ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
3 декември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Проект на решение по Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на Върховния касационен съд, гражданска и търговска колегии, възложена със Заповед № ПП-01-41/09.10.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. Изслушване на Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд – София-град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение за назначаване на Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийския градски съд, с удължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Военен съд – Пловдив за поощряване на Румен Георгиев Катрев – съдия във Военен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предизвестие от полковник Румен Георгиев Катрев за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд – Пловдив, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по молбата на Мария Томова Динева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Кърджали за поощряване на Валентин Костадинов Спасов и Невена Калинова Калинова – Тодорова – съдии в Районен съд – Кърджали, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по заявлението на Камен Георгиев Гатев – административен ръководител на Районен съд – Пещера, за преназначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Пещера поради изтичащ на 18.12.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Пазарджик поради изтичащ на 10.12.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Самоков поради изтичащ на 12.12.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Велико Търново във връзка с избор на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за определяне на длъжностите „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат чрез конкурс за преместване и конкурс за първоначално назначаване.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за обявяване на конкурс за преместване и заемане на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за повишаване на Стилиян Кирилов Манолов – съдия в Административен съд – Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за повишаване на Дарина Стойкова Матеева – Базитова – съдия в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за повишаване на Димо Георгиев Колев – съдия в Районен съд – Велико Търново, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за повишаване на Калин Стефанов Кунчев – съдия в Районен съд – Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

22. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на младшите съдии в Софийския градски съд.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

23. Проект на решение по искания на председателя на Върховния административен съд за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжност „съдебен помощник“, която да съвместява функциите на лице по защита на личните данни и 4 (четири) щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24. Упълномощаване на процесуален представител от името на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ


Публикуван на:
28 ноември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд