ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,


На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 5 декември 2019 г. от 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 


1. Указ № 273/26.11.2019 г. на Президента на Република България.
2. Проект на решение за оптимизиране на свободните щатни длъжности в районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
3. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на районните съдилища.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

4. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
5. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г., във връзка с писмо вх. № ВСС-12010/04.11.2019 г. на министъра на финансите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение за корекции по бюджетите на съдебната власт за 2019 г., поради недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г., поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, особени представители и др.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на записваща и озвучителна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника и един брой копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в четири съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в две съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на записващи и озвучителни системи за три зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на три броя мултифункционални устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на четири броя компютри, седем броя монитори, седем броя принтери и един брой принтер среден клас и четири броя ОС Microsoft Windows 10 Pro.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на един брой компютърна конфигурация и един брой принтер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на три броя високоскоростни скенера.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на един брой документен скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас и 1 бр. операционна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на котел от отоплителна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за подмяна на повредени радиатори, фитинги, кранове и тръби от отоплителна инсталация в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за закупуване и монтаж на телефонна централа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на 13 броя поставки за пожарогасители и 4 бр. автомати за затваряне на врати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул САС „Съдебно деловодство“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за отпускане на средства за извършване на подробен оглед с вишка за цялостно обследване на фасадата на сградата и обезопасяване на компрометирани елементи от системата за отводняване /улуци, водостоци/ и каменната облицовка на фасадите.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за отпускане на средства за авариен текущ ремонт на 6 бр. помещения за спешното преместване на 15 бр. съдии и служители от избеното помещение на Районен съд гр. Сливен.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
 

Одитни доклади

36. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Видин.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръка във Военен съд гр. София по одобрения план за действие с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 56 от протокол № 28/21.11.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

Разни

39. Проект на решение по писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна относно одобряване на разход по код 90.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение относно одит на информационната сигурност на централизираната система за случайно разпределение на делата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение за предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение за сключване на договор за доставка на 2 броя мултифункционални копирни машини и 2 броя офис финишъри за нуждите на ВСС и неговата администрация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по предложение за безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по предложение за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № СМ 0880 АС с отпаднала необходимост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Предложение за сключване на допълнително споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001-3.001 по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

47. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
48. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на решение по т. 41 от протокол № 15/31.05.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

49. Проект на решение за отмяна на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42/29.10.2009 г., т. 25.
Внася: Комисия по правни въпроси
50. Проект на решение относно Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * *
51. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и администрацията на Главния прокурор.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
* * * * *
52. Проект на решение по покана за участие в проект „TREIO - Training on European Investigation Order“, който ще бъде финансиран от Европейската комисия по програма „Правосъдие“.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
53. Проект на решение относно участие в заседание на експертната група по системата за електронен обмен e-Evidence, която ще се проведе на 12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
* * * * *
54. Предложение за одобряване на подбрани групи от съдебни структури, които да попадат в обхвата на Дейност 1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация и/или обединяване на съдебни структури“ от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Внася: Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
2 декември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд