Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за сключване на договор с „АМАТАС“ ЕАД за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде сключен договор с „АМАТАС“ ЕАД за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 20 000 лв. без ДДС, съгласно получената оферта. Упълномощаването на представляващия Висшия съдебен съвет за сключване на договор с изпълнителя е отложено за следващо заседание, с оглед изготвяне и представяне на проект на договора.

Решението за извършване на техническа експертиза на Системата за случайно разпределение на делата е взето през м. април 2019 г., като първата процедура приключи без избор на изпълнител. Впоследствие в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/29.07.2019 г., на 29.08.2019 г. на профила на купувача на ВСС е публикувана покана до неограничен рой лица за събиране на оферти за извършване на услугата „одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата“. В определеният срок е получена само една оферта от „АМАТАС“ ЕАД.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд