КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ
 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 9,36 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
55. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Велико Търново, във връзка с избора на нов административен ръководител.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
56. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на младшите съдии в Софийски градски съд.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
57. Становище по проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт по правосъдието.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
58. Становище по проект на Решение на Министерски съвет за възлагане на представляващия ВСС да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
59. Проект на решение относно писмо, рег. № 12881/26.11.2019 г., от Женя Димитрова – член на КАК при Съдийската колегия на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
ПО ДНЕВНИЯ РЕД
1. ОТНОСНО: Указ № 273/26.11.2019 г. на Президента на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение Указ № 273/26.11.2019 г. на Президента на Република България за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България /обн. в ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г./.
2. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на свободните щатни длъжности в районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Радомир и 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Радомир, считано от 01.01.2020 г.
2.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура - Перник, считано от 01.01.2020 г.
2.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Гълъбово, считано от 01.01.2020 г.
2.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от 01.01.2020 г.
2.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елена, считано от 01.01.2020 г.
2.3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново, считано от 01.01.2020 г.
2.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Кнежа, считано от 01.01.2020 г.
2.4.1 СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Никопол, считано от 01.01.2020 г.
2.4.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Левски, считано от 01.01.2020 г.
2.4.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 4 (четири) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, считано от 01.01.2020 г.
2.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Провадия, считано от 01.01.2020 г.
2.5.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Варна, считано от 01.01.2020 г.
2.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Велики Преслав, считано от 01.01.2020 г.
2.6.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 4 (четири) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Нови пазар, считано от 01.01.2020 г.
2.6.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кубрат, считано от 01.01.2020 г.
2.6.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 7 (седем) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен, считано от 01.01.2020 г.
2.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Омуртаг, считано от 01.01.2020 г.
2.7.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Търговище, считано от 01.01.2020 г.
2.8. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Тутракан, считано от 01.01.2020 г.
2.8.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дулово и 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Дулово, считано от 01.01.2020 г.
2.8.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 3 (три) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Силистра, считано от 01.01.2020 г.
2.9. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Малко Търново, считано от 01.01.2020 г.
2.9.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Несебър, считано от 01.01.2020 г.
2.9.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Поморие, считано от 01.01.2020 г.
2.9.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 3 (три) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Средец, считано от 01.01.2020 г.
2.9.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Царево и 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Царево, считано от 01.01.2020 г.
2.9.5. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 9 (девет) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, считано от 01.01.2020 г.
2.10. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Нова Загора, считано от 01.01.2020 г.
2.10.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен, считано от 01.01.2020 г.
2.11. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 3 (три) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Елхово, считано от 01.01.2020 г.
2.11.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 3 (три) свободни щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол, считано от 01.01.2020 г.
3. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на районните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево, считано от датата на вземане на решението.
3.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Момчилград, считано от датата на вземане на решението.
3.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

4. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г.
4.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019г.
„Дава съгласие“

5. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във връзка с писмо вх. № ВСС-12010/04.11.2019 г. на министъра на финансите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание чл. 110, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС –12010/04.11.2019 г. от министъра на финансите, както следва:
5.1.1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С: 2 267 лв.
В т.ч
по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджети 2 267 лв.
Трансфери от МТСП
по програми за осигуряване на заетост 2 267 лв.
5.1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 2 267 лв.
В т.ч
по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи 2 267 лв.
Персонал 2 267 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 267 лв.
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 2 267 лв. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-245/31.10.2019 г. /вх. № ВСС-12010 от 04.11.2019г./
6. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г., поради недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица, както следва:
6.1.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонал” на Районен съд гр. Етрополе с 400 лв.
6.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонал” на Окръжен съд гр. Стара Загора с 3 000 лв.
6.1.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонал” на Административен съд гр. Стара Загора с 1 500 лв.
6.1.4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонал” на Военен съд гр. Пловдив с 1 250 лв.
Средствата в размер на 6 150 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
7. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г., поради недостиг на средства за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
7.1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Благоевград с 20 000 лв.
7.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свиленград с 10 000 лв.
7.1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свищов с 2 000 лв.
7.1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Оряхово с 3 000 лв.
7.1.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Стара Загора със 17 000 лв.
7.1.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Несебър с 5 000 лв.
7.1.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с 8 000 лв.
7.1.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Луковит с 6 000 лв.
7.1.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Русе с 5 500 лв., в т.ч. 3 000 лв. за очила.
7.1.10. УВЕЛИЧАВА § 10 00 „Издръжка” на Районен съд гр. Тетевен с 3 000 лв.
Средствата в размер на 79 500 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10 00 „Издръжка“.
Забележка: Обръща внимание на административните ръководители на ОС Благоевград и РС Свищов за посочените обстоятелства в писмо с изх. № 287/04.11.2019г. и изх. № 15-1652/29.10.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда.
8. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, поради недостиг на средства за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
8.1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 200 лв.
8.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с 13 000 лв.
8.1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Своге с 4 400 лв.
8.1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Поморие с 2 000 лв.
8.1.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Стара Загора с 12 000 лв.
8.1.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ямбол с 6 000 лв.
8.1.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Разград с 1 000 лв.
Средствата в размер на 39 600 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10 00 „Издръжка“.
Забележка: Обръща внимание на административните ръководители на ОС Хасково и РС Своге за посочените обстоятелства в писма с изх. № 5402/31.10.2019г., изх. № 402/12.11.2019г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, особени представители и др.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 250 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, особени представители и др.
Средствата в размер на 1 250 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на записваща и озвучителна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на записваща и озвучителна система, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 476 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен специализиран наказателен съд с 1 476 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника и един брой копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Костинброд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой озвучителна и звукозаписна техника на стойност 1 240 лв., както следва:
11.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 240 лв.
11.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Костинброд с 1 240 лв.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Костинброд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
11.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 097 лв.
11.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Костинброд с 5 097 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в четири съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в четири съдебни зали на стойност 3 554 лв., както следва:
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 554 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик с 3 554 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в две съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Пещера за 2019 г., с цел осигуряване на средства за подмяна на звукозаписна техника в две съдебни зали на стойност 1 777 лв., както следва:
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 777 лв.
13.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пещера с 1 777 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на записващи и озвучителни системи за три зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на записващи и озвучителни системи за три зали, както следва:
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 500 лв.
14.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с 4 500 лв.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на три броя мултифункционални устройства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Тервел за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство на стойност 299 лв., както следва:
15.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 299 лв.
15.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тервел с 299 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на четири броя компютри, седем броя монитори, седем броя принтери и един брой принтер среден клас и четири броя ОС Microsoft Windows 10 Pro

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютри и 7 броя монитори, както следва:
16.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 350 лв.
16.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с 5 350 лв.
16.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 7 броя принтери и 1 брой принтер среден клас, както следва:
16.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 398 лв.
16.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Специализиран наказателен съд с 3 398 лв.
16.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя ОС Microsoft Windows 10 Pro, както следва:
16.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 196 лв.
16.3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран наказателен съд с 1 196 лв.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на един брой компютърна конфигурация и един брой принтер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Ботевград за 2019 г., с 1 488 лв., от които 1 182 лв.- за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 306 лв.- за закупуване на 1 брой принтер , както следва:
17.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 488 лв.
17.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Ботевград с 1 182 лв.
17.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ботевград с 306 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Бяла Слатина за 2019 г. по § 52-00 ”Придобиване на ДМА” с 3 300 лв., с цел осигуряване средства за закупуване на цифрово мултифункционално устройство Xerox VersaLink B7030, както следва:
18.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 3 300 лв.
18.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Бяла Слатина с 3 300 лв.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на три броя високоскоростни скенера

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Силистра за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой високоскоростен скенер на стойност 2 390 лв., както следва:
19.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 390 лв.
19.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Силистра с 2 390 лв.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на един брой документен скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Дряново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер, както следва:
20.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 2 370 лв.
20.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Дряново с 2 370 лв.

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Габрово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS-и за сървъри rack, както следва:
21.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 2 800 лв.
21.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Габрово с 2 800 лв.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Монтана за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване един брой UPS за сървър, както следва:
22.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 399 лв.
22.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Монтана с 1 399 лв.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас и 1 бр. операционна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Нови пазар за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас /4 440 лв./ и 1 бр. сървърна операционна система WINDOWS SERVER 2019 Standard 16-Core ROK /1 607 лв./, както следва:
23.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 047 лв.
23.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Нови пазар с 4 440 лв.
23.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Нови пазар с 1 607 лв.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Козлодуй за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност 1 100 лв., както следва:
24.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 100 лв.
24.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Козлодуй с 1 100 лв.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Девин за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност 2 160 лв., както следва:
25.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 160 лв.
25.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Девин с 2 160 лв.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Кърджали за 2019 г., с 5 350 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици/ 1бр. климатик за съдебна зала и 3 бр. за работни помещения/, както следва:
26.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 350 лв.
26.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Кърджали с 4 400 лв.
26.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кърджали с 950 лв.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Перник за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на три броя климатици, както следва:
27.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 528 лв.
27.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник с 3 528 лв.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на котел от отоплителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка" с 576 лв., с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на котел от отоплителната инсталация в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за подмяна на повредени радиатори, фитинги, кранове и тръби за отоплителна инсталация в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Берковица по § 10-00 „Издръжка" с 860 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на повредени радиатори, фитинги, кранове и тръби от отоплителната инсталация в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за закупуване и монтаж на телефонна централа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Свиленград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на телефонна централа, както следва:
30.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 806 лв.
30.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на РС Свиленград с 1 806 лв.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на 13 броя поставки за пожарогасители и 4 бр. автомати за затваряне на врати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Тетевен за 2019 г. по § 10-00 “Издръжка” с 564 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 13 бр. поставки за пожарогасители и 4 бр. автомати за затваряне на врати.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул САС „Съдебно деловодство“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Русе за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“, както следва:
32.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 660 лв.
32.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Русе с 660 лв.
Забележка: КПКИТ, съгласно решение по т. 4 от протокол № 22/03.10.2019 г., не възразява да бъде внедрен допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ в административните съдилища.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за отпускане на средства за извършване на подробен оглед с вишка за цялостно обследване на фасадата на сградата и обезопасяване на компрометирани елементи от системата за отводняване /улуци, водостоци/ и каменната облицовка на фасадите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличения по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с 9 596 лв., с цел осигуряване на средства за аварийни обезопасителни дейности по отводнителната система и фасадите на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи на съдебната власт за 2019 г.

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за отпускане на средства за авариен текущ ремонт на 6 бр. помещения за спешното преместване на 15 бр. съдии и служители от избеното помещение на Районен съд гр. Сливен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с 22 269 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за ремонт на 6 бр. помещения на партерен етаж на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи на съдебната власт за 2019 г.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
36. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Видин

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. Приема резултатите-констатация, изводи и препоръка от изпълнението на одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Видин.
36.2. Одобрява изпълнението на препоръката, съгласно представената писмена информация.
37. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръка във Военен съд гр. София по одобрения план за действие с решение по Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 56 от протокол № 28/21.11.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръката по т. 1.1, в одобрения с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 56 от протокол № 28/21.11.2019 г., план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител-председател на Военен съд гр. София.
38. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Окръжен съд гр. Бургас.
Разни
39. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна относно одобряване на разход по код 90

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Окръжен съд гр. Варна в размер на 79 179,88 лв. за възстановяване на надвнесена държавна такса, съгласно определение № 3931/01.11.2019 г., по описа на ВОС, ТО, на основание чл. 4б от ЗДТ.
40. ОТНОСНО: Одит на информационната сигурност на централизираната система за случайно разпределение на делата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде сключен договор с „АМАТАС“ ЕАД за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 20 000 лв. без ДДС, съгласно получената оферта.
40.2. ОТЛАГА за следващо заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
41. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси", в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани и с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от протокол № 2/24.01.2019 г. и по т. 8 от протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт.
41.2. Упълномощаването се отнася за периода, считано от 13.12.2019 г. до 20.01.2020 г., когато няма да се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
41.3. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт на първото редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 20.01.2020 г.
42. ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на 2 броя мултифункционални копирни машини марка Xerox, модел Alta Link B8075 с 2 броя офис финишъри за нуждите на ВСС и неговата администрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „АДЛ“ ООД за доставка на 2 броя мултифункционални копирни машини марка Xerox, модел Alta Link B8075 с 2 броя офис финишъри за нуждите на ВСС и неговата администрация на обща стойност в размер на 19 900,00 лв. без вкл. ДДС /23 880,00 лв. с вкл. ДДС/.
43. ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СА 5841 НР на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Бургас и лек автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СА 5842 НР на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас към ГД „Национална полиция“.
44. ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СА 5845 НР на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Пловдив.
45. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № СМ 0880 АС с отпаднала необходимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Районен съд гр. Чепеларе да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. № СМ 0880 АС на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление на МВР гр. Чепеларе.

46. ОТНОСНО: Предложение за сключване на допълнително споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001-3.001 по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. ОДОБРЯВА Допълнително споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001–3.001 по Оперативна програма „Добро управление“.
46.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Допълнително споразумение към Споразумение за партньорство за изпълнение на проект с наименование: „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по процедура BG05SFOP001–3.001 по Оперативна програма „Добро управление“.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
47. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4, както следва:
На Районен съд – Трън:
Сутерен: обособени помещения за съхранение на варел с газьол и система за отопление
Първи етаж:
1. Стая № 4 с площ 15,54 кв.м.
2. Стая № 6 с площ 14,70 кв.м.
3. Стая № 8 с площ 11,34 кв.м.
4. Стая № 9 с площ 11,53 кв.м.
5. Заседателна зала с прилежаща стая № 10 с площ 61,75 кв.м.
6. Стая № 11 с площ 15,64 кв.м.
7. Санитарно помещение с площ 7,98 кв.м.
8. Стая регистратура с площ 6,5 кв.м.
Втори етаж:
1. Стая № 1 с площ 18,00 кв.м.
2. Стая № 2 с площ 29,03 кв.м.
3. Стая № 3 с площ 16,97 кв.м.
4. Стая № 4 с площ 1/2 идеална част от обща площ 13,92 кв.м.
5. Стая № 5 с площ 15,23 кв.м.
6. Стая № 6 с площ 15,23 кв.м.
7. Стая № 7 с площ 15,23 кв.м.
8. Стая № 8 с площ 15,23 кв.м.
9. Стая № 9 с площ 11,31 кв.м.
10. Стая № 10 с площ 14,28 кв.м.
11. Зала № 1 с площ 29,03 кв.м.
12. Зала № 2 с площ 62,08 кв.м.
Трети етаж:
1. Коридор с площ 5,43 кв.м.
2. Стая с площ 16,14 кв.м.
3. Стая с площ 4,16 кв.м.
4. Стая с площ 20,84 кв.м.
5. Коридор с площ 2,95 кв.м.
6. Стая с площ 17,94 кв.м.
7. Стая с площ 21,16 кв.м.
8. Стая с площ 4,48 кв.м.
9. Стая с площ 14,66 кв.м.
10. Стая с площ 3,36 кв.м.
11. Стая с площ 13,16 кв.м.
12. Коридор с площ 2,4 кв.м.
13. Стая с площ 26,98 кв.м.
14. Стая с площ 8,24 кв.м.
15. Остъклена тераса с площ 24,60 кв.м.
16. Стая с площ 7,62 кв.м.
17. Стая с площ 35,51 кв.м.
18. Стая с площ 3,36 к.м.
19. Стая с площ 16,12 кв.м.
20. Стая с площ 3,36 кв.м.
21. Стая с площ 2,25 кв.м.
22. Коридор с площ 5,97 кв.м.
23. Стая с площ 20,74 кв.м.
24. Стая с площ 3,6 кв.м.
25. Стая с площ 18,54 кв.м.
На Окръжна прокуратура – Перник за нуждите на Териториално отделение – Трън към Районна прокуратура Перник:
Първи етаж:
1. Стая № 1 – кабинет прокурор с площ 28,80 кв.м.
2. Стая № 2 – деловодство с площ 17,22 кв.м.
3. Стая № 3 – склад с площ 13,44 кв.м.
4. Стая № 5 – архив с площ 15,54 кв.м.
5. Стая № 12 – регистратура с площ 13,02 кв.м.
6. Санитарно помещение с площ 3,98 кв.м.
За изпълнение на функциите на Агенция по вписванията ще се ползва:
Втори етаж:
1. 1/2 идеална част от стая № 4 с обща площ 13,92 кв.м.
Трети етаж:
1. Коридор с площ 4,34 кв.м.
2. Стая с площ 12,88 кв.м.
3. Стая с площ 4,34 кв.м.
4. Стая с площ 21,16 кв.м.
За изпълнение на функциите на сектор „Пробация“ в ОС „ИН“ гр. Благоевград ще се ползва:
Първи етаж:
1. Стая № 13 с площ 13,05 кв.м.
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“гр. Перник ще се ползват:
Първи етаж:
1. Стая – помещение на ОЗ „Охрана“ с площ 10,00 кв.м.
Втори етаж:
1. Стая – помещение на ОЗ „Охрана“ с площ 10,00 кв.м.
II. Изпраща решението по т. I на административния ръководител на Районен съд – Трън за сведение и изпълнение, на главния прокурор на Република България – на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, за сведение.
48. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на решение по т. 41 от протокол № 15/31.05.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 41 от протокол № 15 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 31.05.2018 г., като създава следните точки:
„41.5. 13 паркоместа и 8 гаражни клетки се предоставят за ползване на Национална следствена служба и Администрация на главния прокурор, за паркиране на служебни автомобили и съхранение на МПС, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства и молби за правна помощ, разследвани от следователите на НСлС“
„41.6. 5 броя паркоместа се предоставят за ползване от Специализираната прокуратура за паркиране на служебни автомобили.“
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
49. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42/29.10.2009 г., т. 25

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката и я връща в Комисията по правни въпроси.
50. ОТНОСНО: Проект на решение относно Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.
* * * * *
51. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и администрацията на Главния прокурор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

51.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии при Администрацията на главния прокурор“, от участие в среща по проект “Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (EXEC)”, проведена в периода 25-26 септември 2019 г. в гр. Флоренция; и доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС, от участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 3 октомври 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.
51.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува:
- доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии при Администрацията на главния прокурор“, от участие в среща по проект “Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (EXEC)”, проведена в периода 25-26 септември 2019 г. в гр. Флоренция, в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“;
- доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС, от участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, проведена на 3 октомври 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“.
52. ОТНОСНО: Покана за участие в проект „TREIO - Training on European Investigation Order“, който ще бъде финансиран от Европейската комисия по програма „Правосъдие“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

52.1. ПРИЕМА ПОКАНАТА за участие в проект „TREIO - Training on European Investigation Order“ и изразява желание за включването на ВСС в проекта, който ще бъде финансиран от Европейската комисия по програма „Правосъдие“.
52.2. УПЪЛНОМОЩАВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВСС да подпише необходимите документи за включването на ВСС в проект „TREIO - Training on European Investigation Order“.
53. ОТНОСНО: Участие в заседание на експертната група по системата за електронен обмен e-Evidence, което ще се проведе на 12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

53.1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП за участие в заседание на експертната група по системата за електронен обмен e-Evidence, за периода 11-12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.
РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за два дни, медицинска застраховка и нощувка по фактически размер са за сметка на бюджета на ПРБ, като пътните разходи ще бъдат възстановени от Европейската комисия. Пътуването ще се осъществи със самолет.
53.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в заседание на експертната група по системата за електронен обмен e-Evidence, за периода 11-12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия г-жа Анелия Чомакова, н-к отдел „ИО“ в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.
РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за два дни, медицинска застраховка и нощувка по фактически размер са за сметка на бюджета на ВСС, като пътните разходи ще бъдат възстановени от Европейската комисия. Пътуването ще се осъществи със самолет.
54. ОТНОСНО: Предложение за одобряване на подбрани групи от съдебни структури, които да попадат в обхвата на Дейност 1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация и/или обединяване на съдебни структури“ от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

54.1. Приема Протокол от работна група на екипа по изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., изготвен в изпълнение на Дейност 1.4 „Подбор на пилотни структури и разработка на аналитични инструменти“ по проекта.
54.2. Одобрява групи от съдебни структури – по 2 районни съдилища и 2 районни прокуратури във всеки апелативен район (общо 10 РС и 10 РП), които да попаднат в обхвата на Дейност 1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация и/или обединяване на съдебни структури“ на проекта, както следва:
54.2.1. За Апелативен район Бургас:
- Районен съд - Елхово;
- Районен съд - Тополовград;
- Районна прокуратура – Айтос;
- Районна прокуратура – Карнобат.
54.2.2. За Апелативен район Варна:
- Районен съд - Омуртаг;
- Районен съд - Търговище;
- Районна прокуратура - Балчик;
- Районна прокуратура - Каварна.
54.2.3. За Апелативен район Велико Търново:
- Районен съд - Велико Търново;
- Районен съд - Елена;
- Районна прокуратура - Павликени;
- Районна прокуратура - Севлиево.
54.2.4. За Апелативен район Пловдив:
- Районен съд - Чепеларе;
- Районен съд - Смолян;
- Районна прокуратура - Панагюрище;
- Районна прокуратура - Харманли.
54.2.5. За Апелативен район София:
- Районен съд – Костинброд;
- Районен съд - Сливница;
- Районна прокуратура - Берковица;
- Районна прокуратура - Мездра.
54.3. Възлага на Главния прокурор – по отношение на посочените районни прокуратури, и на председателите на посочените районни съдилища да създадат необходимата организация по места за оказване на съдействие на „Глобал Адвайзърс“ АД при изпълнение на дейност 1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация и/или обединяване на съдебни структури“ на проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
55. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Велико Търново, във връзка с избора на нов административен ръководител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

55.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
55.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.
56. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на младшите съдии в Софийски градски съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

56.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен, считано от датата на освобождаване на длъжността от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
56.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжността в ОС – Шумен от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
56.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от датата на освобождаване на длъжността от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
56.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжността в ОС – Перник от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
56.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от датата на освобождаване на длъжността от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
56.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на освобождаване на длъжността в ОС – Враца от младши съдията с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.
57. ОТНОСНО: Становище по проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт по правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. ПРИЕМА предложението на комисия „Бюджет и финанси“, а именно:
1. ОТМЕНЯ решение по т. 46 от протокол №26/07.11.2019г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.
2. ОДОБРЯВА финансова обосновка за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот - публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт на правосъдието.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот - публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт на правосъдието.
4. ИЗПРАЩА финансовата обосновка на министъра на здравеопазването.
II. ИЗРАЗЯВА следното становище:
1. СЪГЛАСУВА на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация материалите, изпратени с писмо рег.№ ВСС-14409/27.11.2019г. от главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт на правосъдието, като прилага проект на новата финансова обосновка по т. I.2.
2. ПРЕДЛАГА да бъде нанесена редакция в съобщението до средствата за масово осведомяване, като в изречението: „Досега теренът е управляван от Министерството на здравеопазването, но е с отпаднала за ведомството необходимост“ думата „теренът“ се замени с „имотът“.
3. ИЗПРАЩА настоящото решение, ведно с проекта на нова финансова обосновка, на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
58. ОТНОСНО: Становище по проект на Решение на Министерски съвет за възлагане на представляващия ВСС да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА следното становище:
58.1. СЪГЛАСУВА, на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация материалите, изпратени с писмо рег. № ВСС-4877/29.11.2019г. от главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно проект на Решение на Министерския съвет за възлагане на представляващия ВСС да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и за предоставянето му безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на органите на съдебната власт в указания срок 05.12.2019г.
58.2. ИЗПРАЩА настоящото решение, ведно с материалите, на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
59. ОТНОСНО: Писмо, рег. № 12881/26.11.2019 г., от Женя Димитрова – член на КАК при Съдийската колегия на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 2, б. „б“ и б. „в“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди:
59.1. ОТМЕНЯ решението си по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, изменено и допълнено с решение по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. и по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. на ПВСС, в раздел I, т. 4 „На Апелативен специализиран наказателен съд: ателие № 37, намиращо се в гр. София, р-н „Триадица“, м-ст „Манастирски ливади – изток“, кв 6а, т. к. „Манастирски ливади-Б“ № 61, секция „А+Б“, вход „Б“, мансарден и подпокривен етажи, на две нива.“
Мотиви: Поради липса на заявен интерес от магистрати и служители е с отпаднала необходимост за Апелативен специализиран наказателен съд, съгласно писмо рег. № ВСС-9210/22.07.2019 г.
59.2. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, изменено и допълнено с решение по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. и по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. на ПВСС, в раздел III. „Ползването и стопанисването на изброените по-долу ведомствени жилища остава в правомощията на Висш съдебен съвет“, със следния текст:
„ателие № 37, намиращо се в гр. София, р-н „Триадица“, м-ст „Манастирски ливади – изток“, кв. 6а, ж. к. „Манастирски ливади-Б“ № 61, секция „А+Б“, вход „Б“, мансарден и подпокривен етажи, на две нива;“
Мотиви: Молба рег. № ВСС-12881/26.11.2019 г., заявление за настаняване във ведомствено жилище рег. № ВСС-12881/02.12.2019 г. и молба рег. № ВСС-12881/02.12.2019 г. от член на постоянната Комисия по атестирането и конкурсите при СК на ВСС.
59.3. ИЗПРАЩА решението по т. 59.1 на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за сведение и изпълнение.

Закриване на заседанието – 13.02 ч.

 

ИЗГОТВИЛИ:/п/
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ:/п/
Николай Найденов
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
06.12.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд