Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от изпълнението на одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд – Видин и Окръжен съд – Бургас и одобри изпълнението на препоръки от Окръжен съд – Видин и Военен съд - София

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Окръжен съд – Бургас, като в резултат на извършените проверки не са установени нарушения, слабости, пропуски или недостатъци в одитираните процеси. Приети са резултатите – констатация, изводи и препоръка от  извършен одитен ангажимент за даване на увереност на Окръжен съд – Видин и е одобрено е изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация от административните ръководители на Окръжен съд – Видин и Военен съд – София.

Ангажиментите за даване на увереност са извършени в съответствие с утвърдения годишен план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“, с цел оценяване адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури и договори.

На Окръжен съд – Видин е дадена препоръка да се разпише система за мониторинг, съгласно изискванията на ЗФУКПС, която е изпълнена към момента на изготвяне на одитния доклад.

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръката от Военен съд - София за извършване на пълен преглед и актуализация на вътрешните правила при съобразяване със ЗФУКПС и методологията за вътрешен контрол, така че да се осигурят условия за законосъбразно протичане на дейностите в съда.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд