Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при ВКП с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и измени датата на освобождаването ѝ от заеманата длъжност

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б“а“ от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Мария Петкова Шишкова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Мария Шишкова е поощрена по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров, според когото „независимо от заеманата длъжност – съдия и прокурор, г-жа Шишкова е давала най-доброто от себе си, за да служи по начина, възприела като единствено възможен – с пълно отдаване, лична ангажираност и професионално изпълнение на служебните си задължения“. Посочено е, че Мария Шишкова е доказала отлична правна подготовка и професионализъм, демонстрирала е изключителни умения за работа, както в пряката си дейност като магистрат, така и в създадената ефективна организация на работа в ръководените от нея ресорни отдели на ВКП. Тя има изключителен принос в изготвянето на вътрешноведомствени актове, насочени към създаване на оптимална организация на документооборота в Прокуратурата, въвеждане на единни правила по отношение на дисциплинарната дейност, популяризиране на установени добри практики, активно е участвала в подготовката и провеждането на първите два етапа от преструктурирането на районните прокуратури.

Мария Шишкова има над 24 години юридически стаж в правосъдната система, като последователно е заемала длъжностите: „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, „съдия“ в Районен съд – Пловдив в периода от 01.07.1996 г. до 01.10.2000 г., след което „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив до 20.10.2014 г. С решение на ВСС по протокол № 44/09.10.2014 г. е избрана за заместник на главния прокурор при ВКП. Прокурорската колегия на 11.12.2019 г. освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ- подадена оставка, Мария Петкова Шишкова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, считано от 06.01.2020 г. По предложение от главния прокурор Иван Гешев и при изразено писмено съгласие от Мария Шишкова, колегията измени решението си относно датата на освобождаването ѝ от длъжността заместник на главния прокурор при ВКП, като текстът „считано от 06.01.2020 г.“ да се чете „считано от 02.03.2020 г.“

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд