Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изиска допълнителна информация във връзка с предложението от председателя на Районен съд – Кърджали за поощряване на двама съдии

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето си по предложението от административния ръководител – председател на Районен съд – Кърджали за поощряване на Валентин Костадинов Спасов и Невена Калинова Калинова – Тодорова – съдии в Районен съд – Кърджали, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и с парична награда в размер на 1000 лв.

След проведен дебат членовете на колегията решиха да се изиска допълнителна информация от председателя на Районен съд – Кърджали  за броя на отменените актове за посочения период на предложените за поощрение магистрати спрямо останалите съдии в районния съд, както и съпоставка за същия период по отношение на натовареността на магистратите от Районен съд - Кърджали с тази на съответните органи на съдебната власт.

Според Комисията по атестирането и конкурсите не са налице основания за  поощряване на предложените магистрати, като решението е мотивирано с проверка на данните от предложението на председателя на Районен съд – Кърджали, информацията, съдържаща се в кадровите досиета на магистратите, в атестационните им формуляри и в годишния отчет за работата на съда за 2018 г. Съгласно изискванията на разпоредбата на т. 17 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, с парична или предметна награда се поощряват магистрати, придобили статут на несменяемост, които при периодични атестирания или при проверки на ИВСС са показали, че за проверяваните периоди са работили при натовареност, близка до най-високата натовареност на съответния орган на съдебната власт, всичките им актове са постановени в разумни срокове и са с отменяемост, равняваща се на най-ниската за съответния орган на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд