Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт-юрисконсулт“ в отдел „Дисциплинарни производства“, дирекция „Правна“ в администрацията на Висшия съдебен съвет.

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Проучване и анализиране на постъпили материали и разработване и предлагане на експертни становища в областта на дисциплинарната отговорност но съдиите, прокурорите, следователите, на административните ръководители на съда, прокуратурата и следствието, на техните заместници и членовете на ВСС. Участие в изпълнение на дейностите, възложени на отдел „Дисциплинарни производства“. Експертно участие в заседанията на комисиите „Дисциплинарна дейност  и взаимодействие с ИВСС” към Съдийската и  Прокурорската колегии на ВСС. Процесуалното представителство на Пленума, Съдийската и  Прокурорската колегии на ВСС по образувани във Върховния административен съд дела по жалби срещу решения по дисциплинарни производства по Глава шестнадесета от Закона за съдебната власт.

 Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в деловодството на ВСС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 412 лв.

Максимален размер на основната заплата за длъжността: 1 763 лв.

Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер:

- за ранг – от V-ти до I-ви;

- за придобит трудов стаж и професионален опит.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше юридическо, с придобита юридическа правоспособност.

Професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години юридически стаж.

Допълнителна квалификация и умения:

-    компютърни умения - Microsoft Office, Internet.

  • умения зa работа с правно-информационна система /Апис, Сиела и др./.

 

Кандидатът да е лице, което:

- е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- е навършило пълнолетие;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност.

  • към момента на назначаване, кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт.

 

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

 

Конкурсът ще се проведе чрез подбор по документи и събеседване, в което допуснатите кандидати да изложат визията си за изпълнение на длъжността.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

Кандидатите ще бъдат оценявани по определени от конкурсната комисия показатели, обявени преди събеседването.

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Подробна професионална автобиография.
  3. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
  4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
  5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
  6. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания (документът може да бъде представен в срок до назначаването от спечелилия конкурса кандидат).
  7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документи, издадени в чужбина, се представят в превод на български език, признати и легализирани от съответните оправомощени органи в Република България.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет.1, стая № 102 -  деловодство, от 8.30 до 17.00 часа, в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

(Обявата е публикувана във в. Сега, бр. 290 на 11.12.2019 г.)

Общодостъпно място за обявленията:

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, критериите за оценка на кандидатите и датата на събеседване, както и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват  на информационното табло в сградата на ВСС – централен вход и на интернет страницата на ВСС www.vss.justice.bg

 

                                                  И.Д.  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС: /п/

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд