Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в по-горен ранг четирима съдии, отложи изслушване във връзка с възражение срещу изготвена атестационна оценка и освободи един съдия, поради подадена оставка

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 10.12.2019 г. изслушването на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София- град, във връзка с възражение срещу изготвената й комплексна оценка. Съдия Тодорова е депозирала молба за отлагане на изслушването ѝ, поради здравословни проблеми.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стилиян Кирилов Манолов - съдия в Административен съд - Стара Загора, Калин Стефанов Кунчев – съдия в Районен съд – Бургас и Димо Георгиев Колев – съдия в Районен съд – Велико Търново, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ е повишена Дарина Стойкова Матеева-Базитова – съдия в Административен съд – Пловдив.

Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 4 от ЗСВ – трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, Мария Томова Динева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 15.12.2019 г. Решението на колегията е във връзка молба от Мария Динева за освобождаването ѝ от заеманата длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд