Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет издаде, на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България. Новият Класификатор е вследствие на структурната реформа в Прокуратурата, необходимостта от осигуряване на дейността по възлагане на обществени поръчки в окръжните прокуратури и спазването на Общия регламент относно защита на данните /Регламент 2016/679/. Измененията се отнасят до включване в Класификатора на длъжностите „Експерт, обществени поръчки“ и „Длъжностно лице по защита на данните“. 

В резултат от оптимизирането на структурата на районните прокуратури в страната и реорганизацията на финансово-стопанската дейност, която съгласно Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, преминава изцяло към окръжните прокуратури, се очаква увеличаване на обема на дейностите, свързани с възлагането на обществени поръчки в окръжните прокуратури. Сключваните договори за възлагане на обществени поръчки ще задоволяват потребностите /за доставки/услуги/строителство/ не само на окръжната прокуратура, но и на районната прокуратура в областния град, както и на разкритите териториални отделения в съдебния район.

Завишеният обем на дейностите, свързани с провеждането и възлагането на обществени поръчки и задоволяването на потребностите за всички прокуратури и териториални отделения в съдебния район, изисква и в окръжните прокуратури да се предвиди длъжност „Експерт, обществени поръчки“.

Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /Общ регламент относно защитата на данните/ постави завишени изисквания към администраторите и обработващите лични данни. Като публичен орган, Прокуратурата на Република България има задължение да определи длъжностно лице по защита на данните, което ще бъде ангажирано с консултативни функции в областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на регламента в ПРБ и повишаване осведомеността и обучението на персонала.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 0,5 щ. бр. за длъжност „чистач“ в 0,5 щ. бр. за длъжност „старши специалист“ в служба „Защита на класифицираната информация“ в Окръжна прокуратура – Ловеч, с цел осигуряване на цяла щатна бройка за длъжността „старши експерт – ЗКИ“. Трансформацията ще осигури постигане на ефективна работа и дейност, свързана с прилагането на видовете сигурност на класифицираната информация.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд