Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 300/28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите за 2019 г., като намали приходите по бюджета на съдебната власт с 6 800 000 лв. и увеличи със същата сума бюджетните взаимоотношения. За извършената промяна по бюджета на съдебната власт ще бъде уведомен министъра на финансите.

Дадено е съгласие за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с 95 600 лв., с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи на Апелативен съд – Велико Търново, Районен съд – Елин Пелин, Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Никопол, Апелативен специализиран наказателен съд, Районен съд – Тервел, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Плевен; Районен съд – Луковит.

Обърнато е внимание на административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново за посочените обстоятелства в писмо с изх. № 2749/13.11.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдените бюджети на съда.

Увеличени са бюджетите на Окръжен съд – Силистра и Районен съд – Сливница с 3 875 лв. общо за покриване на разходи за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Дряново за покриване на разходи, свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Софийски районен съд за закупуване на 1 бр. монитор и за подновяване на лицензи за защитна стеда; на Районен съд – Първомай за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация; на Районен съд – Бяла Слатина за закупуване на 1 бр. документен скенер; на Апелативен съд – Варна за закупуване на 1 бр. многофункционално устройство; на Районен съд – Харманли за закупуване на 1 бр. копирна машина и 1 бр. сървър нисък клас; на Районен съд – Средец за закупуване на 2 бр. персонални принтери с двустранен печат и 1 бр. мултифункционално устройство; на Районен съд – Ловеч за закупуване на програмен продукт „NForce“ и осигуряване на средства за инсталиране, обучение и поддръжка и право на ползване на програмния продукт и на модул „JES API“; на Районен съд – Плевен за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“; на Окръжен съд – Велико Търново за закупуване на климатик за сървърно помещение.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт по § „Издръжка“ и по § „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Монтана за закупуване на 1 бр. климатична система за съдийски кабинет. Извършени са корекции по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Окръжен съд – Шумен, като бюджетът на окръжния съд е намелен с 13 580 лв. и съответно е увеличен неразпределения резерв по § „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. Решението е във връзка с разлика между целево отпуснати средства за ремонт и и подписаният договор с изпълнителя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд