ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
10 декември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив
Кандидат:
- Магдалина Стефанова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение по Заповед № 126/21.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Милена Савова Рибчева – съдия в Районен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
3. Решение № 15947 от 25.11.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия, постановено по административно дело № 1865/2019 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

4. Изслушване на Иванка Петкова Болгурова – съдия в Софийския районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената u комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Изслушване на Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд – София-град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената u комплексна оценка за периодично атестиране (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/03.12.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Монтана за поощряване на Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Монтана, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Монтана за освобождаване на Надя Иванова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Ямбол за поощряване на Диана Димитрова Лечева – Фарфарова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Ямбол, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предизвестие от Диана Димитрова Лечева – Фарфарова за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил за поощряване на Галина Драганова Мухтийска – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил за освобождаване на Галина Драганова Мухтийска от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по заявлението на Асен Тотев Радев за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Районен съд – Бургас и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Смолян поради изтичащ на 17.12.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Карнобат поради изтичащ на 23.12.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по молбата на Велина Димитрова Пенева – прокурор в Районна прокуратура – Чирпан, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за преместване в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г., обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Преценка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 10 (десет) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.38/08.05.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 5 (пет) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.38/08.05.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за периодично атестиране на Васил Александров Василев – изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Видин.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Илия Тодоров Илиев – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Видин.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за периодично атестиране на Мария Георгиева Коюва – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за периодично атестиране на Калин Радков Куманов – съдия в Административен съд – София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за извънредно атестиране на Васил Маринов Петков – изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Ямбол.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение за повишаване на Мариела Анастасова Иванова – съдия в Районен съд – Карнобат, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение за повишаване на Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд – Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение за повишаване на Снежана Василева Стоянова – административен ръководител на Районен съд – Панагюрище, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение за повишаване на Мила Панайотова Лазарова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение за повишаване на Мая Василева Гиздова – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение за повишаване на Калин Кирилов Баталски – административен ръководител на Окръжен съд – Перник, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение за повишаване на Камелия Диянова Василева – Георгиева – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение за повишаване на д-р Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд – Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение за повишаване на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд – Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение за повишаване на Светослав Емилов Петров – съдия в Районен съд – Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

36. Проект на решение относно процедура за преназначаване на 1 (един) съдия от Районен съд – Добрич в Районен съд – Перник, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 11 от Протокол № 36/05.11.2019 г.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
37. Проект на решение за изменение на статистическите форми за отчет на съдилищата.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд – София за разкриване на 5 (пет) щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд – София-град за разкриване на 2 (две) щатни бройки за длъжности „човешки ресурси“ и „шофьор“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд – София-област за разкриване на 2 (две) щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“ и 1 (една) щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Добрич за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжност „шофьор и призовкар“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Казанлък за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжност „призовкар“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ


Публикуван на:
5 декември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд