ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 12 декември 2019 г. от 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д



БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Проект на решение за промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 300 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. поради недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за увеличение по бюджета за 2019 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой монитор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на многофункционално мрежово устройство – копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери с автоматичен печат и 1 брой МФУ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитна стена.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие“
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за съдийски кабинет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
22. Предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С5 с рег. № РВ 1144 КА на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Пловдив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

23. Актуализиране на инвестиционната програма по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на Висшия съдебен съвет за 2019 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г., изм., бр. 52 от 2009 г., и доп., бр. 64 от 2018 г., Решение № 3988 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 85 от 2019 г.)
Внася: Комисия по правни въпроси
25. Проект на решение за определяне на представители за участие в състава на работна група за изготвяне на законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс с цел регламентация на видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, вкл. и при трансграничното сътрудничество.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * *
26. Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 14 януари 2020 г., в гр.Брюксел, Белгия.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
* * * * *
27. Сключване на договор за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
9 декември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд