Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС във връзка със сключване на договори, касаещи органи на съдебната власт

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде прекратен договора за наем между ВСС и „УниКредит Булбанк“ АД за ползване на част от сграда за нуждите на Районен съд – Девин и съответно да бъде сключен нов договор, с цел намаляване на наемната цена, във връзка с извършване на текущ авариен ремонт за сметка на бюджета на ВСС. Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договора за наем, като считано от същата дата се подпише нов договор.

Представляващия ВСС бе упълномощен да отправи искане до главния изпълнителен директор на „ОББ“ АД за учредяване безвъзмездно право на преминаване през поземления имот за прокарване на площадков газопровод до котелното в сградата на Районен съд – Нова Загора, както и за предприемане на действия по обособяване на два самостоятелни поземлени имота, с цел закупуване на имота, в който попадат сградите, ползвани от органи на съдебната власт.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Информационно обслужване“ АД за 1 бр. помещение в административна сграда в гр. Пазарджик, за срок от 3 години, считано от 01.01.2020 г., за нуждите на Административен съд – Пазарджик.

Пленумът на ВСС ще кандидатства по проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика за саниране на сграда, предоставена за нуждите на Районен съд – гр. Ардино и упълномощи представляващия ВСС да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Ардино във връзка с изпълнението на проекта.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд