Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи произнасянето по предложението за отмяна на решение от 2009 г. във връзка с публикуването на съдебни актове на интернет страниците на съдилищата

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание разглеждането предложението на Комисията по правни въпроси за отмяна на решение на пленума по протокол № 42/29.10.2009 г. свързано с реда, сроковете за публикуване и съхранение на съдебните актове, и мотивите към тях, на интернет страниците на съдилищата.

Комисията по правни въпроси предложи публикуването на съдебните актове в интернет страниците на съдилищата и в Централния интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА), с изключение на обжалваемите актове по наказателни дела, с които деецът е осъден да изтърпи наказание, да става при спазване на разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт.

Предложено бе повторно да се отправи молба до Народното събрание за предоставяне на информация относно евентуално произнасяне по отправеното с решение по т. 7 от Протокол № 3/01.02.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет искане за автентично тълкуване от законодателя на разпоредбите на чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от НПК и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ.  След което да бъдат дадени указания относно публикуване в интернет страниците на съдилищата и в ЦУБИПСА на обжалваеми актове на съдилищата по наказателни дела, с които деецът е осъден да изтърпи наказание.

Предложението от Комисията по правни въпроси е във връзка с писмо от Филип Савов – съдия в Софийски районен съд относно непълна и противоречива подзаконова регламентация и практика за публикуването на съдебните актове в интернет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд