Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изрази становище относно удължаване на мандата на настоящите съдебни заседатели

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, че е необходима спешна законодателна промяна, която да предвиди възможността за удължаване на мандата на настоящите съдебни заседатели до избора и встъпването на нови съдебни заседатели в съдилищата. Колегията предлага следните изменения и допълнения в Закона за съдебната власт /или друг закон по преценка на законодателя/: Създава се нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание: „В случай, че за съответния съд няма постъпили предложения за избиране на поне 50 процента от определения по реда на чл. 67а от Закона за съдебната власт брой на съдебни заседатели, мандатът на вече избраните се удължава до избора и встъпването на новите съдебни заседатели.“

Решенията на съдийската колегия ще бъдат изпратени на министъра на правосъдието, с оглед правото му на законодателна инициатива. Становището на съдийската колегия е изразено във връзка с предложението от Боряна Димитрова – член на ВСС и председател на Комисия “Съдебна администрация“, свързано с предстоящото изтичане на мандатите на голяма част от съдебните заседатели в страната в края на м. декември 2019 г. и липсата на кандидати за съдебни заседатели.

В изпълнение на решение на съдийската колегия по протокол № 32/08.10.2019 г. е изпратен сигнал до министъра на правосъдието относно действието на раздел II, глава IV, чл. 66 – чл. 75а от ЗСВ за извършване на последваща оценка на въздействието и при необходимост, предприемане на изменение на закона. С писмо от 18.11.2019 г. министърът е предложил дейността по извършване на последваща оценка на въздействието на посочените части от ЗСВ да се извърши от ВСС, както и да се направят конкретни предложения за промяна на закона. Коментирана бе възможността да се изискат становища от органите на съдебната власт, както и да се сформира работна група с участието на магистрати и представители на Съюза на съдебните заседатели, които да изготвят предложение във връзка с правоприлагането на чл. 66 – чл. 75а от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд