Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще предложи на Комисия „Бюджет и финанси“ неусвоените средства за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ да бъдат прехвърлени във фонда за 2020 година

17 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на Комисия „Бюджет и финанси“ през  м. януари да утвърди за сметка на предходния остатък от 2019 г. неусвоената част от средствата утвърдени с решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г. в размер на 26 784 лв. за нуждите на Съдийската колегия, които да се разходват съгласно решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г. С посоченото решение Пленумът на ВСС в рамките на утвърдения неразпределен резерв по параграф „Заплати и възнаграждения“ на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд