Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра за втори мандат Георги Георгиев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра за втори мандат със седем гласа „за“ Георги Димитров Георгиев за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе. Другият кандидат Николай Александров Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе получи един глас в своя подкрепа.

Прокурор Георгиев има над 21 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Русе през 1999 г. В периода от 21.03.2001 г.  до  08.07.2014 г. е прокурор в Районна прокуратура – Русе, като последователно заема длъжностите заместник-административен ръководител и административен ръководител. От 08.07.2014 г. до 08.07.2019 г. е административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе.

През 2017 г. и 2018 г. прокурор Георгиев е награждаван с Грамота от ВСС за участие като лектор в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури; със „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе и със „Служебна благодарност“ и предметна награда за отлично изпълнение на служебните задължения като наблюдаваща прокурор по досъдебно производство от 2018 г.

Пред членовете на Прокурорската колегия прокурор Георгиев сподели, че е мотивиран да получи втори мандат на база натрупания опит като административен ръководител, професионалните му умения, създадените контакти с ръководителите на всички институции, с които прокуратурата ежедневно работи, както и подкрепата от прокурорите и съдебните служители.

Кандидатът отчете постигнатите резултати и изпълнените цели през първия мандат, като посочи конкретни статистически данни и поясни, че наред с административната си дейност е работил и като прокурор. Той акцентира върху добрите колегиални отношения, установения диалог  с районните прокуратури, разследващите органи, държавните и местните органи; подобрената материална база и увеличената щатната численост на съдебните служители.

В Концепцията си за стратегическо управление Георги Георгиев определя като първостепенна цел приключването на разследването и решаването по същество на делата със срок на разследване повече от две години; оказване на съдействие за фактическото преместването на Районна прокуратура – Бяла в нова сграда без прекъсване на работния процес, с оглед предстоящото изграждане на нова съдебна палата в града. Ще продължат усилията за постигане на баланс в разследването на корупционни престъпления и от разследващи полицаи, като същевременно се следи и за възлагане на следовател на тези с фактическа и правна сложност. Ще продължи и  практиката за изготвяне на предложения до главния прокурор за възлагане на следовател от НСлС по реда на чл. 194, ал. 2, изр. 2 от НПК. Пояснено бе, че окръжният следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе е най-многобройния, а същевременно и един от най-натоварените в Апелативната зона. В тази връзка една от целите ще бъде запазване на водещата му роля и поддържане на постигнатата натовареност. Сред приоритети са осъществяване на постоянен контрол за спазването на процесуалните срокове за решаване на делата от прокурорите, за провеждане на разследването от разследващите органи и за действието във времето на мерките за процесуална принуда. Сред целите са запазване на малкия брой оправдателни присъди и върнати от съда дела за доразследване, вкл. чрез провеждане на периодични работни срещи на прокурорите от Окръжна прокуратура – Русе и двете районни прокуратури; изискване на мнение от административните ръководители на двете прокуратури при съставянето на плана за проверките и ревизиите през годината.

Ще продължи установеното взаимодействие с Апелативна прокуратура – Велико Търново, говорителя на главния прокурор и медиите с оглед предоставяне на навременна и точна информация за дейността на Окръжна прокуратура – Русе.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Пламен Найденов и Георги Кузманов във връзка с обективния срок за приключване на нерешените съдебни производства с  продължителност на разследването над 5 години; необходимостта от увеличаване броя на следователите в следствения отдел; основните трудности, които се очакват във връзка със закриването на Районна прокуратура – Бяла и преобразуването ѝ в териториално отделение.

Кандидатурата на прокурор Георгиев бе подкрепена от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и Огнян Дамянов. Те отчетоха, че прокурор Георгиев е успял да наложи колегиален и спокоен дух на работа, има успешен първи мандат, в който е успял да надгради всички положителни практики в окръжната прокуратура, ползва се с авторитет и уважение.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд