инспектората към ВСС във връзка с изпълнение на препоръките, дадени в актове за резултатите от извършени комплексни планови проверки на административни дела във ВАС на:
I-ва колегия, първо и осмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС;
I-ва колегия, трето и четвърто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС;
II-ра колегия, пето и седмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, и
II-ра колегия, второ и шесто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ВСС.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Иван Никифоров Цонков - административен ръководител - председател на Административен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
6.2. Решението по т. 6.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Иван Никифоров Цонков от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Административен съд – Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.12.2019 г.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 01.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Галатея Петрова Ханджиева – Милева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 03.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Снежанка Василева Кьосева - Митева - съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Зорница Юриева Кръстева – Дойчинова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Данчева Гунева - съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Наташа Иванова Николова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Йорданов Петков - съдия в Административен съд - Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Костадинов Кънчев - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Минка Иванова Китова - административен ръководител - председател на Районен съд - Харманли, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

17. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево, считано от датата на вземане на решение.
17.2. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Момчилград, считано от датата на вземане на решение.
17.3. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решение.
17.4. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 05.12.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
* * * * *
18. ОТНОСНО: Обобщени становища и предложения относно подведомствеността на заповедните производства във връзка с Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България, съгласно решение на Съдийската колегия по Протокол № 37/12.11.2019 г., т. 18

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. Приема за сведение Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България.
18.2. Изразява становище, че заповедните производства следва да останат подведомствени на съдилищата.
18.3. Изпраща за сведение всички получени становища от районните съдилища на консултантската компания „Ърнст енд Янг България“.
18.4. Указва на проектния екип да внесе за обсъждане в Съдийската колегия техническото задание, предмет на следващ етап от проекта за реформи в заповедното производство.
19. ОТНОСНО: Проект на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 37/12.11.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт със следното допълнение в чл. 4, ал. 8: след думите „председателя на Върховния касационен съд или оправомощен от него заместник“ се поставя запетая и се добавя „който може да бъде подпомаган от помощна комисия“.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

20. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от редовни членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ОПРЕДЕЛЯ Елена Савова Тахчиева – Великова – съдия в Апелативен съд - София, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Петя Иванова Петрова.
20.2. ОПРЕДЕЛЯ Станислав Петров Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд-Пловдив, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Красимир Атанасов Машев.
20.3. ОПРЕДЕЛЯ Цветко Аспарухов Лазаров – съдия в Апелативен съд-София, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Ася Пламенова Събева.
20.4. ОПРЕДЕЛЯ Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд-София, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Мария Кръстева Маринова-Зафирова.
20.5. ОПРЕДЕЛЯ проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ „Св. Климент Охридски“, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на проф. д.н. Екатерина Илиева Матеева-Стоянова.
20.6. ОПРЕДЕЛЯ Мария Анастасова Георгиева – съдия в Апелативен съд-София, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Елена Савова Тахчиева-Великова.
20.7. ОПРЕДЕЛЯ проф.д-р Павел Атанасов Сарафов – хабилитиран преподавател по гражданско право във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев.

Закриване на заседанието – 14.10 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
27
.11.2019 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд