Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи председателят на Районен съд – Пещера на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик и определи съдия Атанаска Павлова за и. ф. административен ръководител на Районен съд – Пещера

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Камен Георгиев Гатев – административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от 19.12.2019 г. Първият мандат на Камен Гатев изтича на 18.12.2019 г., като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, той е поискал да бъде преназначен на равна по степен длъжност в Районен съд – Пазарджик.

Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд - Пещера, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пещера, считано от 19.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд