Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за тестово прилагане нови Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за тестово прилагане нови Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, считано от 01.01.2020 г. Колегията възложи на главния прокурор на Република България да предприеме необходимите административни мерки за актуализиране на Унифицирината информационно система, с оглед тестовото прилагане на Правилата. Те ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове“, подраздел „Вътрешни правила“ и в раздела на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“ към Прокурорската колегия на ВСС, подраздел „Натовареност“.

Целта при тестовото прилагане на новите правила е да се провери дали ще се допусне сериозно отклонение при отчитане натовареността на прокуратурите. Същевременно успоредното прилагане на двата варианта на правилата ще позволи запазване на събраната досега информацията, и съпоставяне получените данни от двата варианта за прокуратурите, които не са обхванати от реформата на съдебната карта.

С новите Правила за натовареност ще бъде обхваната цялата дейност на прокурорите и следователите във всички проявления, за да се гарантира обективно отчитане на техния труд, както и справедлива и реална оценка за него. Въведени са допълнителни - 25 критерии за прокурорите и 27 критерии за следователите, при измерване на индивидуалната натовареност. Работата по изменение на Правилата започва с решение на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“ по протокол № 5/16.05.2018 г., с което са сформирани пет работни групи по апелативни райони,  които да направят конкретни предложения за изменение и допълнение на действащите Правила за натовареност. През м. март 2019 г. Комисията е приела решение за сформиране на работна група в състав по един представител от всяка от работните групи по апелативни райони за изготвяне на предложение за изменения и допълнение на Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател. Констатирано е, че по някои направления на дейност на прокуратурата не са налице обективни данни, за да може един магистрат да бъде реално оценен (напр. административният надзор за законност, изпълнение на наказанията и гражданско-съдебният надзор), дейността на апелативните прокурори също не е обхваната от Правилата. Липсват и показатели за оценка на определени дейности, които се извършват като контролно-ревизионната дейност, атестиране на магистрати, обучения и др.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд