Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на Районен съд – Велико Търново, във връзка с избора на нов административен ръководител

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив и съответно да разкрие  една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението. Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 05.12.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Предложението е във връзка с избора на нов административен ръководител на Районен съд – Велико Търново и липсата на свободна длъжност за съдия, на която досегашния председател да бъде възстановен на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Десислава Чалъкова – Минчева е с изтекъл 2-ри мандат и е определена за и.ф. председател на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Увеличаването с една съдийска длъжност на щатната численост на Районен съд – Велико Търново чрез съкращаване на една съдийска длъжност от друг районен съд е временна мярка за устройването на досегашния председател. След встъпването си в длъжност новоизбраният административен ръководител на Районен съд – Велико Търново ще освободи заместническата длъжност в органа, за което ще направи ново предложение с цел попълване на ръководния състав на съда. По този начин ще отпадне необходимостта от наличието на новоразкритата съдийска длъжност. Възможността за временно разкриване на една съдийска длъжност в Районен съд – Велико Търново чрез съкращаването ѝ от Районен съд – Велико Търново е целесъобразно с оглед наличието на 5 свободни длъжности за съдия по щатната численост на Районен съд – Пловдив, както и съобразно проведената съгласувателна процедура с административния ръководител по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд