Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на Върховен касационен съд, гражданска и търговска колегии

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултати от извършена планова проверка на Върховен касационен съд, гражданска и търговска колегии, възложена със Заповед на № ПП-01-41/09.10.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС. Обхватът на проверката включва образуване, движение и приключване на граждански и търговски дела, образувани в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г. в двете колегии на ВКС. Проверката е извършена в периода 15.10.2018 г. – 28.02.2019 г.

Въз основа на констатации и изводи от проверката и на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС е отправил препоръки, като е определил тримесечен срок за изпълнението им, с изключение на препоръките, за които съобразно закона срокът е постоянен:

1. Председателят на ВКС в изпълнение на правомощията си по чл. 114 ЗСВ да предприема ефективни мерки за контрол при спазване изискванията на ЗСВ, ГПК и на Правилника за администрацията на ВКС:

а./ за воденето на деловодните книги и извършването на периодични проверки от секретарите на колегии или от изрично упълномощено от него длъжностно лице;

б./ за своевременно разглеждане и приключване на всички дела в Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС в разумни срокове, в съответствие с чл. 13 ГПК, чл. 7, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6, т.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

2. Председателят на ВКС да предприема в рамките на правомощията си по чл. 114 ЗСВ инициативи и конкретни мерки за намаляване на индивидуалната натовареност и равномерно разпределение на делата между съдиите от Търговска колегия спрямо съдиите от Гражданска колегия на ВКС;

3. Всички съдии от Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС да постановяват съдебните актове в бъдеще в разумен срок, съобразно чл. 13 ГПК, чл. 7, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6, т.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

С решение от 11.11.2019 г. главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова е отхвърлила като неоснователно възражението, подадено от председателя на ВКС Лозан Панов, срещу Акта за резултатите от извършената комплексна планова проверка на ВКС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд