Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на младшите съдии в Софийски градски съд

3 декември 2019 година

Съдийската колегия предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен, Окръжен съд – Перник и Окръжен съд – Враца и съответно да разкрие три щатни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжностите от младши съдии, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.

След проведено гласуване и при получен резултат 3 гласа „за“ и 7 гласа „против“ съдийската колегия не взе решение по предложението на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ за разкриване на нова щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд. Предложението за оптимизиране щатната численост на младшите съдии в Софийски градски съд ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 05.12.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд