Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира инвестиционната програма по параграф „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за 2019 година

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по § „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталови разходи и трансфери през 2019 г.“ от 03.12.2019 г.

Общият размер на годишната задача за 2019 г. е в размер на 14 639 535 лв., като в предложеното поименно разпределение на разходите за основни ремонти на ДМА за 2019 г. (м. декември) не са включени средствата в размер на 866 000 лв. за проектиране, изграждане, строителен и инвеститорски контрол на съдебната сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.

Комисия „Управление на собствеността“ с решение от 04.12.2019 г. е актуализирала поименното разпределение на разходите, с което са намалени утвърдените средства за 2019 г. в размер на 16 733 919 лв. със сумата от 2 094 384 лв. – необходима за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик. В размера на посочената сума са извършени корекции по параграфи „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ и „Придобиване на ДМА“. В тази връзка  Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция по бюджета на ВСС за 2019 г., с цел осигуряване на средства за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик. С 2 050 000 лв. е намален параграф „Основен ремонт на ДМА“ и съответно е увеличен параграф „Придобиване на ДМА“ по бюджета на ВСС. Даде се съгласие и за извършване на разход в размер до 65 000 лв. от бюджета на ВСС за покупко-продажба на недвижим имот в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2 за нуждите на органите на съдебната власт

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд