Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 6/2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и др. във връзка със заповедното производство

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство и направи предложение за допълнение в чл. 3 на Наредбата, като се предвиди възможност заявлението за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК да бъде подавано и по електронен път. В настоящата редакция на чл. 3 от Наредбата, за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК се подава писмено заявление по образец, което съдържа искане за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, което съдържа искане за издаване на заповед за изпълнение и издаване на изпълнителен лист, като посоченият текст, както и самият образец на заявление, предполагат подаването му да се извършва единствено на хартиен носител, без възможност за подаване по електронен път.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. е изготвена във връзка с отмяната от Върховния административен съд на чл. 4 и чл. 9 от наредбата, поради неспазване на процедурата по издаване на нормативния акт, а не и с оглед съдържанието на двата текста. Целта на предложения проект е да се избегне съществуването на нормативна празнота, която да създаде опасност от нарушаване или застрашаване на правата и интересите на гражданско правните субекти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд