Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи председателите на Районен съд – Пазарджик и на Районен съд - Самоков за изпълняващи функциите административни ръководители

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Веселка Велкова Златева-Кожухарова – административен ръководител-председател на Районен съд - Пазарджик, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пазарджик, считано от 11.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На посоченото основание за и.ф. административен ръководител на Районен съд – Самоков е определен настоящият председател Янко Венциславов Чавеев, считано от 13.12.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. И за двамата административни ръководители настоящият мандат е първи. За съдия Златева Кожухарова той изтича на 10.12.2019 г., а за съдия Янко Чавеев на 12.12.2019 г.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд