Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на главния прокурор на Република България за свикване на Общо събрание на прокурорите от ВКП за избор на член на Комисията по атестирането и конкурсите

27 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на главния прокурор на Република България, с която е свикано Общо събрание на прокурорите от Върховна касационна прокуратури във връзка с изтичането на едногодишния мандат по чл. 37, ал. 8 от ЗСВ на член на Комисията по атестирането и конкурсите, избран от действащи към момента на избора прокурори.

Общото събрание ще се проведе на 28.11.2019 г. от 14.30 ч. в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала 23, ет. 4.

Дневният ред на общото събрание предвижда избор на: председател на събранието, на комисия за избор на член на КАК към Прокурорската колегия; представяне на предложенията за кандидати за член на КАК, обсъждане на кандидатурите, избор на член на КАК и приемане на решение от общото събрание на прокурорите от ВКП за обявяване на избрания прокурор за член на КАК.

В срока по чл. 13, ал. 1 от Правилата за работата на Прокурорската колегия на ВСС е постъпило предложение за член на КАК да бъде избрана Лидия Иванова Манолова – прокурор в Специализираната прокуратура.

Предложенията за член на КАК от действащи към момента на избора прокурори с ранг или на длъжност прокурор във ВКП и ВАП се правят при спазване на изискванията на чл. 37, ал. 6 от ЗСВ и чл. 13, ал. 1 от Правилата за работа на Прокурорската колегия на ВСС. Предложенията се депозират в регистратурата на главния прокурор, не по-късно от пет дни преди датата на провеждане на съответното общо събрание, заедно с писменото съгласие на кандидата и се публикуват незабавно на ведомствения сайт на ПРБ. В три дневен срок от публикуването на кандидатурите прокуратурите, НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура, отделните прокурори и следователи, както и професионалните им организации могат да изразяват становища и да поставят въпроси към кандидатите.

На интернет сайта на ВСС е публикувана датата за провеждане на общото събрание и предложения кандидат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд