КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 42
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 17 ДЕКЕМВРИ
 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Даниела Марчева, Олга Керелска
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
27. Предложение относно определения размер на средствата за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ, съгласно решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г.
Внася: Драгомир Кояджиков – член на Висшия съдебен съвет
28. Проект на решение за допълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия, във връзка с проведения на 12.12.2019 г. избор на нов член на Комисията от Пленума на Върховния касационен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Произнасяне по Заповед № АС-101/07.03.2019 г. на административния ръководител на Софийския районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт - „забележка“, на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийския районен съд, във връзка с предложение за произнасяне на Съдийската колегия на ВСС по чл. 314, ал. 4 ЗСВ.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград
Кандидат:
- Марин Митков Чорбаджийски – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 30/24.09.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Марин Митков Чорбаджийски – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич
Кандидат:
- Атанас Костадинов Кобуров – съдия в Районен съд – Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 61/10.10.2015 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Атанас Костадинов Кобуров – съдия в Районен съд – Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
3.2. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Катя Иванова Аспарухова - съдия в Административен съд – София-град, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране, като определя както следва:
- по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ - оценка от 19 точки;
- по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти - оценка от 19 точки;
3.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3, периодично атестиране на Катя Иванова Аспарухова - съдия в Административен съд – София-град.
3.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, във връзка с чл.205, ал.4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" – 97 (деветдесет и седем) точки на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
• Административен ръководител – председател Окръжен съд – Търговище – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас – свободна длъжност.
4.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
4.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
Окръжен съд – Ямбол: 28.01.2020 г.
Районен съд – Пазарджик: 28.01.2020 г.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Светлана Димитрова Митрушева – Атанасова - административен ръководител - председател на Районен съд - Ямбол, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.01.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Милена Цветанова Бранкова – административен ръководител - председател на Окръжен съд - Монтана, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Лазар Йорданов Мичев - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Разград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд, с удължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 05.01.2020 г.
9.2. ВЪЗЛАГА на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд, да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
10. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Мая Христова Банчева – Кобурова на заеманата преди избора й за „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Петрич длъжност „съдия“ в Районен съд – Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич.
11. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието за командироване на Мария Гецова Димитрова – съдия в Районен съд – Русе, избрана за постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019-2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

КОМАНДИРОВА, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по Протокол № 115/02.12.2019, т. 4, Мария Гецова Димитрова - съдия в Районен съд – Русе, за постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019-2020 г. за периода от 01.01.2020 г. до 30.07.2020 г.
12. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 01/02.01.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПРИКЛЮЧВА, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд-гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 11.11.2019 г.
ОТЛАГА произнасянето по т.т.12.2, 12.3 и 12.4 до получаване на информация от Пленума на Върховния касационен съд кои точно 3 (три) щатни бройки, освободени в рамките на двата конкурса, се прехвърлят от гражданска в търговска колегия.
13. ОТНОСНО: Преценка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 41/10.12.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката до получаване на информацията по т. 12 от настоящия дневен ред.
14. ОТНОСНО: Решение № 15888/21.11.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение по адм. дело № 8271/2017 г., образувано по искане на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за допълване на Решение № 8033/29.05.2019 г. по адм. дело № 8271/2017 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийския градски съд за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София - наказателна колегия, като неоснователна.
14.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
15. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Галина Грозева Арнаудова – съдия в Апелативен съд-Пловдив, гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Даниела Стефанова Делисъбева.
15.2. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Павел Атанасов Сарафов – хабилитиран преподавател по гражданско право във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев.
15.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Елена Русева Арнаучкова – съдия в Апелативен съд-Пловдив, гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Камелия Величкова Първанова.
15.4. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий проф.д-р Веселина Неделчева Манева – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на проф. д р Павел Атанасов Сарафов.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мирослав Данаилов Досов - съдия в Окръжен съд - Враца.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Данаилов Досов - съдия в Окръжен съд - Враца.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Пенка Николаева Братанова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Кюстендил.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Николаева Братанова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Кюстендил.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румен Атанасов Стойнов - административен ръководител - председател на Районен съд - Своге, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Албена Славова Неделчева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Делян Любомиров Дилков - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Иванов Пенов - съдия в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Зорница Маринова Ангелова - съдия в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ОТНОСНО: Повишаване на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд – Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол)
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Свиленова Цонева - Кондова - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Иванов Шумков - съдия в Районен съд – Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Венциславова Милушева – съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

27. ОТНОСНО: Определения размер на средствата за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ, съгласно решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ през месец януари да утвърди за сметка на преходния остатък от 2019 г. неусвоената част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г. в размер на 26 784 лева за нуждите на Съдийската колегия, които да се разходват съгласно решение на Пленума на ВСС по т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г.
28. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия, във връзка с проведения на 12.12.2019 г. избор на нов член на Комисията от Пленума на Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА СЪСТАВА на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с Мария Димитрова Кавракова – Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд, избрана от Пленума на Върховния касационен съд.
29. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Пламен Александров Панайотов – хабилитиран преподавател по наказателно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия, на мястото на доц. д-р Юлиана Младенова Матеева.
29.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий проф.д-р Веселин Бориславов Вучков – хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия, на мястото на проф. д р Пламен Александров Панайотов.
30. ОТНОСНО: Заповед № АС-101/07.03.2019 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, потвърждава наложеното със Заповед № АС-101/07.03.2019 г. на административния ръководител на Софийски районен съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“, на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд.
30.2. ПРИЛАГА Заповед № АС-101/07.03.2019 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, ведно с решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, към кадровото дело на съдията.

Закриване на заседанието – 13.45 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
19
.12.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд