ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
17 декември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград
Кандидат:
- Марин Митков Чорбаджийски – изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Крумовград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич
Кандидат:
- Атанас Костадинов Кобуров – съдия в Районен съд – Петрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. Изслушване на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената u комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Ямбол поради изтичащ на 23.01.2020 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Монтана поради изтичащ на 26.01.2020 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Разград поради изтичащ на 27.01.2020 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за назначаване на Александрина Пламенова Дончева – младши съдия в Софийския градски съд, с удължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Мая Христова Банчева – Кобурова – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Петрич, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Петрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието за командироване на Мария Гецова Димитрова – съдия в Районен съд – Русе, избрана за постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019 – 2020 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Преценка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 41/10.12.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Решение № 15888/21.11.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение по адм. дело № 8271/2017 г., образувано по искане на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за допълване на Решение № 8033/29.05.2019 г. по адм. дело № 8271/2017 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за извънредно атестиране на Мирослав Данаилов Досов – съдия в Окръжен съд – Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за извънредно атестиране на Пенка Николаева Братанова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за повишаване на Румен Атанасов Стойнов – административен ръководител на Районен съд – Своге, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за повишаване на Албена Славова Неделчева – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за повишаване на Делян Любомиров Дилков – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за повишаване на Пламен Иванов Пенов – съдия в Окръжен съд – Ловеч, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за повишаване на Зорница Маринова Ангелова – съдия в Окръжен съд – Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за повишаване на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд – Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за повишаване на Цветелина Свиленова Цонева – Кондова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за повишаване на Пламен Иванов Шумков – съдия в Районен съд – Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение за повишаване на Мария Венциславова Милушева – съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ


Публикуван на:
12 декември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд