Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС и ИВСС разпределиха ангажиментите си по създаване на електронни публични регистри по проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Допълнително споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001–3.001 по Оперативна програма „Добро управление“ и възложи на представляващия ВСС да го подпише. Проектът предвижда разработване на „електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване конфликт на интереси и имуществени декларации“ и на „електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянията на горната инстанция по тях“. Според първоначалното споразумение за партньорство отговорна институция за създаването на двата регистъра е ИВСС, като  е предвидено разработването им да бъде възложено чрез една обществена поръчка.

Според Допълнителното споразумение ИВСС се ангажира с изпълнение на дейността, касаеща регистъра на електронните декларации, а ВСС с дейността, свързана с регистъра на отводите. Промяната е свързана с предмета на разработка на двата различни регистъра, които нямат връзка помежду си и ще се интегрират с различни информационни системи, които не са свързани и се поддържат от различни отговорни институции.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд