Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри 1 щ. бр. за длъжността „съдебен помощник“ и 4 щ. бр. за длъжността „съдебен секретар“ по щата на Върховния административен съд

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една щ. бр. за длъжност „съдебен помощник“ и четири щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ по щата на Върховния административен съд, считано от 01.01.2020 г. Бройките ще бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“. Решението на съдийската колегия е във връзка с предложение от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Съдийската колегия прие, че направеното искане е целесъобразно, с оглед нововъведената разпоредба на чл. 213б от АПК, както и на чл. 37, § 1, б. „а“от Регламент 2016/679 /Общ регламент относно защитата на данните/, налагащи реорганизация в дейността на администрацията на съда, както и изменения в Правилника за администрацията на ВАС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд