Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г.

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

За посочения период във ВСС са постъпили приходи в размер на 432,932 млн. лв., от които 78,31 % са приходи от субсидия, 19,27 % са постъпления от съдилищата и 1,68 % са приходи от НАП. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 78,91 %., при среден ръст на изпълнение 83,33 %.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 91,530 млн. лв. и бележат спад от 6,23% в сравнение с м. октомври 2018 г. Неизпълнението на приходите за 10 месеца е 5,137 млн. лв.

Приходите от съдебни такси са в размер на 76,866 млн. лв. при план за 10-те месеца – 83,333 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.10.2019 г. е 6,468 млн. лв. и е налице 1,41 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2018 г.

Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт без дарения и помощи от страната и чужбина са 14,664 млн. лв., като е налице преизпълнение на приходите от други дейности в размер на 1, 331 млн. лв.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 10,135 млн. лв. и представляват 11,07 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт за десетте месеца на 2019 г. са 549,802 млн. лв., което представляват 77,39 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение за този период 83,33 %. По-високо е усвояването на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала. Разходите се увеличават с 13,33 % в сравнение с м. октомври 2018 г.

Средствата за заплати са в размер на 344,581 млн. лв. и представляват 62,67 % от общата сума на разходите за месец октомври 2019 г. Увеличението в сравнение с м. октомври 2018 г. е 11,44 %.

Разходите за персонал са в общ размер на 496,347 млн. лв. или 90,28 % от общите разходи към 31.10.2019 г.

Разходите за издръжка са в размер на  45,981 млн. лв. като средствата за текуща издръжка представляват 8,36  % от разходите към 31.10.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 7,474 млн. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за девет месеца е 21, 394 млн. лв.; изпълнението за м. септември 2019 г. е 22,66 % при среден процент 75%.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд