Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия определи 17 длъжности „съдия“ в районните съдилища и обяви конкурс за преместване и заемане на 16 свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 16 длъжности, които да се заемат след конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища и една длъжност, която да се заеме след конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге.

Съдийската колегия на ВСС обяви, на основание чл. 180 от ЗСВ, конкурс по реда на чл. 189, ал.1 и ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 16 длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва:

- Софийски районен съд - 4 длъжности;

- Районен съд – Своге - 1 длъжност;

- Районен съд – Монтана - 1 длъжност;

- Районен съд – Лом - 1 длъжност;

- Районен съд – Берковица - 1  длъжност;

- Районен съд – Пловдив - 2  длъжности;

- Районен съд – Пазарджик - 2  длъжности;

- Районен съд – Кърджали - 1  длъжност;

- Районен съд – Хасково - 1  длъжност;

- Районен съд – Шумен - 1  длъжност;

- Районен съд – Ботевград - 1 длъжност.

На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" №12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат изискуемите документи.

При провеждането на конкурс за преместване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.

В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност съдия, съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит ще бъде определен от конкурсната комисия и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Решението на съдийската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“, един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд