Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо от министъра на финансите, като увеличи бюджета на ВСС за 2019 г. по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала“, като увеличи бюджета на ВСС с 2 267 лв. Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт във връзка със сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, Дирекция „Бюро по труда“ по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“.

Увеличени са бюджетите на Районен съд – Етрополе, Окръжен съд – Стара Загора, Административен съд – Стара Загора и Военен съд - Пловдив, с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица. За покриване на текущи разходи са увеличени бюджетите на Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Свиленград, Районен съд – Свищов, Районен съд – Оряхово, Окръжен съд – Стара Загора, Районен съд – Несебър, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Луковит, Административен съд – Русе, Районен съд – Тетевен, Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Своге, Районен съд – Поморие, Районен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Ямбол, Административен съд - Разград. Средствата са в размер на 119 100 лв. и са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. В тази връзка Пленумът на ВСС обръща внимание на административните ръководители на Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Свищов, Окръжен съд – Хасково и Районен съд - Своге за посочените обстоятелства в писма с изх. № 287/–04.11.2019 г., № 15-1652/29.10.2019 г., изх. № 5402/31.10.2019 г., №402/12.11.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция по бюджета за 2019 г. на Районен съд – Монтана в размер на 1250 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, особени представители и други.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен специализиран наказателен съд с цел осигуряване на средства за закупуване на записваща и озвучителна система за нова съдебна зала; на Специализиран наказателен съд за закупуване на записващи и озвучителни системи за три зали; на Районен съд – Пазарджик за подмяна на звукозаписна техника в четири съдебни зали; на Районен съд – Пещера за подмяна на звукозаписна техника в две съдебни зали, както и на Районен съд – Костинброд за закупуване на 1 брой озвучителна и звукозаписна техника, и копирна техника.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Тервел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство; на Районен съд – Ботевград за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер; на Районен съд – Бяла Слатина за закупуване на цифрово мултифункционално устройство; на Районен съд Силистра за закупуване на 1 бр. високоскоростен скенер; на Районен съд – Дряново за закупуване на документен скенер; на Районен съд – Габрово за закупуване на 2 бр. UPS-и за сървъри rack, на Районен съд – Монтана за закупуване на 1 бр. UPS за сървър; на Районен съд – Нови пазар за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. сървърна операционна система и на Специализирания наказателен съд за закупуване на 4 бр. компютри и 7 бр. монитори, 8 бр. принтери, 4 бр. лицензи за операционни системи Microsoft Windows 10 Pro. Средствата за закупуване на техника и лицензи за операционни системи са във връзка с оборудване на три нови съдебни зали и за обособена адвокатска стая в Специализирания наказателен съд.

С цел закупуване на климатик за сървърно помещение са извършени корекции бюджетите на ВСС и на Районен съд – Козлодуй и Районен съд Девин, а на Районен съд Кърджали за закупуване на 4 бр. климатици за съдебна зала и работни помещения; на Районен съд – Перник за закупуване, доставка и монтаж на 3 бр. климатици;

Бюджета на Окръжен съд – Стара Загора е увеличен за осигуряване на средства за авариен ремонт на котел от отоплителната инсталация в сградата на съда, а на Районен съд – Берковица за осигуряване на средства за подмяна на повредени радиатори, фитинги, кранове и тръби от отоплителната инсталация в сградата на съда.

Извършени са корекции по бюджета на ВСС и на Районен съд – Свиленград за закупуване на телефонна централа. Увеличени са бюджетите на Районен съд – Тетевен с цел осигуряване на средства за закупуване на 13 бр. поставки за пожарогасители и 4 бр. автомати за затваряне на врати. За закупуване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ и с цел осигуряване на средства за аварийни обезопасителни дейности по отводнителната система и фасадата на сградата е увеличен бюджета на Административен съд – Русе. Увеличен е и бюджета на Районен съд – Сливен за ремонт на 6 бр. помещения на партерен етаж на сградата на съда.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала“, както и за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде извършен разход с  код 90 от Окръжен съд – Варна в размер на 79 179,88 лв. за възстановяване на надвнесена държавна такса, съгласно определение № 3931/01.11.2019 г., по описа на ВОС, ТО, на основание чл. 46 от ЗДТ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд