КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 41
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ
 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА: Лозан Панов
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
43. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Десислава Миткова Чалъкова – Минчева - изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
44. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Русе за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд – Русе.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив
Кандидат:
- Магдалина Стефанова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 37/12.11.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)
-

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 1 глас „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Магдалина Стефанова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността "административен ръководител – председател“ на Апелативен съд - Пловдив, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Заповед № 126/21.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Милена Савова Рибчева – съдия в Районен съд - Стара Загора

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Приема за сведение Заповед № 126/21.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Милена Савова Рибчева – съдия в Районен съд - Стара Загора.
2.2. Прилага Заповед № 126/21.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора към кадровото дело на съдията.
/В гласуването не участва Георги Чолаков поради направен отвод/
3. ОТНОСНО: Решение № 15947 от 25.11.2019 г. на Върховния административен съд - петчленен състав - ІІ колегия, постановено по административно дело № 1865/2019 г., с което отхвърля жалбата на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна (към настоящия момент съдия в Софийски градски съд), срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по точка 2 от Протокол № 37 от 26.09.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Решение № 15947 от 25.11.2019 г. на Върховния административен съд - петчленен състав - ІІ колегия, постановено по административно дело № 1865/2019 г., с което отхвърля жалбата на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна (към настоящия момент съдия в Софийски градски съд), срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по точка 2 от Протокол № 37 от 26.09.2017 г.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

4. ОТНОСНО: Изслушване на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост.
4.2. УВАЖАВА частично възражението на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд, срещу изготвената й комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост.
4.3. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, предложената от Комисията по атестирането и конкурсите комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 96 (деветдесет и шест) точки на Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд.
4.4. Иванка Петкова Болгурова - съдия в Софийския районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на взимане на решението.
5. ОТНОСНО: Изслушване на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София-град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/03.12.2019 г.).

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София-град, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
5.2. УВАЖАВА частично възражението на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София-град, срещу изготвената й комплексна оценка от периодично атестиране като определя, както следва:
- по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ - оценка от 19 точки;
- по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти - оценка от 19 точки;
- по критерия „Брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това“ - оценка от 5 точки.
5.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София-град.
5.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, във вр. чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 98 (деветдесет и осем) точки на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София-град.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
6.2. Решението по т. 6.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Надя Иванова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 13.12.2019 г.
8.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Диана Димитрова Лечева – Фарфарова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
8.2. Решението по т. 8.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Диана Димитрова Лечева – Фарфарова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.01.2020 г.
10.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Галина Драганова Мухтийска - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
10.2. Решението по т. 10.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Галина Драганова Мухтийска от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 12.01.2020 г.
12.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Асен Тотев Радев от заеманата длъжност „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
12.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Асен Тотев Радев на заеманата преди избора му за „административен ръководител-председател“ на Районен съд - Бургас длъжност „съдия“ в Районен съд- Бургас, с ранг „съдия в OС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
13. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Силвия Владимирова Петрова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Бургас, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
14. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Любен Димитров Хаджииванов - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Смолян, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 18.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
15. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Татяна Станчева Станчева – Иванова - административен ръководител - председател на Районен съд - Карнобат, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Карнобат, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
16. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
• Административен ръководител – председател на Административен съд – Габрово – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино –свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград –свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих –свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Тервел – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Средец – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Ямбол – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Разград – изтичащ мандат.
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Генерал Тошево – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Трявна – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Елена – изтичащ мандат.
16.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
16.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
17. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Велина Димитрова Пенева - прокурор в Районна прокуратура – Чирпан, за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Стара Загора, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, по конкурс за преместване в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, производството по отношение на Христина Вълчанова Димитрова – административен ръководител - председател на Районен съд – Раднево за преместване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Районен съд – Стара Загора, поради постъпил отказ от участие в конкурса.
17.2. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, производството по отношение на Нейко Георгиев Нейков – съдия в Районен съд – Казанлък за преместване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Районен съд – Стара Загора, поради постъпил отказ от участие в конкурса.
17.3. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Велина Димитрова Пенева - прокурор в Районна прокуратура – Чирпан с ранг „прокурор в ОП“, на длъжност „съдия” в Районен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/В гласуването не участва Георги Чолаков поради направен отвод/

18. ОТНОСНО: Преценка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
19. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 10 (десет) длъжности „съдия” в апелативните съдилища – гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК производството по отношение на Филип Владимиров Владимиров – съдия във Върховен касационен съд за повишаване в Апелативен съд - София, гражданска колегия, поради постъпил отказ от участие в конкурса.
19.2. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК производството по отношение на Розинела Тодорова Янчева – съдия във Върховен касационен съд за повишаване в Апелативен съд - София, гражданска колегия, поради постъпил отказ от участие в конкурса.
19.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Таня Калоянова Орешарова-Банкова – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Калина Стоянова Пенева – съдия в Окръжен съд - Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас - гражданска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Ралица Борисова Димитрова – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.9. НЕ ПОВИШАВА Златка Николова Чолева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.10. НЕ ПОВИШАВА Росица Стоянова Стоева – съдия в Окръжен съд – Ямбол в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.11. НЕ ПОВИШАВА Росица Стоянова Стоева – съдия в Окръжен съд – Ямбол в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.12. НЕ ПОВИШАВА Вяра Иванова Камбурова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.13. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново - гражданска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.14. НЕ ПОВИШАВА Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.15. НЕ ПОВИШАВА Албена Янчева Зъбова-Кочовска – съдия в Окръжен съд – Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.16. НЕ ПОВИШАВА Албена Янчева Зъбова-Кочовска – съдия в Окръжен съд – Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.17. НЕ ПОВИШАВА Стела Борисова Кацарова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.18. НЕ ПОВИШАВА Здравка Ангелова Иванова - Рогачева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.19. НЕ ПОВИШАВА Пепа Стоянова Маринова - Тонева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.20. НЕ ПОВИШАВА Мариана Мавродиева Мавродиева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.21. НЕ ПОВИШАВА Величка Симеонова Борилова – съдия в Окръжен съд – Благоевград в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.22. НЕ ПОВИШАВА Николай Станков Метанов – съдия в Окръжен съд – София в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.23. НЕ ПОВИШАВА Мариана Радева Христова - Кирова – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.24. НЕ ПОВИШАВА Ивайло Петров Георгиев – съдия в Окръжен съд – София в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.25. НЕ ПОВИШАВА Милена Рангелова Даскалова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд – Перник в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.26. НЕ ПОВИШАВА Елена Николаева Стойчева - Андреева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
/В гласуването не участва Атанаска Дишева поради направен отвод/
19.27. НЕ ПОВИШАВА Елена Николаева Стойчева - Андреева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново - гражданска колегия.
/В гласуването не участва Атанаска Дишева поради направен отвод/
19.28. НЕ ПОВИШАВА Нина Стойчева Янакиева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.29. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Димитринка Иванова Гайнова - Генчева – съдия в Окръжен съд – Велико Търново в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.30. НЕ ПОВИШАВА Красимир Стефанов Маринов – съдия в Окръжен съд - Перник в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.31. НЕ ПОВИШАВА Рени Петрова Ковачка – съдия в Окръжен съд - Перник в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.32. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Ивелина Тодорова Солакова – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.33. НЕ ПОВИШАВА Любомир Илиев Василев – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.34. НЕ ПОВИШАВА Светлин Велков Михайлов – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.35. НЕ ПОВИШАВА Мария Янкова Иванова – Вранеску – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - гражданска колегия, поради попълване на местата.
19.36. НЕ ПОВИШАВА Кремена Илиева Лазарова – съдия в Окръжен съд - Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас - гражданска колегия, поради попълване на местата
19.37. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Кремена Илиева Лазарова – съдия в Окръжен съд – Бургас в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.38. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, както следва: Недялка Пенева Пенева, Мая Пенева Пеева – Кожухарова, Валентин Димитров Бойкинов, Кристина Райкова Филипова, Ваня Николаева Иванова, Илиана Валентинова Станкова, Светла Йорданова Димитрова – Ковачева, Елица Йорданова Стоянова, Галя Димитрова Русева, Марияна Микова Лазарова – Кабакчиева, Розалина Георгиева Ботева, Христо Николов Христов, Христина Захариева Марева, Дарин Николаев Йорданов, Асен Александров Воденичаров, Десислава Николаева Зисова, Ивайло Йосифов Иванов, Иванка Атанасова Димова, Светла Тодорова Станимирова, Капка Емилова Павлова, Виолета Иванова Йовчева, Диана Пенчева Петрова – Енева, Румяна Запрянова Запрянова, Иван Атанасов Воденичаров, Станислав Иванов Стефански, Евелина Петкова Карагенова, Божана Костадинова Желязкова, Георги Стоянов Мулешков, Владимир Илиев Ковачев, Красимира Тончева Донева, Росен Бориславов Димитров, Димитър Василев Мирчев, Красимир Георгиев Ненчев, Таня Петкова Кандилова, Георги Иванов Иванов, Росица Велкова Иванова – Стойчева, Цветанка Трендафилова Вълчева, Радка Иванова Цариградска, Милена Асенова Карагьозова – Минчева, Даниела Петрова Попова, София Георгиева Икономова, Атанас Николов Николов, Мария Василева Гарагьозова, Андроника Илиева Ризова – Ръжданова, Еманоел Василев Вардаров, Венета Стоянова Георгиева, Иво Николаев Петров, Петя Петкова Стоянова, Стою Христов Згуров, Атанас Симеонов Иванов, Мария Гецова Димитрова, Добринка Димчева Кирева, Рени Христова Коджабашева, Красимира Иванова Николова – Петрова, Йонита Цанкова Цанкова, Яна Цветанова Димитрова, Наталия Семова Райкова – Атанасова.
19.39. ВЪЗЛАГА на повишените магистрати да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.
20. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 5 (пет) длъжности „съдия” в апелативните съдилища – търговска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК производството по отношение на Филип Владимиров Владимиров – съдия във Върховен касационен съд за повишаване в Апелативен съд – София – търговска колегия, поради постъпил отказ от участие в конкурса.
20.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Мирослава Николаева Кацарска - Пантева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Светла Тодорова Станимирова – съдия в Окръжен съд - Монтана в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - търговска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Александър Лазаров Стойчев – съдия в Окръжен съд - Пловдив в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив - търговска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Здравка Ангелова Иванова – Рогачева – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - търговска колегия, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.6. НЕ ПОВИШАВА Николай Станков Метанов – съдия в Окръжен съд - София в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - търговска колегия, поради попълване на местата.
20.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Христо Василев Симитчиев – съдия в Окръжен съд – Стара Загора в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив - търговска колегия, с ранг„съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.8. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, както следва: Светлин Велков Михайлов, Милена Рангелова Даскалова, Светла Йорданова Димитрова – Ковачева, Рени Петрова Ковачка, Асен Александров Воденичаров, Златка Николова Чолева, Величка Симеонова Борилова, Капка Емилова Павлова, Атанас Ангелов Маджев, Нина Стойчева Янакиева, Румяна Иванова Панайотова, Елена Николаева Стойчева – Андреева, Красимир Стефанов Маринов, Валентин Димитров Бойкинов, Мария Иванова Райкинска, Симеон Георгиев Захариев, Мариана Радева Христова – Кирова, Димитър Василев Мирчев, Георги Стоянов Мулешков, Цветелина Евгениева Георгиева, Зорница Стефанова Гладилова – Георгиева, Христо Николов Христов, Мариана Мавродиева Мавродиева, Десислава Николаева Зисова, Красимир Георгиев Ненчев, Красимира Тончева Донева, Стою Христов Згуров, Илиана Валентинова Станкова, Мария Янкова Иванова – Вранеску, Владимир Илиев Ковачев, Петя Петкова Стоянова, Румяна Запрянова Запрянова, Росица Велкова Иванова – Стойчева, Иво Николаев Петров, София Георгиева Икономова, Атанас Николов Николов, Цветанка Трендафилова Вълчева, Розалина Георгиева Ботева, Атанас Симеонов Иванов, Андроника Илиева Ризова – Ръжданова, Даниела Петрова Попова, Добринка Димчева Кирева.
20.9. ВЪЗЛАГА на повишените магистрати да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.
21. НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Васил Александров Василев – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Видин.
22. НЕ ОТКРИВА процедура по периодично атестиране на Илия Тодоров Илиев – заместник - административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Видин.
23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийския районен съд.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийския районен съд.
24.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Калин Радков Куманов - съдия в Административен съд – София-град.
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Радков Куманов – съдия в Административен съд – София-град.
25.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол.
25.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Маринов Петков – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариела Анастасова Иванова - съдия в Районен съд - Карнобат, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Петрова Колчева - съдия в Районен съд - Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Снежана Василева Стоянова – административен ръководител - председател на Районен съд - Панагюрище, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мила Панайотова Лазарова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мая Василева Гиздова – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия в АС“ на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Кирилов Баталски - административен ръководител - председател на Окръжен съд – Перник, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Камелия Диянова Василева – Георгиева – съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, д-р Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Емилов Петров – съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

36. ОТНОСНО: Проект на решение относно процедура за преназначаване на 1 (един) съдия от Районен съд – Добрич в Районен съд – Перник, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 11 от Протокол № 36/05.11.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ЗАКРИВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Добрич и РАЗКРИВА 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
36.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Татяна Андонова Лефтерова-Савова - съдия в Районен съд – Добрич на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност.
36.3. ВЪЗЛАГА на преназначения магистрат да довърши започнатите с негово участие дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
37. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на статистическите форми за отчет на съдилищата

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ДОПЪЛВА статистическите форми по Приложение 2 – Отчет за гражданските и търговски дела на апелативен съд, Приложение 2 – Отчет за гражданските и търговски дела – първа и втора инстанция на окръжен съд и Приложение 2 – Отчет по граждански дела на районен съд, с нова справка за отчитане на броя на постановените решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, след проведено открито съдебно заседание.
37.2. ДОПЪЛВА статистическите форми по Приложение 2 – Отчет по наказателни дела на апелативен съд, Приложение 2 – Отчет по наказателни дела на военно-апелативен съд, Приложение № 2 – Отчет по наказателни дела първа и втора инстанция на окръжен съд, Приложение 2 – Отчет по наказателни дела на военен съд и Приложение 2 – Отчет по наказателни дела на районен съд, с нова справка за отчитане на броя на постановените присъди, както и броя на постановените решения по НАХД.
37.3. ДОПЪЛВА статистическата форма по Приложение 1 – Отчет за работата на административен съд, с нова справка за отчитане на броя на постановените решения по чл. 172, ал. 1 от АПК, както и броя на постановените решения по КНАХД.
37.4. ДА СЕ УВЕДОМЯТ съдилищата за направените допълнения в статистическите форми за отчет.
37.5. ДА СЕ УВЕДОМЯТ разработчиците на деловодните системи в съдилищата за горните допълнения в статистическите форми за отчет, за сведение и актуализиране на съответните системи.
37.6. Актуализираните форми за отчет ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на интернет страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика, регистри /Статистически форми за отчет“.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд – София за разкриване на 5 /пет/ щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „началник отдел“ в Административен съд – Ловеч, считано от 01.04.2020 г.
МОТИВИ: Съдът разполага с 5 щ.бр. за съдии и 3 /три/ ръководни щ. бр. в администрацията, при общата ? численост 17 щ. бр. Действителната натовареността на съда за първото полугодие на 2019 г. е по-ниска от средната за административните съдилища в страната – 21,17, при средна – 23,20. Съотношението бр. служители / бр. магистрати е 3,40, което е по високо от средното за страната – 3,04. Щатната бройка за „началник отдел“ е заета от служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 21.08.2019 г.
38.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 2 /две/ щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ в Апелативен съд – София, считано от 01.04.2020 г.
МОТИВИ: Предвид натовареността на съда К“СА“-СК предлага разкриването на 2 /две/ щ. бр. за длъжност „съдебен помощник“. Едната щ. бр. ще бъде осигурена от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“, а другата чрез съкращаването на 1 /една/ щ. бр. от Адм.С-Ловеч за длъжност „началник отдел“. За останалите 3 /три/ щ. бр. К“СА“ отхвърля искането.
Действителната натовареността на съда за първото полугодие на 2019 г. – 15,87 е по-висока от средната за апелативните съдилища в страната – 11,06. Съотношението бр. служители общо / бр. магистрати е 1,16, при средно за страната – 1,33.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд – София-град за разкриване на 2 /две/ щатни бройки за длъжности: „човешки ресурси“ и „шофьор“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в Районен съд – Севлиево, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: Действителната натовареност на съда за първото полугодие на 2019 г. – 36,70 е значително под средната за районните съдилища в страната, която е 48,06. Съотношението бр. служители / бр. магистрати е 4,40, по-високо от средното – 3,99.
39.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Левски, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: За първото полугодие на 2019 г. действителната натовареност е 44,11, която е по-ниска от средната за районните съдилища в страната – 48,06. Съотношението бр. служители общо / бр. магистрати е 5,00 и е по-високо от средното за страната – 3,99. За предходната 2018 г. действителната натовареност на РС-Левски – 39,06, също е била по-ниска от средната – 43,70. Високото съотношение бр. служители общо / бр. магистрати дава основание на Комисията да приеме, че РС-Левски разполага с достатъчен вътрешен ресурс за справяне с натовареността.
39.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „човешки ресурси“ и 1 /една/ щатна бройка за длъжност „шофьор“ в Административен съд – София-град, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: Щатната численост на Адм.С-София-град е 275, от които 73-ма магистрати и 202-ма служители. Действителната натовареност на съда за първото полугодие на 2019 г. е 31,28, при средно за административните съдилища от страната – 23,20. Съотношението бр. съдебни служители / бр. магистрати е 2,77, което е по-ниско от средното за страната – 3,06. Съдът разполага само с една щ. бр. „човешки ресурси“ и за служителя, заемащ длъжността е непосилно да се справя с големия обем работа. До 2018 г. съдът е разполагал с един автомобил, а след това по решение на Пленума на ВСС са отпуснати още два автомобила. В щатното разписание е утвърдена само една щ. бр. за „шофьор“, а автомобилите се ползват, както за представителни нужди, така и за транспорт до държавни институции, за разнасяне на призовки в отдалечени райони и за ежедневно транспортиране на дела до ВАС и СРС, като седмично се превозват около 200 дела с голям обем приложения. Налице е обоснована необходимост от разкриване на исканите длъжности.
Увеличаването на щатната численост на Адм.С-София-град с 2 /две/ щатни бройки ще бъде осигурено чрез съкращаване на 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ в РС-Севлиево и 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в РС-Левски.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд – София-област за разкриване на 2 /две/ щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“ и 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжен съд – Русе, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: Действителната натовареност на съда за 2018 г. е била под средната за окръжните съдилища в страната – 9,32, при средна – 13,79. Същата за първото полугодие на 2019 г. отново е под средната за окръжните съдилища в страната – 11,56, при средна – 14,44. Съотношението бр. служители общо / бр. магистрати е 2,17, при средно за окръжните съдилища в страната – 2,04.
40.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен архивар“ в Районен съд – Етрополе, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: Високо съотношение бр. служители общо / бр. магистрати – 5,00, при средно за районните съдилища в страната – 3,99. Действителната натовареност на съда за първото полугодие на 2019 г. – 35,17 е значително по-ниска като показател от средната за районните съдилища в страната – 48,06. За предходната 2018 г. действителната натовареност на съда – 33,13 също е била значително по-ниска от средната за районните съдилища в страната – 43,70.
40.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 2 /две/ щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“ в Административен съд – София-област, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: Действителната натовареност за първото полугодие на 2019 г. е 26,88, при средна за административните съдилища в страната – 23,20. Съотношението бр. служители общо / бр. магистрати – 2,91 е по-ниско от средното – 3,06. Ниско е и съотношението специализирана администрация към брой магистрати – 1,82, при средно – 2,20. Съдът разполага с 12 щ. бр. за „съдия“ и само с 5 щ. бр. за „съдебен секретар“. Комисията отхвърля искането за увеличаване с 1 /една/ щ. бр. за „съдебен деловодител“.
Увеличаването на щатната численост на Адм.С-София-област с 2 /две/ щатни бройки за съдебни секретари ще бъде осигурено чрез съкращаване на 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в ОС-Русе и 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен архивар“ в РС-Етрополе.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд – Добрич за разкриване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор и призовкар“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност „съдебен архивар“ в Районен съд – Омуртаг, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: Действителната натовареност на съда за първото полугодие на 2019 г. е 41,33, по-ниска от средната за районните съдилища извън областните центрове – 48,06. Съотношението бр. служители общо / бр. магистрати е 7,00, при средно – 3,99.
41.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „шофьор“ в Районен съд – Добрич, считано от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: РС-Добрич разполага със служебен автомобил, предоставен през м. февруари 2019 г. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 42. Съдът е разполагал с автомобил и до м. февруари 2019 г., но в щатното разписание до момента не е имало и към настоящия момент няма утвърдена щатна бройка за длъжност „шофьор“. Това затруднява използването и поддържането на автомобила. С разкриването на длъжност „шофьор“ ще се облекчи и дейността по връчване на съдебни книжа, за каквото затруднение сигнализира председателят на съда, който разполага с 2 щ. бр. „призовкар“, тъй като на шофьора ще се възложат и задължения за връчване на призовки и съдебни книжа. Съотношението бр. съдебни служители общо / бр. магистрати е 2,05, което е по-ниско от средното за районните съдилища в областните центрове в страната – 2,86.
Увеличаването на щатната численост на РС-Добрич с 1 /една/ щатна бройка ще бъде осигурено чрез съкращаването на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен архивар“ в РС-Омуртаг.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд – Казанлък за разкриване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „призовкар“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен архивар“ в Районен съд – Балчик, считано от 01.03.2020 г.
МОТИВИ: Действителната натовареност на съда за първото полугодие на 2019 г. – 37,88 е по-ниска от средната за районните съдилища извън областните центрове в страната – 48,06. Съотношението бр. спец. администрация / бр. магистрати е 3,00, при средно – 2,81.
42.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „призовкар“ в Районен съд – Казанлък, считано от 01.03.2020 г.
МОТИВИ: Висока обща натовареност за първото полугодие на 2019 г. – 50,78, при средно за районните съдилища в страната – 40,31. Ниско съотношение бр. съдебни служители общо / бр. магистрати – 3,30, при средно – 3,99.
Налице е необходимост от разкриване на длъжност „призовкар“, с оглед спазване на законовите изисквания за своевременно връчване на съдебните книжа на страните, както и с оглед оптималното райониране на обслужваните райони и максимално бързото и ефективното приключване на съдебните производства.
Увеличаването на щатната численост на РС-Казанлък с 1 /една/ щатна бройка ще бъде осигурено чрез съкращаването на 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен архивар“ в РС-Балчик.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

43. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Десислава Миткова Чалъкова – Минчева на заеманата преди избора й за „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Велико Търново длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител-председател на РС- Велико Търново.
44. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ОПРЕДЕЛЯ Мария Петрова Петрова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Джулиана Иванова Петкова.
44.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Камелия Величкова Първанова – съдия в Апелативен съд – София, гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на Мария Петрова Петрова.
45. ОТНОСНО: Предложение с рег.индекс № ВСС-14070/21.11.2019 г. от административния ръководител на Районен съд – Русе за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд – Русе

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд - Русе.
45.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Даниела Марчева.
45.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик: Атанаска Дишева.
/Решенията са взети без участието на Драгомир Кояджиков поради направен отвод/

Закриване на заседанието – 14,10 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
12
.12.2019 г.

 

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд