КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ
 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието, и Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ: Йордан Стоев, Сотир Цацаров
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.36 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
28. Участие в на Италианския висш съдебен съвет по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на ЕС.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни и и програми
29. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен относно изразходваните целево отпуснати средства за текущ ремонт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по предложението на и.ф. председател на Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № РВ 3232 ТМ с отпаднала необходимост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение за разпределяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение за одобряване на необходимите разходи за изповядване на сделката за покупко-продажба на имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2.
Внасят: Комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение за изразяване на съгласие от страна на ВСС за прекратяване на договор за наем № ВСС-13123/02.10.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд-Девня, сключване на договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд-Девня, за срок от 4 години, и упълномощаване на представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договора за наем, както и да подпише нов договор за наем.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
38. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да отправи искане до главния изпълнителен директор на „ОББ“ АД за учредяване безвъзмездно право на преминаване през УПИ V – 2226, кв. 124 по ПУП на гр. Нова Загора с идентификатор 51809.504.2226, както и предприемане на действия по обособяване на 2 (два) самостоятелни поземлени имота.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
39. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с „Информационно обслужване“ АД за 1 бр. помещение, представляващо офис № 404 с площ 19 кв.м на четвърти етаж в административна сграда, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, за срок от 3 (години), считано от 01.01.2020 г., за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
40. Проект на решение за поименно настаняване на кандидат в жилище от ведомствения жилищен фонд на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
41. Проект на решение за изменение на решение по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решения по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. и по т. 59 от протокол № 29/ 05.2019 г. на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
42. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет, във връзка с участие по проект "Красива България" към Министерство на труда и социалната политика, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места", за саниране на сградата в гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 2, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Ардино, с право да преупълномощи административния ръководител на Районен съд - Ардино.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
43. Молба от Сотир Стефанов Цацаров – главен прокурор на Република България, за освобождаване, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България.
Внася: Прокурорската колегия на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 300 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 300/28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите за 2019 г., както следва:
I. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С 6 800 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
(ТРАНСФЕРИ) – НЕТО С 6 800 000 лв.
в т.ч. по показатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна
организация и ЦБ (нето) 6 800 000 лв.
1.2. Да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
2.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Велико Търново с 9 000 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Елин Пелин с 1 000 лв.
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Силистра с 9 000 лв.
2.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с 1 800 лв., в т.ч. 1 500 лв. за очила.
Средствата в размер на 20 800 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Забележка: Обръща внимание на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за посочените обстоятелства в писмо с изх. № 2749/13.11.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда.
3. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. поради недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица, както следва:
3.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Окръжен съд гр. Силистра с 975 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Сливница с 2 900 лв.
Средствата в размер на 3 875 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 9 000 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на текущите разходи до края на годината.
Средствата в размер на 9 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за увеличение по бюджета за 2019 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Дряново и Висш съдебен съвет за 2019 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както следва:
5.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 1 950 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Дряново с 1 950 лв.

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой монитор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой монитор, както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 292 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен съд с 292 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Първомай за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва:
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА”на Висш съдебен съвет с 958 лв.
7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА”на Районен съд гр. Първомай с 958 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бяла Слатина за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер, както следва:
8.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА”на Висш съдебен съвет с 1 622 лв.
8.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА”на Районен съд гр. Бяла Слатина с 1 622 лв.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на многофункционално мрежово устройство – копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Варна за 2019 г. по § 52-00 ”Придобиване на ДМА” със 7 962 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционално мрежово устройство, както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със 7 962 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Апелативен съд гр. Варна със 7 962 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Харманли за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 4 258 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 258 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Харманли с 4 258 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери с автоматичен печат и 1 брой МФУ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2019 г. с 887 лв., от които 438 лв. за закупуване на 2 броя персонални принтери с двустранен печат и 449 лв. за закупуване на 1 брой МФУ, както следва:
11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 887 лв.
11.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с 887 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Харманли за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас, както следва:
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 130 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Харманли с 1 130 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитна стена

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитна стена, както следва:
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 15 000 лв.
13.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен съд с 15 000 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ловеч за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „NForсе“ и осигуряване на средства за инсталиране, обучение, поддръжка и право на ползване на ПП „NForсе“ и на модул „JES API“ за една година, както следва:
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 680 лв.
14.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Ловеч с 600 лв.
14.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ловеч с
1 080 лв.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“, както следва:
15.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 474 лв.
15.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Плевен с 474 лв.
„Не дава съгласие“
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за съдийски кабинет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за съдийски кабинет.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
22. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С5 с рег. № РВ 1144 КА на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Военен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С5 с рег. № РВ 1144 КА на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Пловдив.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

23. ОТНОСНО: Актуализиране на инвестиционната програма по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на Висш съдебен съвет за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталови разходи и трансфери през 2019 г.“ от 03.12.2019 г.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24. ОТНОСНО: Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г., изм., бр. 52 от 2009 г., и доп., бр. 64 от 2018 г., Решение № 3988 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 85 от 2019 г.)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство и да направи предложение за допълнение в чл. 3 на Наредбата, като се предвиди възможност заявлението за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК да бъде подавано и по електронен път.
25. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в състава на работна група за изготвяне на законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс с цел регламентация на видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, вкл. и при трансграничното сътрудничество

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1.ОПРЕДЕЛЯ представители за участие в състава на работна група за изготвяне на законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс с цел регламентация на видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, включително и при трансграничното сътрудничество, както следва:
- Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет;
- Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет;
- Даниела Марчева – член на Висшия съдебен съвет;
- Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет;
- Севдалин Мавров – член на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
26. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 14 януари 2020 г., в гр.Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 13-15 януари 2020 г., в гр.Брюксел, Белгия, следното лице:
26.1.1. Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС.
26.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия.
26.3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
27. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „АМАТАС“ ЕАД договор за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 20 000 лв. без ДДС, съгласно получената оферта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

28. ОТНОСНО: Участие в проект на Италианския висш съдебен съвет по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на ЕС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ОДОБРЯВА участието на Висшия съдебен съвет в изпълнението на съвместен проект на Висшия съдебен съвет на Италия по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на Европейския съюз и извършването на подбор на дългосрочни експерти.
28.2. УПЪЛНОМОЩАВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВСС да подпише необходимите документи за включването на ВСС в проекта.
29. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
29.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Никопол с 6 400 лв., в това число за очила.
29.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен специализиран наказателен съд с 45 000 лв.
29.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тервел с 1 600 лв.
29.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Добрич с 2 800 лв.
29.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Плевен с 5 000 лв.
29.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Луковит с 5 000 лв.
Средствата в размер на 65 800 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
30. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен относно изразходваните целево отпуснати средства за текущ ремонт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на съдебната власт в това число и по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2019 г., както следва:
30.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Шумен с 13 580 лв.
30.2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. с 13 580 лв.
31. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с решения на комисия „Управление на собствеността“ по т. 12.1 и 12.2 от протокол № 36/04.12.2019 г. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висшия съдебен съвет за 2019 г., с цел осигуряване на средства за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик, както следва:
31.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“на Висш съдебен съвет с 2 050 000 лв.
31.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 050 000 лв.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 2 800 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение (BTU 24000) в това число монтаж – 350 лв., както следва:
32.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 800 лв.
32.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с 2 800 лв.
33. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № РВ 3232 ТМ с отпаднала необходимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Окръжен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. № РВ 3232 ТМ на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на МВР гр. Пловдив.
34. ОТНОСНО: Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост на Инспектората към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, Инспектората към Висшия съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление служебни автомобили, както следва:
- лек автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6109 МТ на Върховен административен съд;
- лек автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6108 МТ на Районен съд гр. Горна Оряховица;
- лек автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6106 МТ на Районен съд гр. Петрич.
34.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Инспектората към Висшия съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил „Тойота Авенсис“ 1.8 с рег. № СА 6107 МТ на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление на МВР – Радомир.
35. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2019 г.
36. ОТНОСНО: Одобряване на необходимите разходи за изповядване на сделката за покупко-продажба на имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до 65 000,00 (шестдесет и пет хиляди) лева по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ от бюджета на ВСС за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на всички органи на съдебната власт в гр. Балчик.
37. ОТНОСНО: Изразяване на съгласие от страна на ВСС за прекратяване на договор за наем № ВСС-13123/02.10.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд - Девня, сключване на договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд - Девня, за срок от 4 години, и упълномощаване на представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договора за наем, както и да подпише нов договор за наем

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ДАВА съгласие да бъде прекратен договор за наем № ВСС- 13123/02.10.2017 г., сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд - Девня, на част от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Строител” № 12, представляваща: част от втори, трети и четвърти етажи с обща площ 727,60 кв.м, със срок от 5 години и месечна наемна цена в размер на 1364,69 лв. с вкл. ДДС, на основание чл. 10, т. 2 от същия по взаимно писмено съгласие на страните.
37.2. ДАВА съгласие да се сключи договор за наем, между „УниКредит Булбанк“ АД и Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд - Девня, на част от сграда в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Строител” № 12, представляваща: част от втори, трети и четвърти етажи с обща площ 727,60 кв.м, за срок от 4 години, считано от датата на прекратяване на договора по т. 1 и с месечна наемна цена в размер на 800,00 лв. с вкл. ДДС.
37.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договора за наем по т. 37.1 и да подпише договор за наем, съгласно т. 37.2.
38. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да отправи искане до главния изпълнителен директор на „ОББ“ АД за учредяване безвъзмездно право на преминаване през УПИ V – 2226, кв. 124 по ПУП на гр. Нова Загора с идентификатор 51809.504.2226, както и предприемане на действия по обособяване на 2 (два) самостоятелни поземлени имота

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до главния изпълнителен директор на „ОББ“ АД за:
38.1. Учредяване безвъзмездно право на преминаване през УПИ V – 2226, кв. 124 по ПУП на гр. Нова Загора с идентификатор 51809.504.2226, за прокарване на площадков газопровод от газомерното табло (ГЗТ) до котелното в сградата на Районен съд – Нова Загора към обект „Районен съд гр. Нова Загора – преустройство и пристройка на съществуваща обществена сграда“, намираща се в гр. Нова Загора, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, предоставена в управление на ВСС за нуждите на Районен съд – Нова Загора.
38.2. Предприемане на действия по обособяване на 2 (два) самостоятелни поземлени имота от УПИ V – 2226, кв. 124 по ПУП на гр. Нова Загора с идентификатор 51809.504.2226, с цел закупуване на обособения поземлен имот, в който попадат сградите съгласно Акт № 5253/13.02.2013 г. за публична държавна собственост.
39. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с „Информационно обслужване“ АД за 1 бр. помещение, представляващо офис № 404 с площ 19 кв.м на четвърти етаж в административна сграда, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, за срок от 3 (години), считано от 01.01.2020 г., за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да преупълномощи председателя на Административен съд-Пазарджик да подпише договор с „Информационно обслужване“ АД за 1 бр. помещение, представляващо офис № 404 с площ 19 кв.м на четвърти етаж в административна сграда, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, за срок от 3 (години), считано от 01.01.2020 г., за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, при месечна наемна цена в размер на 60 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.
40. ОТНОСНО: Поименно настаняване на кандидат в жилище от ведомствения жилищен фонд на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 и чл. 25а от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1, б. „a“ и предвид чл. 31, ал. 2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г. (Правилата), заявление рег. № ВСС-12881/02.12.2019 г., решение по т.1.1, раздел III от протокол № 8/ 09.12.2019 г. на постоянно действащата жилищна комисия към ПВСС и оценителен протокол по чл. 30, ал. 2 от Правилата,
НАСТАНЯВА Женя Радкова Димитрова – член на постоянната Комисия по атестирането и конкурсите при СК на ВСС, подала заявление рег. № ВСС-12881/02.12.2019 г., картотекирана ІV група, заедно с двучленното ? семейство, в недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди, представляващ ведомствено жилище - ателие № 37, намиращо се в гр. София, р-н Триадица, м ст „Манастирски ливади – изток“, кв. 6а, ж.к. „Манастирски ливади-Б“ № 61, секция „А+Б“, вход „Б“ мансарден и подпокривен етажи, на две нива с разгъната застроена площ общо за двете нива от 132,87 кв.м, от които първо ниво, разположено на мансардния етаж, на кота +16,72 м, състоящо се от антре, дневна-столова с кухненски бокс, тоалетна и тераса, второ ниво, разположено на подпокривен етаж на кота +19,34 м, състоящо се от две спални, баня с тоалетна, заедно с прилежащото му мазе № 27, находящо се в подземния етаж на кота -2,95 кв.м с площ от 3,40 кв.м, заедно с припадащите му се 0,942% ид.части от общите части на сградата или 23,67 кв.м, както и заедно със съответното право на строеж върху имота
40.2. Ведомственото жилище да се предостави под наем при месечна наемна цена в размер на 192,81 лв. (сто деветдесет и два лева и осемдесет и една стотинки) без включен ДДС.
41. ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решения по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. и по т. 59 от протокол № 29/05.2019 г. на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди:
41.1. ОТМЕНЯ решението си по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на ПВСС, изменено и допълнено с решения на Пленума на ВСС по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г., по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. и по т. 59 от протокол № 29/05.12.2019 г. , в раздел І, т. 12. „На Прокуратурата на Република България: - апартамент № 68, намиращ се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6, вх. А, ет. 17“.
Мотиви: Поради липса на заявен интерес от магистрати и служители е с отпаднала необходимост за Прокуратурата на Република България, съгласно писмо рег. № ВСС-13428/07.11.2019 г.
41.2. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението по т. 39 от протокол № 16/ 25.05.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решения на Пленума на ВСС по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г., по т. 71 от протокол № 28/21.11.2019 г. и по т. 59 от протокол № 29/05.12.2019 г., със следния текст: „IV. Разпределя ползването на предоставения за управление на Висш съдебен съвет, недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ведомствено жилище на Националния институт на правосъдието за жилищни нужди на постоянните преподаватели в НИП, а именно:
- апартамент № 68, намиращ се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6, вх. А, ет. 17.“
Мотиви: Писмо рег. № ВСС-14972/09.12.2019 г. от директора на Националния институт на правосъдието, заявление за настаняване във ведомствено жилище рег. № ВСС-14976/09.12.2019 г. и писмо рег. № ВСС-14976/09.12.2019 г. за избор на жилище от постоянен преподавател в НИП.
41.3. ИЗПРАЩА решението по т. 41.1. на главния прокурор на Република България, на разпореждане.
41.4. ИЗПРАЩА решението по т. 41.2. на директора на Националния институт на правосъдието за сведение и изпълнение, ведно с копия от съхраняваната в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ документация за ведомственото жилище.
42. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет, във връзка с участие по проект "Красива България" към Министерство на труда и социалната политика, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места", за саниране на сградата в гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 2, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Ардино, с право да преупълномощи административния ръководител на Районен съд - Ардино

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1 ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшия съдебен съвет, да кандидатства в качеството му на принципал по проект "Красива България" към Министерство на труда и социалната политика, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места", за саниране на сграда предоставена за нуждите на Районен съд гр. Ардино, с адрес гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 2.
42.2 УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, във връзка с участие по проект "Красива България" към Министерство на труда и социалната политика, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места", за саниране на сградата в гр. Ардино, ул. „Републиканска“ № 2, предоставена за нуждите на Районен съд – Ардино, с право да преупълномощи административния ръководител на Районен съд - Ардино.
43. ОТНОСНО: Молба от Сотир Стефанов Цацаров – главен прокурор на Република България, за освобождаване, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ установява основание за предсрочно освобождаване на Сотир Стефанов Цацаров от длъжността главен прокурор на Република България – подаване на оставка по чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, както и предлага на президента на Република България неговото освобождаване.

Закриване на заседанието – 11.05 ч.

 

ИЗГОТВИЛИ:/п/
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ:/п/
Николай Найденов
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
13.12.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд