Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Централизирана информация от съдилищата в Единия портал за електронно правосъдие, унифицирани интернет сайтовете и електронно подаване на заявление по реда на чл. 410 от ГПК – тема на заключителна конференция по проект на ВСС

2 декември 2019 година

Резултатите от изпълнението на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ бяха представени на заключителна конференция, която се проведе на 02.12.2019 г. в Бест Уестърн Сити Хотел, гр. София. В нея участваха Олга Керелска – член на ВСС и ръководител на проекта, Огнян Дамянов – член на ВСС и координатор по проекта, инж.Валери Михайлов - IT координатор по проекта, представители на изпълнителите - Снежанка Смилкова, „Информационно обслужване“ АД – клон София, Людмила Котоманова, Информационно обслужване“ АД - клон Варна и Марин Кошутов, „Смарт системс 2010“ ЕООД, подизпълнител по една от дейностите. В конференцията участваха членовете на ВСС Атанаска Дишева, Вероника Имова, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, съдия Светла Димитрова - заместник председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия, съдия Милка Панчева – заместник председател на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия, административни ръководители и системни администратори от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища, съдии.

При откриването на конференцията г-жа Олга Керелска припомни, че проектът, по който ВСС е бенефициент, съответства на мярка 3.1 Б „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ от Пътната карта към Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. и заложените в Стратегията цели. Тя съобщи, че общата стойност на проекта е 764 276,30 лв., от които 114 641,45 лв. са национално финансиране. Отчетено бе, че към момента изцяло верифицирани от органа на управление на ОПДУ са разходите по дейност 2, а тези по дейност 1 са в процес на верификация. С изпълнението на проекта съществуващите 180 сайта на съдилищата, с различен дизайн и подредба, са унифицирани по съдържание и структура на информацията, включително функционалностите и онлайн услугите. Новите интернет страници на съдилищата са достъпни чрез Единния портал от 01.12.2019 г.          Олга Керелска уточни, че в този процес не са включени сайтовете на ВКС и ВАС, поради спецификата на тяхната дейност. Тя акцентира върху усилията на проектния екип „възможността за подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение по електронен път да получи нормативна уредба, чрез включването ѝ в Наредба № 6/20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване заповед за изпълнение  и други книжа, издадена от Министъра на правосъдието“.

Отчетено бе централизирането на информацията от съдилищата, използващи Системата за управление на съдебните дела – САС, в Единния портал за електронно правосъдие, като с него са свързани всички общи, военни и специализирани наказателни съдилища, както и 24 административни съдилища, въпреки че са извън обхвата на проекта.

Изпълнението на Дейност 1 „Прилагане на унифицирани модели и стандарти  за съдържание и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие, миграция на интернет страниците на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и предоставяне на електронни услуги“ представиха Снежанка Смилкова и Марин Кошутов. Те обърнаха внимание, че с реализирането на проекта Единния портал се утвърждава като централна входна точка на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие. Въведена е нова електронна услуга – за подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, чрез електронен формуляр и е реализирана възможност за автоматизирано подаване на множество заповеди за изпълнение от един взискател, чрез предварително подготвени файлове в специално дефиниран формат.

Изпълнението на Дейност 2 „Централизиране на информацията от системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“ обобщи Людмила Котоманова. В резултат системата САС е обновена и внедрена в съдилищата, осигурен е и активиран електронен трансфер на данни към Единния портал.

В рамките на проекта са реализирани „тикет-системи“ по отделните дейности за своевременно отстраняване на грешки, неизправности, дефекти или липса на функционалност. Гаранционната поддръжка е в рамките на 24 месеца от приключване на съответната дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд