Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Заключителна конференция по проект„Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ ще се проведе на 02.12.2019 г.

Изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ ще бъдат представени на заключителна конференция, която ще се проведе на 2 декември 2019 г. от 13:30 ч. в Конферентна зала „София“ на Бест Уестърн Сити Хотел, ул. „Стара планина“ № 6, гр. София.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 764 276.30 лв., от които 649 634.85 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ЕС, а 114 641.45 лв. – като национално съфинансиране.

Ръководителят на проекта Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет, ще представи целите и дейностите по проекта за подобряване и улесняване достъпа на гражданите до електронни услуги в областта на правосъдието чрез единна унифицирана система. Проектът доразвива Единния портал на електронното правосъдие и унифицира структурата и съдържанието на интернет сайтовете на съдилищата в Република България, чрез актуализирани в съответствие с промените в нормативната база единни шаблони, като се извършва миграция на интернет страниците на съдилищата в Единния портал.

С приключването на проекта ще се осигури нова електронна услуга за гражданите - подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Реализираният от ВСС проект е съобразен с целите на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.

С изпълнението на проекта е постигнато централизиране на информацията в съдебната система; минимизиране на техническата поддръжка; осигуряване на единна входна точка до информация, е-правосъдие и е-услуги; технологично обновяване на информационните системи и оборудване за е-правосъдие, предоставяне на качествени услуги, улеснен достъп  бързо обслужване на гражданите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд