Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на районните съдилища в Царево, Момчилград, Бургас, Велико Търново и щатната численост на младшите съдии в СГС

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, по една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево и в Районен съд – Момчилград, и разкри две щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението. Районен съд – Бургас е високо натоварен, без свободни щатни длъжности „съдия“, докато районните съдилища в Царево и Момчилград са с натовареност под средната за страната   и свободните длъжности са незаети от дълго време. В Окръжен съд – Бургас има двама младши съдии с изтичащ срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ през м. юли 2020 г., които трябва да бъдат устроени в районни съдилища.

Във връзка с избора на нов административен ръководител, Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Районен съд – Велико Търново, като съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив и разкри една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението. Досегашният и.ф. административен ръководител Десислава Чалъкова-Минчева (с изтекъл втори мандат), е определена за и.ф. председател на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, но не може да бъде възстановена на длъжност „съдия“, поради липса на такава. Междувременно с решение на съдийската колегия по протокол № 39/26.11.2019 г. за административен ръководител на Районен съд – Велико Търново е избран Младен Димитров.

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен, Окръжен съд – Перник и Окръжен съд – Враца и съответно разкрие три щатни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжностите от младши съдии, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г. С новите щатни длъжности ще се подпомогне дейността на Гражданското отделение на Софийски градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд