КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 40
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 3 ДЕКЕМВРИ
 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ: Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Олга Керелска
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09,35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
25. Проект на решение по предложението на Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет относно удължаване на мандата на настоящите съдебни заседатели.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на Върховен касационен съд, гражданска и търговска колегии, възложена със Заповед № ПП-01-41/09.10.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС и заведено в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-13591/11.11.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на Върховен касационен съд, гражданска и търговска колегии, възложена със Заповед № ПП-01-41/09.10.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС и заведено в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-13591/11.11.2019 г.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София - град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране
(Поканена, не се явява за изслушване)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 10.12.2019 г. от 11.00 часа.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на Биляна Димитрова Коева - младши съдия в Софийския градски съд, с удължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Севлиево

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ Биляна Димитрова Коева - младши съдия в Софийския градски съд на длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.2. ВЪЗЛАГА на Биляна Димитрова Коева - младши съдия в Софийския градски съд да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
4.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румен Георгиев Катрев - съдия във Военен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
4.2. Решението по т. 4.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Румен Георгиев Катрев от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 23.12.2019 г.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, Мария Томова Динева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 15.12.2019 г.
7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд – Кърджали за поощряване на Валентин Костадинов Спасов и Невена Калинова Калинова-Тодорова – съдии в Районен съд – Кърджали, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и с парична награда, в размер на 1000 лева, на основание чл. 303, ал. 2, т.1 и чл. 303, ал. 3, т.1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се изиска информация от административния ръководител – председател на Районен съд-Кърджали за броя на отменените актове за посочения период на предложените за поощрение магистрати спрямо останалите съдии в Районен съд-Кърджали, както и съпоставка за същия период по отношение на натовареността на магистратите от Районен съд-Кърджали с тази на съответните органи на съдебната власт.


8. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Камен Георгиев Гатев – административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 19.12.2019 г.
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд - Пещера, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пещера, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 19.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Веселка Велкова Златева-Кожухарова – административен ръководител-председател на Районен съд - Пазарджик, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 11.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
11. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Янко Венциславов Чавеев – административен ръководител-председател на Районен съд - Самоков, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Самоков, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 13.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
12. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Велико Търново, във връзка с избора на нов административен ръководител

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
12.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.
12.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 05.12.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
13. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 189, ал. 1 от ЗСВ и чл. 190 от ЗСВ във връзка с чл. 178, ал. 3 от ЗСВ, 45 (четиридесет и пет) свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, както следва:
- Софийски районен съд - 14 (четиринадесет) свободни длъжности;
- Районен съд - Ихтиман - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд - Своге - 2 (две) свободни длъжности;
- Районен съд - Кюстендил - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд - Монтана - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд - Лом - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд - Берковица - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд - Перник – 3 (три) свободни длъжности;
- Районен съд - Пловдив - 5 (пет) свободни длъжности;
- Районен съд - Пазарджик - 3 (три) свободни длъжности;
- Районен съд - Кърджали - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд - Момчилград - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Раднево - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Гълъбово - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Хасково - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Царево - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Нова Загора - 2 (две) свободни длъжности;
- Районен съд – Провадия - 1 (една) свободна длъжност
- Районен съд – Разград - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Шумен - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Велики Преслав - 1 (една) свободна длъжност;
- Районен съд – Трявна - 1 (една) свободна длъжност.
13.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ, 6 (шест) длъжности „съдия“ в районните съдилища, които предстоят да се овакантят, както следва:
13.2.1. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, както следва:
- 1 (една) длъжност в Софийския районен съд – 19.05.2020 г.;
- 1 (една) длъжност в Районен съд – Ботевград - 11.12.2020 г.;
- 1 (една) длъжност в Районен съд – Монтана - 13.03.2020 г.;
- 1 (една) длъжност в Районен съд – Генерал Тошево – 01.07.2020 г.
13.2.2. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, както следва:
- 1 (една) длъжност в Софийския районен съд – считано от 15.12.2019 г.;
- 1 (една) длъжност в Софийския районен съд – считано от 03.02.2020 г.
13.3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 190 от ЗСВ във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, 17 (седемнадесет) длъжности, които да се заемат след конкурси за преместване в длъжност и за първоначално назначаване в районните съдилища, както следва:
- Софийски районен съд - 4 (четири) длъжности;
- Районен съд – Своге - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Монтана - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Лом - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Берковица - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Пловдив - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Пазарджик - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Кърджали - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Хасково - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Шумен - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Ботевград - 1 (една) длъжност (на осн. чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 11.12.2020 г.).
13.4. Решението по т. 13.3. да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
14. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на длъжностите „съдия“ в районните съдилища, които да се заемат чрез конкурс за преместване и конкурс за първоначално назначаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ, 16 (шестнадесет) длъжности, които да се заемат след конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, както следва:
- Софийски районен съд - 4 (четири) длъжности;
- Районен съд – Своге - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Монтана - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Лом - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Берковица - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Пловдив - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Пазарджик - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Кърджали - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Хасково - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Шумен - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Ботевград - 1 (една) длъжност.
14.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, 1 (една) длъжност, която да се заеме след конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге.
15. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за преместване и заемане на свободните длъжности „съдия“ в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 16 (шестнадесет) длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва:
- Софийски районен съд - 4 (четири) длъжности;
- Районен съд – Своге - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Монтана - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Лом - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Берковица - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Пловдив - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Пазарджик - 2 (две) длъжности;
- Районен съд – Кърджали - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Хасково - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Шумен - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Ботевград - 1 (една) длъжност.
15.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат:
- служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“, общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт;
- кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;
- копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;
- други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
15.3. При провеждането на конкурс за преместване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.
15.4. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност съдия, съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
15.5. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
15.6. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
15.7. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
16. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ОПРЕДЕЛЯ Христо Иванов Крачолов – съдия в Апелативен съд – Пловдив за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на Корнелия Димитрова Колева.
16.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Румяна Панталеева Трендафилова – съдия в Апелативен съд-Варна, наказателна колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на Христо Иванов Крачолов.
17. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ОПРЕДЕЛЯ Мария Анастасова Георгиева – съдия в Апелативен съд – София за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Елена Савова Тахчиева-Великова.
17.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Емануил Иванов Еремиев – съдия в Апелативен съд-Велико Търново - гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на Станислав Петров Георгиев.
17.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Даниела Стефанова Делисъбева - съдия в Апелативен съд-Велико Търново - гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на Цветко Аспарухов Лазаров.
17.4. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Джулиана Иванова Петкова – съдия в Апелативен съд-София - гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на Алексей Иванов Иванов.
17.5. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Мария Петрова Петрова – съдия в Апелативен съд-Пловдив - гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на Мария Анастасова Георгиева.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стилиян Кирилов Манолов - съдия в Административен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дарина Стойкова Матеева - Базитова - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димо Георгиев Колев - съдия в Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

22. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на младшите съдии в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен, считано от датата на освобождаване на длъжността от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
22.2.ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжността в ОС – Шумен от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
22.3. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от датата на освобождаване на длъжността от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
22.4. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжността в ОС – Перник от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
22.5. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от датата на освобождаване на длъжността от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
22.6. ПРЕДЛАГА на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжността в ОС – Враца от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
22.7. ОТХВЪРЛЯ предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия за разкриване на 1 (една) нова щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд.
22.8. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 05.12.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

23. ОТНОСНО: Искания от председателя на Върховния административен съд за разкриване на 1 (една) щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“, която да съвместява функциите на лице по защита на личните данни и 4 (четири) щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ и 4 (четири) щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ по щата на Върховния административен съд, считано от 01.01.2020 г.
Бройките ще бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“.
МОТИВИ: Направеното искане е целесъобразно, с оглед нововъведената разпоредба на чл. 213б от АПК, както и на чл. 37, §1, б. „а“ от Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), налагащи реорганизация в дейността на администрацията на съда, както и изменения в Правилника за администрацията на ВАС.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуален представител от името на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, ВЪЗЛАГА на председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да упълномощи Мая Иванова Атанасова – служител с юридическо образование, с право да представлява Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

25. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет относно удължаване на мандата на настоящите съдебни заседатели

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. ИЗРАЗЯВА становище, че е необходима спешна законодателна промяна, която да предвиди възможността за удължаване на мандата на настоящите съдебни заседатели до избора и встъпването на новите съдебни заседатели в съдилищата.
25.2. ПРЕДЛАГА следните изменения и допълнения в Закона за съдебната власт /или друг закон по преценка на законодателя/: Създава се нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание: „В случай, че за съответния съд няма постъпили предложения за избиране на поне 50 процента от определения по реда на чл. 67а от Закона за съдебната власт брой на съдебни заседатели, мандатът на вече избраните се удължава до избора и встъпването на новите съдебни заседатели.“
25.3. ИЗПРАЩА решението по т. 25.1 и т. 25.2 на министъра на правосъдието, с оглед правото му на законодателна инициатива.

Закриване на заседанието – 12,05 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
04
.12.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд